Bus beatifikuotas vyskupas nutaręs plėsti „Opus Dei“ veiklą į Lietuvą

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, monsinjoras Alvaro del Portillo, kuris vadovavo „Opus Dei“ prelatūrai daugiau nei 19 metų ir nutarė pradėti šios Katalikų Bažnyčios organizacijos veiklą Lietuvoje, bus paskelbtas palaimintuoju š.m. rugsėjo 27 d.

Beatifikacijos mišios vyks Ispanijos sostinėje Madride. Jas aukos Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Laukiama tikinčijųjų iš viso pasaulio. Vatikanas nesenai patvirtino stebuklingą išgyjimą, patirtą meldžiantis 1994 m. mirusio vyskupo Alvaro užtarimu. „Daug žmonių yra pastebėję, jog vyskupo Alvaro akivaizdoje jų širdis užliedavo ramybė,“ – pasakė dabartinis „Opus Dei“ prelatas, mons. Javier Echevarria, reikšdamas padėką popiežiui už būsimą beatifikaciją. – „Prašykime busimojo palaimintojo užtarti pas Dievą už Šventojo Tėvo intencijas, taip pat už taiką pasauliui, kuriame tiek daug karų ir nesantaikos.“ Alvaro del Portillo buvo pirmasis „Opus Dei“ steigėjo šventojo Josemaria Escriva įpėdinis. Jis gimė Madride 1914 m. kovo 11 d., buvo trečias iš aštuonių vaikų. „Opus Dei“ jis priklausė nuo 1935 m., baigė kelių inžinierijos mokslus ir dirbo šioje srityje. Vėliau įšventintas į kunigus, jis buvo įvairių Šventojo Sosto institucijų konsultantas, aktyviai prisidėjo prie Vatikano II Susirinkimo darbų, taip pat dalvavo atnaujinant Bažnyčios teisės kodeksą. Mirus monsinjorui Escriva, 1975 m. Alvaro del Portillo išrinktas vadovauti „Opus Dei“, kurios tikslas – padėti paprastiems žmonėms ieškoti Dievo savo darbe, šeimoje ir įvairiose gyvenimo aplinkybėse. Jis plėtė organizacijos apaštalinę veiklą į 20 naujų šalių, tarp jų ir Lietuvą. 1990 m. popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį vyskupu. Vyskupas Alvaro paskutinį kartą aukojo šv. Misias paskutinės vakarienės menėje Jeruzalėje. Ankstyvą 1994 m. kovo 23 d. rytą, ką tik grįžęs į Romą iš piligriminės kelionės Šventojoje žemėje, atidavė sielą Dievui. Jo palaikai ilsisi Romoje, „Opus Dei“ prelatūros Taikos karalienės bažnyčios kriptoje.