Organizace prelatury

Prelaturu v souladu s kanonickým právem a vlastními stanovami Opus Dei řídí v Římě prelát, kterým je v současné době Mons. Fernando Ocáriz.

Opus Dei - Organizace prelaturyPrelátem Opus Dei je Mons. Fernando Ocáriz (vpravo)

Jurisdikci v Opus Dei vykonává prelát a v zastoupení jeho vikáři. Prelát je řádným ordinářem prelatury.

Prelát Opus Dei je od 23. Ledna 2017 mons. Fernando Ocáriz.

Generální vikář je mons. Mariano Fazio a vikář tajemník je mons. Antoni Pujals.

Centrální sídlo prelatury je Viale Bruno Buozzi 73, 00197, Řím, Itálie.

Prelatura Opus Dei se řídí dle norem obecného práva církve, apoštolskou konstitucí Ut sit a vlastními Stanovami nebo Kodexem partikulárního práva Opus Dei. Základní normy o personální prelatuře jsou v Kodexu kanonického práva z roku 1983 (kánony 294-297).

Kněží prelatury jsou podřízeni prelátovi, který vymezuje jejich pastorační úkoly, jež vykonávají v úzkém spojení s diecézí. Prelatura přebírá odpovědnost za jejich ekonomickou soběstačnost.

Laičtí věřící jsou podřízeni prelátovi ve všem, co se týká specifického poslání prelatury. Jsou podřízeni občanským autoritám stejně jako ostatní občané, a zrovna tak církevním autoritám jako ostatní katoličtí laici.

V ŘÍZENÍ OPUS DEI SPOLUPRACUJE PRELÁT S TZV. ÚSTŘEDNÍ ASESORIÍ PRO ŽENY A GENERÁLNÍ RADOU PRO MUŽE. OBÉ DVĚ RADY SÍDLÍ V ŘÍMĚ.

V řízení Opus Dei spolupracuje prelát s tzv. Ústřední asesorií pro ženy a s Generální radou pro muže. Obě dvě rady sídlí v Římě.

Vedení prelatury je kolegiální: prelát a jeho vikáři zastávají své úřady ve spolupráci s příslušnými radami, které jsou tvořené z převážné části laiky.

Generální kongresy prelatury, jejichž účastníci pocházejí z různých zemí, kde je Opus Dei přítomné, se konají obvykle každých osm roků. Na kongresech se analyzují apoštolské aktivity prelatury a prelátovi se prezentují doporučení týkající se budoucí orientace pastoračních aktivit. V průběhu kongresu prelát jmenuje nové rady.

Prelatura se dělí na oblasti nebo území, které se nazývají regiony. V čele každého regionu - jehož působnost se může nebo nemusí shodovat s hranicemi přísušné země - je regionální vikář a regionální rady: Regionální asesorie pro ženy a Regionální komise pro muže. Některé regiony se dále mohou dělit na delegace. V tomto případě se opakuje tatáž řídící struktura: vikář delegace a dvě rady. Konečně na místní úrovni existují centra Opus Dei, která poskytují formační prostředky a pastorační péči pro věřící prelatury v místě svého působení.

Tato centra fungují buď pro ženy nebo pro muže. V každém je místní rada, které předsedá laik - ředitelka nebo ředitel - s alespoň dvěma dalšími věřícími prelatury. Každému centru je ordinářem prelatury přidělen kněz z kněžstva prelatury, který má na starosti duchovní záležitosti věřících centra.

Kromě úřadu preláta není žádný úřad doživotní.

Každý věřící prelatury zodpovídá za své vlastní osobní a rodinné potřeby, které nabývá svou profesionální prací. Kromě toho se věřící Opus Dei a spolupracovníci podílejí na financování pastoračních aktivit prelatury.

Tyto výdaje jsou hlavně určené na podporu a formaci kněží prelatury, na pokrytí nákladů centrálního sídla prelatury, regionálních rad a delegací a na charitativní pomoc, kterou prelatura poskytuje. Je samozřejmé, že věřící Opus Dei pomáhají i místním církvím, farnostem atd.