Biskop Echevarría: Idag vill jag bara säga: Tack!

Deklarationer av Opus Deis prelat efter kungörelse av de nio saligas helgonförklaringar, bland dem, Josemaría Escrivá.

Biskop Javier Echevarría efter konsistoriet

”Påven har just kungjort datumen för helgonförklaring av nio saliga: en sekularpräst, fem ordensmän, två ordenssystrar och en lekman. De bodde i var sin tid, sitt land och sina olika livsomständigheter. Envar hade sin egen personlighet men hos dem alla ser vi några gemensamma drag. Helgonen gör alltid Kyrkans andliga fruktbarhet synlig. Kyrkan sår ett helighetens frö i hela världen genom sina barns vittnesbörd om ett kristet liv.

Trogen kapucinordens karisma, påminner Pater Pio oss om djupet av Guds kärlek för oss, som Kyrkan förmedlar genom sakramenten, i synnerhet eukaristin och botens sakrament. Juan Diego var den förste som fick ta emot besöket av vår Fru i Guadalupe, där miljoner pilgrimer ber till Jungfru Maria varje dag. I Josemaría Escrivás liv ser vi det lysande spåret efter kristna föräldrar som förmedlade till honom trons gåva i arv, biskopar som gav honom sitt stöd i hans evangeliseringsuppdrag, talrika präster, ordensbröder och ordenssystrar med vilka han hade ett broderligt umgänge under hela sitt liv och tusentals lekmän som lyckades förverkliga hans budskap om att helga det vardagliga arbetet mitt i världen.

Idag vill jag därför bara säga: Tack! Jag vill uttrycka min tacksamhet till den heliga Treenigheten, som ger oss helgonens gåva. Tack till den heliga Kyrkan, Guds barns familj, förenad med kärlekens band. Tack till den salige Josemarías föräldrar och syskon. Tack till alla präster, ordensfolk, lekmän, såväl män som kvinnor, som på ett eller annat sätt bidrog till hans utbildning. Tack också, ur hjärtats djup, till alla fattiga och sjuka som frikostigt gav honom det enda de ägde och gjorde sin smärta till en bön för Opus Deis grundares prästerliga verksamhet. Jag tycker att denna stund är ett bra tillfälle att ihågkomma dessa tusentals människor vars namn, i många fall, vi inte ens känner till. Det är också ett underbart tillfälle att återigen känna vårt ansvar att inte neka vår nästa vår bön och vår kärlek, för vi är alla kallade till heligheten.”