Beredskapsplan mot övergrepp

Prelaturen för Opus Dei i Sverige har åtagit sig att främja barns och utsatta vuxnas säkerhet och välbefinnande i enlighet med de aktuella riktlinjerna för att skydda barn och ungdomar i Stockholms katolska stift.

Riktlinjer

Prelaturen av Opus Dei i Sverige har åtagit sig att främja barns och utsatta vuxnas säkerhet och välbefinnande i enlighet med handlingsregler och normerna i Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar utfärdad av Stockholms katolska stift, med de nödvändiga anpassningar som krävs på grund av prelaturens karaktär.

Efter publiceringen av påven Franciskus' Motu Proprio Vos estis lux mundi (2019) utfärdade Prelaten för Opus Deis, monsignore Fernando Ocáriz, riktlinjer för hela prelaturen om skyddsåtgärder: Prelature Guidelines for Safeguarding Minors and Vulnerable Persons (2020). I detta dokument tillämpas på prelaturen de vägledande principer för skydd av minderåriga och utsatta personer som den helige Fadern fastställde i de normer som gavs för Vatikanstaten den 26 mars 2019. Dokumentet innehåller allmänna principer, skyddsnormer, en uppförandekod och allmänna riktlinjer för hantering av klagomål om övergrepp mot minderåriga och utsatta personer i prelaturens apostoliska verksamhet.

År 2019 godkände Prelaturen i Skandinavien sina normer för utredning av klagomål mot prelaturens medlemmar i samband med sexuellt utnyttjande av minderåriga. År 2022, efter en omorganisation inom prelaturen, blev regionen Skandinavien en del av regionen Nordvästra Europa. Till följd av denna omorganisation och i enlighet med prelatens globala riktlinjer har regionala riktlinjer för skyddsåtgärder antagits (12 september 2022) för utredning av anklagelser om övergrepp mot minderåriga eller utsatta vuxna inom ramen för verksamheten inom prelaturen Opus Deis verksamhet i nordvästra Europa.

Prelaturen erbjuder kristen utbildning genom aktiviteter som eträtter, föredrag, kurser och personlig andlig vägledning i samarbete med olika organisationer som äger och driver prelaturens centra: Stiftelse Pro Cultura och Stiftelse Ateneum. Dessa organisationer driver studenthem för universitetsstuderande, kursgårdar och ungdomsklubbar som erbjuder utbildnings-, idrotts- och kulturaktiviteter, med vilka prelaturen samarbetar inom ramen för sitt uppdrag i kyrkan. Varje organisation har sin egen policy och sina egna förfaranden för skyddsåtgärder och en särskilt utsedd samordnare för skyddsåtgärder för att hantera eventuella problem eller anklagelser som kan uppstå i samband med dess verksamhet.

Prelaturens präster följer skyddspolicyn i det stift där de är bosatta och får utbildning i skyddsåtgärder för tjänstgöring i det stiftet.

Prelaturen har kyrkorättsliga normer för att bemöta anklagelser som i första hand gäller prelaturens präster, men även prelaturens lekmän om de ger utbildning eller andlig vägledning i prelaturens apostoliska verksamhet under den regionala vikariens överinseende.

Samordnare för skyddsåtgärder för prelaturen Opus Dei i Sverige

Margareta Egeberg 
Telefon: 070 – 718 85 73