Prelato žinia (2023 m. gegužės 25 d.)

Mons. Fernandas Ocarizas kviečia mus palikti savo ir viso pasaulio intencijas Mergelės Marijos rankose.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Šį mėnesį, kai visi Dievo Darbe norime užtvindyti pasaulį piligrimystėmis, širdin ateina gili padėka, kuri kyla iš pasitikėjimo, kad mūsų Motinos užtarimas duos gausių vaisių, kadangi Jai patikime tiek daug intencijų.

Žinoma, Dievas suteikia savo malones kada nori ir kaip nori. Pirmiausia, Jis suteikia malonę mums patiems, nes mūsų malda, kad ir kokia trapi, parengia mus priimti daugybę dovanų, kurias Viešpats nori mums suteikti: Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma (Mt 7, 7–8). Per savo piligrimystę drąsiai prašykime taikos pasaulyje, atsivertimo malonės ir pašaukimų. Šis nusiteikimas padeda mums augti tikrume, kad mums reikia Dievo, o tai jau yra pirmasis vaisius. Jis sustiprina mūsų suvokimą, kad būtent Jis yra tas, kurio dėka viskas juda pirmyn. O kad padėtų mums jaustis laukiamiems, Jis siūlo mums tiesų, švelnų kelią – Švenčiausiąją Mergelę: Pas Jėzų visuomet einam ir visuomet pas Jį grįžtam per Mariją (Kelias, 495).

Jėzus Kristus norėjo, kad ir mes prisidėtume prisidėtume prie misijos: štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos (Mt 28, 20). Savo artumu Jis dovanoja mums džiaugsmo. Kaskart kai su meile aplankysime savo Švenčiausiąją Motiną, ugdykime troškimą visur ir visada, varge ir džiaugsme, gyventi suvokdami, kad nesame vieni. Apaštalų karalienė, kaip ir pirmosiomis Bažnyčios akimirkomis (plg. Apd 1, 12–14), niekada nepalieka mūsų vienų. Koks nepaprastai pamokomas kiekvienas Naujojo Testamento epizodas! Mokytojui, kylančiam Dievo Tėvo dešinėn, paliepus mokiniams: „Eikite ir skelbkite visoms tautoms“, jiems liko ramybė. Tačiau liko ir abejonių; nežinodami, ką daryti, jie susitelkia aplink Motiną, Apaštalų Karalienę, kad galėtų tapti karštais pasaulį išgelbėsiančios Tiesos skelbėjais (Vaga, 232).

Nepaliaukite jungtis prie mano maldos už dvidešimt keturis naujus Prelatūros kunigus, kurie šio mėnesio dvidešimtąją dieną priėmė šventimus.

Su Velykų džiaugsmu ir visa meile jus laimina, jus laimina

jūsų Tėvas

Fernando Ocáriz

Roma, 2023 m. gegužės 25 d.