Prelato žinia: suvienyti už taiką per maldą ir pasninką

Opus Dei prelatas kviečia mus prisidėti malda ir pasninku prie Popiežiaus Pranciškaus kvietimo siekti taikos.

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Naujojo karo Europoje akivaizdoje nuoširdžiai junkimės prie popiežiaus kvietimo į smurtą reaguoti malda ir pasninku. Be kovo 2-osios pasninko už taiką, ir toliau daug kartų per dieną su vaikišku pasitikėjimu maldaukime Dievą taikos dovanos. Malda ir pasninko patirtis priartina mus prie tų žmonių, kurie kenčia sunkumus ir kančias, kurių ateitis neaiški.

„Palaiminti taikdariai; jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt 5, 9). Natūralu, kad jaučiamės bejėgiai pakeisti istorijos eigą. Tačiau pasikliaukime maldos galia. Be Viešpaties visos pastangos nuraminti širdis yra nepakankamos. Kartu nepamirškime, kad taika yra nuolatinė užduotis: būti šio palaiminimo protagonistais reiškia veikti ir skatinti taiką savo šeimoje, darbe, visuomenės gyvenime, nes Dievas nori, kad kiekvienas iš mūsų būtų savo brolių ir seserų sargas (plg. Pr 4, 9).

Prisiminkime visus kenčiančius, ypač per šventąsias Mišias ir melsdamiesi į Mariją, Taikos Karalienę.

Su didele meile jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2022 m. vasario 26 d.