Poselství preláta (30. ledna 2021)

V tomto poselství nás Mons. Ocáriz zve, abychom se svou modlitbou podíleli na projektu zaměřeném na zlepšení iniciování a koordinace apoštolských činností prelatury.

Milovaní, ať mi Ježíš ochraňuje mé dcery a syny!

Prostřednictvím těchto řádků bych vás rád seznámil s projektem, k jehož realizaci můžete i vy přímo přispět svou modlitbou.

Podle pokynů minulého Generálního kongresu (srov. Pastýřský list, 14. února 2017, č. 13 a 15) proběhla v uplynulých měsících ve správních oblastech prelatury studie pro projekt zaměřený na zlepšení iniciování a koordinace apoštolských činností.

Dílo na popud svatého Josemaríi a jeho dvou nástupců vyvíjí díkybohu stálou činnost v šedesáti osmi zemích světa. Jsme proto velmi vděčni Bohu, že nás neustále doprovází a žehná nám, a s vděčností Pánu se také ohlížíme za veškerou prací uskutečněnou v těchto uplynulých čtyřech letech.

Nejdůležitější je osobní apoštolát ve vlastní práci, rodině a společnosti

Zároveň jsme si vědomi výzev, jež současná společnost předkládá životu a šíření křesťanství; situací, s nimiž máme ve větší či menší míře zkušenost všichni a jež v některých oblastech činí apoštolát náročnějším. Přestože se na mnoha místech děje opravdu mnoho dobrého, přáli bychom si, aby Pán měl k dispozici ještě více rukou, které by se podílely na tom, aby radost evangelia pronikla až do nejzazšího koutu světa. Ani nepoměr mezi krásou povolání a apoštolského poslání a našimi omezenými silami, ani vnější obtíže však nejsou důvodem proto, abychom ve službě Bohu, církvi a světu ztráceli naději a radost.

Velmi pozitivní skutečností je dnes na druhou stranu snadná komunikace a cestování, což umožňuje zredukovat počet organizačních a řídících struktur. Jejich podstata se tím samozřejmě nezmění, protože „nám nepřísluší rozvolňovat, vypouštět nebo měnit nic z toho, co se vztahuje k duchu a organizaci Díla“ (Instrucción, 19. března 1934, č. 20).

Redukce počtu struktur (prostudovaná Centrální asesorií a Generální radou) umožní plynulejší a efektivnější práci a také možnost věnovat větší pozornost péči o lidi a osobní apoštolát v pracovní, rodinné a společenské sféře a o formační aktivity pořádané centry prelatury.

Opírám se o modlitbu, snahu a iniciativu každého z vás

K tomu bude zapotřebí částečná územní reorganizace. Řídí-li nyní např. činnost Díla ve dvou určitých zemích dvě Komise a dvě Asesorie, zváží se, zda by za pomoci dnešních moderních prostředků a s ohledem na zkušenosti z těchto uplynulých let, nebyla pro tyto dvě oblasti efektivnější jen jedna Komise a Asesorie, která by měla na starosti všechny tamější apoštolské činnosti. K něčemu takovému došlo již spojením Chorvatska a Slovinska. Pro další vymezování této reorganizace bude samozřejmě nutný názor zainteresovaných Komisí a Asesorií a bude k ní docházet pozvolna.

Opírám se o vaši modlitbu a o snahu a iniciativu každého z vás uvádět v naší době ve skutek poselství našeho Otce. Svěřme tento projekt mateřské přímluvě Panny Marie, a tento rok především také přímluvě svatého Josefa.

Z celého srdce vám žehná

váš Otec

Řím, 30. ledna 2021