Činnost

Zakladatel Opus Dei vysvětloval, že „hlavní činnost Opus Dei spočívá v tom, že nabízí svým členům a dalším osobám duchovní prostředky potřebné k tomu, aby mohli žít jako dobří křesťané uprostřed světa“.

Formační aktivity Opus Dei jsou otevřeny pro všechny.

Duchovní vedení

Věřící prelatury navštěvují každý týden hodiny nazývané „kroužky“, na kterých se věnují věroučným a asketickým tématům, a měsíčně rekolekce, čas pro osobní modlitbu a reflexi na téma spojené s různými aspekty života křesťana. Kromě toho se jednou ročně účastní duchovních cvičení trvajících od tří do pěti dnů. Podobné aktivity jsou nabízeny také spolupracovníkům, mladým lidem a komukoliv dalšímu, který si je přeje navštěvovat.

Tato formace se poskytuje v centrech prelatury a na dalších vhodných místech. Například kroužek může být dán doma u některé z osob, která jej navštěvuje, nebo rekolekce se může konat ve farním kostele, pokud jej k tomuto účelu poskytl farář místa.

Osobní apoštolát

Osobní svědectví je vždy nejdůležitějším apoštolátem Opus Dei. Jedná se o osobní apoštolát vykonávaný slovem a příkladem: apoštolát svědectví, specifická a efektivní pomoc poskytnutá druhým v práci nebo v jiných okolnostech každodenního života. Apoštolská práce členů Opus Dei není omezena na určitý okruh činností, jako například vzdělávání nebo péče o nemocné či nemohoucí. Jak nám připomíná Katechismus Katolické církve, všichni křesťané, bez ohledu na své světské zaměstnání, mají pomoci hledat křesťanská řešení problémů společnosti a vydávat trvalé svědectví své víře.

Korporativní díla

Někteří věřící prelatury, často za pomoci spolupracovníků Opus Dei a mnoha dalších osob, podněcují charitativní nebo vzdělávací iniciativy, jejichž duchovní a doktrinální orientace je svěřena prelatuře. Tyto iniciativy se nazývají „korporativní díla“, aby se odlišily od osobního apoštolátu členů, který je primárním apoštolátem Opus Dei.

"Hlavní činností Opus Dei je poskytovat jeho členům a všem lidem, kteří si to přejí, duchovní prostředky nezbytné k tomu, aby žili jako dobří křesťané uprostřed světa," řekl sv. Josemaría

Mezi těmito korporativními apoštolskými díly jsou střední školy, univerzity, ženská centra, nemocnice v nerozvinutých oblastech, školy pro zemědělce, instituty profesionálního vzdělávání, studentské koleje a kulturní centra. Prelatura se nezapojuje do žádných výdělečných nebo politických podniků.

Korporátní apoštolská díla jsou vlastněna a řízena těmi, kdo je iniciovali, nikoliv prelaturou Opus Dei, která přebírá pouze odpovědnost za jejich duchovní a doktrinální orientaci. Každé dílo je financováno stejným způsobem jako jakékoliv jiné podobné instituce: např. prostřednictvím grantů, dotací, poplatků atd. Korporátní díla často hospodaří se ztrátou; to je dáno typem činností, které vyvíjejí, a tím, že nejsou zakládána za výdělečnými účely. Z těchto důvodů mohou získávat kromě darů od věřících Opus Dei nebo od spolupracovníků a dalších osob i oficiální subvence od vládních agentur, stejně jako granty soukromých nadací a společností.