Dopis preláta (16. prosince 2018)

Svět naléhavě potřebuje pokoj. Každý z nás, naše rodiny, naše pracoviště, naše okolí potřebuje to Dítě, o němž andělé zvěstovali, že je Spasitel (srov. Lk 2,11).

Milovaní, ať mi Ježíš ochraňuje mé dcery a syny!

O blížících se Vánocích znovu uslyšíme anděly hlásat radostnou zvěst: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ (Lk 2,14) Ozvěna tohoto chvalozpěvu naplňuje každoročně celý svět a oživuje v nás radostnou naději. Především proto, že pokoj se nám stal blízkým a můžeme ho kontemplovat v tváři Dítěte: „On je náš pokoj“ (Ef 2,14), jak později napsal svatý Pavel, když uvažoval o tajemství Ježíše Krista.

Svět naléhavě potřebuje pokoj. Každý z nás, naše rodiny, naše pracoviště, naše okolí potřebuje to Dítě, o němž andělé zvěstovali, že je Spasitel (srov. Lk 2,11). Bez něj je každá snaha o pokoj v lidských srdcích nedostatečná. Proto církev neustále hovoří k lidem o Ježíši, podobně jako pastýři, když ho viděli v jeslích (srov. Lk 2,16–18). I my chceme hlásat Ježíše; v apoštolátu „máme mluvit o Kristu, a ne o sobě“ (Jít s Kristem, č. 163).

Rozjímejme v těchto vánočních dnech o velkém tajemství Boží lásky v Dítěti, které se nám narodilo (srov. Iz 9,5). Jak snadné je znovu a znovu nalézat pokoj a klid v modlitbě před betlémem, v okouzlení nad Ježíškem obklopeným Marií a Josefem! Až budeme nad tímto tajemstvím lásky rozjímat, Pán v nás také obnoví touhu, abychom ho předávali dál.

Přeji vám krásné svátky vánoční a z celého srdce vám žehnám.

Váš Otec

Řím, 16. prosince 2018.