Opus Deis ”preces”

Varje dag lyfter Prelaturens medlemmar upp sitt hjärta till Herren med denna bön i vilken de lovprisar och tackar Gud Fader genom Jesus Kristus i den helige Ande samt ber om hjälp för egna och för andras behov.

Länkar för nedladdning

Opus Deis "preces" (Format .pdb)
Opus Deis "preces" (Format .pdf)
Opus Deis "preces" (Format .epub)

Den 10 december 1930 skrev den helige Josemaría i sina Förtroliga an­teck­ningar: Dessa dagar håller vi på att göra kopior av "Böner som skall läsas av Opus Deis medlemmar". Min biktfar har godkänt dem. Herren vill tydligen att bönen skall vara utgångspunkten i hans Verk, ef­ter­som den är dess själ och hjärta . [1]

Dessa ord av Opus Deis grundare åter­speglar hans ständiga under­vis­ning: bönen är den andliga bygg­nadens grund [2] , grunden till allt övernaturligt arbete och all apostolisk handling; den är det oumbärliga medlet för att gå framåt på vägen till helighet [3] . Preces (pluralform av latinets prex: förbön, bön) är ett konkret sätt i Opus Dei att uppfylla detta behov som är gemensamt för varje kristen människa [4] . Varje dag lyfter Prelaturens medlemmar upp sitt hjärta till Herren med denna bön i vilken de lovprisar och tackar Gud Fader genom Jesus Kristus i den helige Ande samt ber om hjälp för de egna och andras behov. På så sätt upprepas i denna lilla del av Guds stora familj, som är Kyrkan, den händelse som den helige Lukas berättar om de första kristna : Alla dessa höll ihop under ständig bön, och var ett hjärta och en själ. [5]

Den helige Josemaría författade denna bön gradvis under de första årtiondena av Verkets existens. Han använde texter från den heliga Skrift och från Kyrkans liturgi. Genom att dagligen läsa denna bön tackar prelaturens medlemmar Gud för den kristna kallelsens gåva och uttrycker sin fulla beredskap att göra hans vilja. Preces börjar med ordet serviam!jag skall tjäna! – som innebär föresatsen att tjäna Gud och främja utvidgningen av hans rike i hela världen utan att diskriminera någon. Efter att med ord av tillbedjan och tacksägelse ha vänt sig till den heliga Treenigheten, vänder sig därför Verkets medlemmar till Jesus Kristus Konungen, ad Jesum Christum Regem , som utsänder dem för att öppna världens gudomliga vägar för alla människor.

De ställer sig under Guds barmhärtiga beskydd med några ord från psalm 27 – Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta? Med ett barns tillgivenhet och tillit ber de också om olika helgons förbön. Först anropar de den heliga Jungfrun, all nåds förmedlare; därefter, den helige Josef, hela Kyrkans skyddspatron; sedan skyddsänglarna, på vilkas fest Opus Dei föddes, och slutligen den helige Josemaría. Denna sista åkallan tillades den 17 maj 1992, dagen då Guds tjänare Josemaría Escrivá saligförklarades, och ändrades igen den 6 oktober 2002, då grundaren blev helgonförklarad av Johannes Paulus II

Sedan följer en rad förböner. I första hand ber de, självklart, för den helige Fadern, att Herren må bevara honom, ge honom liv och göra honom lycklig på jorden , och för biskoparna i de olika stiften. De ber också för apostolatets enhet, såsom Jesus gjorde vid den sista måltiden: att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. De ber ocksåför alla dem som av kärlek till Herren medverkar i prelaturens apostoliska verk.

Inom ramen för bönerna för Kyrkans herdar, ber de sedan för Opus Deis prelat, som på ett familjärt sätt kallas "Fader", och som Gud har ställt på jorden som huvud över denna del av Guds folk. Inom denna familjens bön kan de givetvis inte försumma att be för de övriga medlemmarna i prelaturen, både för dem som ännu är kvar i denna värld och för dem som gått ur tiden.

I de avslutande bönerna bönfaller medlemmarna Gud på nytt med visshet om att bli hörda när de, i förtröstan på hans barmhärtighet, ber honom att upptända deras hjärtan och hela deras väsen med den helige Andens eld. De ber även om att han med sin ingivelse och sitt bistånd må fullborda alla deras handlingar: bönen, arbetet och alla övriga sysslor. Till sist bönfaller de om gaudium cum pace , glädje och frid, frukten av sin inre strid, och om " en tid av verklig bot, den helige Andes nåd och tröst samt uthållighet i Opus Dei".

