Prelato žinia (2020 m. kovo 11 d.)

Ruošiantis šv. Juozapo iškilmei, Opus Dei prelatas kviečia prašyti ištikimo Dievo tarno, nuolat bendraujančio su Jėzumi, užtarimo.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2020 m. kovo 11 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Artėjant šv. Juozapo iškilmei, kurią švęsime jau labai greitai, kviečiu asmeniškai intensyviau įsižiūrėti į švento Patriarcho, „ištikimo Dievo tarno, nuolat bendraujančio su Jėzumi“ pavyzdį (Kristus eina pro šalį, nr. 56).

Nuo tada, kai Dievas panoro labiau įsitraukti į šv. Juozapo gyvenimą, matome kaip šv. Juozapas buvo pasirengęs ištikimai Jam tarnauti: Įsikūnijimo slėpinio akivaizdoje, bėgimo į Egiptą metu, grįžtant į Nazaretą, ir kai Jėzus, nepastebėtas tėvų, pasiliko Šventykloje. Visais atvejais šv. Juozapas stengėsi greitai atsiliepti į tai, ko Dievas iš jo prašė, nors ir tai neatitiko jo pirminių planų ir nepaisant to, kad veikimas pagal Dievo norus galėjo būti susijęs su netikrumu dėl ateities.

Šv. Josemaria mums padėdavo susimąstyti ir apie tai, kad „įvairiomis savo gyvenimo aplinkybėmis, Patriarchas neatsisakė mąstyti, nei pamiršo apie savo atsakomybę“ (Ten pat, nr. 42). Stenkimės visada paklusti Dievui, rodydami savo ištikimybę greitai, protingai ir atsakingai, nors kai kada ir nesuvoksime Dievo planų iki galo. Galbūt jų nesuprasime, bet visada galėsime juos mylėti, būdami tikri, kad Dievas nori mums gera, ir šis įsitikinimas padės mums veikti su dvasios laisve.

Šv. Juozapas visą savo gyvenimą skyrė tam, kad su tėviška meile rūpintųsi Jėzumi ir iš žmogiškos pusės išmokė Jį daugelio dalykų, ypač darbo. Kita vertus, kiek išmoko šv. Juozapas vien žvelgdamas į tą Vaiką, kuris buvo Dievas! Mes viską turime išmokti iš Jėzaus. Jis pats mums sako: „mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies“ (Mt 11, 29). Tegul šv. Juozapas mums padeda kontempliuoti Jėzų – Evangelijoje ir Tabernakulyje – kad, lydimi motiniško Mergelės Marijos užtarimo, būtume romesni ir nuolankesni, pilnesni artimo meilės. Tokiu būdu, Šventosios Dvasios malonei padedant, mūsų širdys galės prisipildyti didesnės meilės Dievui ir kitiems.

Pastaraisiais mėnesiais, daug žmonių patyrė epidemijos, paplitusios po visą pasaulį, poveikį. Kaip neseniai prašė Popiežius, kviečiu jus „šiuos sunkumus pakelti su tvirtu tikėjimu, nepalaužiama viltimi ir karšta meile“ (Pranciškus, 2020-03-10). Kreipkimės į šv. Juozapą ir prašykime, kad savo tėviška globa aprėptų visą pasaulį.

Visa širdimi jus laimina,

jūsų Tėvas


Roma, 2020m. kovo 10 d.