De avslutar genom att be om skyddshelgonens förbön åt vilka Verkets apostolat anförtros – de heliga ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael samt de heliga apostlarna Petrus, Paulus och Johannes. Om en präst är närvarande, ger han sin välsignelse: Må Herren vara i era hjärtan och på era läppar . "Preces" avslutas med en hälsning, präglad av mänsklig och övernaturlig värme, som påminner om de första kristnas hälsning: pax, in aeternum – frid, i evighet.

J. Yániz

[1] Apuntes íntimos , n. 128, i A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei , vol. I, Rialp, Madrid 1997, s. 368.

[2] Vägen, nr. 83

[3] Jfr 1 Thess 4:3.

[4] Jfr Katolska Kyrkans Katekes , nr. 2744-2745.

[5] Apg 1:14 och 4:32.

----------------------

PRECES

Sérviam!

V /. Ad Trinitatem Beatíssimam.

R /. Grátias tibi, Deus, grátias tibi: vera et una Trínitas, una et summa Déitas, sancta et una Unitas.

V /. Ad Iesum Christum Regem.

R /. Dóminus Iudex noster; Dóminus Légifer noster; Dóminus Rex noster. Ipse salvabit nos.

V /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

R /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

V /. Exsurge, Christe, ádiuva nos.

R /. Et líbera nos propter nomen tuum.

V /. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?

R /. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proélium, in hoc ego sperabo.

V /. Ad Beatam Vírginem Mariam Mediatricem.

R /. Recordare, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspectu Dómini, ut loquaris pro nobis bona.

V /. Ad Sanctum Ioseph Sponsum Beatae Mariae Vírginis.

R /. Fecit te Deus quasi Patrem Regis, et dóminum universae domus eius: ora pro nobis.

V /. Ad Angelos Custodes.

R /. Sancti Angeli Custodes nostri, deféndite nos in proélio ut non pereamus in tremendo iudício.

V /. Ad Sanctum Iosephmariam Conditorem nostrum.

R /. Intercede pro fíliis tuis ut, fideles spirítui Operis Dei, laborem sanctificemus et ánimas Christo lucrifácere quaeramus.

V /. Oremus pro Beatíssimo Papa nostro N.

R /. Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et beatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicorum eius.

V /. Oremus et pro Antístite huius dioecesis.

R /. Stet et pascat in fortitúdine tua, Dómine, in sublimitate nóminis tui.

V /. Oremus pro unitate apostolatus.

R /. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

V /. Omne regnum divisum contra se, desolábitur.

R /. Et omnis cívitas vel domus divisa contra se non stabit.

V /. Oremus pro benefactóribus nostris.

R /. Retribúere dignare, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V /. Oremus pro Patre.

R /. Misericórdia Dómini ab aeterno et usque in aeternum super eum: custodit enim Dóminus omnes diligentes se.

V /. Oremus et pro frátribus nostris Operis Dei, vivis atque defunctis.

R /. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V /. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.

R /. Et de Sion tuere eos.

V /. Réquiem aeternam dona eis, Dómine.

R /. Et lux perpétua lúceat eis.

V /. Requiescant in pace.

R /. Amen.

V /. Dómine, exaudi orationem meam.

R /. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdos, si Preces moderatur, exsurgit et addit Dóminus vobiscum, stans etiam dum recitat orationem.

V /. Dóminus vobiscum.

R /. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Deus, cui próprium est misereri semper et párcere: súscipe deprecationem nostram. Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Actiones nostras, quaésumus Dómine, aspirando praéveni et adiuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dóminum nostrum.

R/. Amen.

Omnes dicunt:

Gáudium cum pace, emendationem vitae, spátium verae poeniténtiae, grátiam et consolationem Sancti Spíritus atque in Opere Dei perseverántiam, tríbuat nobis Omnípotens et Miséricors Dóminus.

V /. Sancte Míchaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Gábriel.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ráphaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Petre.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Paule.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ioannes.

R /. Ora pro nobis.

Cum adsit aliquis Sacerdos, dignior ait:

Iube, Domne, benedícere.

Sacerdos benedicit:

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábiis vestris, in nómine Patris + et Fílii et Spíritus Sancti.

R /. Amen.

V /. Pax.

R /. In aeternum.