Začlenenie

Veriaci Opus Dei sa zaväzujú zúčastňovať sa na kresťanskom vzdelávaní poskytovanom Prelatúrou a na usilovnej spolupráci v rámci apoštolskej činnosti Cirkvi.

Opus Dei - Začlenenie

  Laické povolanie

Členstvo v Opus Dei si vyžaduje nadprirodzené povolanie: Božie volanie dať celý svoj život do jeho služby a šíriť posolstvo, že všetci ľudia môžu dosiahnuť svätosť skrze prácu a uprostred obyčajného života

Ak sa niekto stane členom Opus Dei, naďalej zostáva bežným občanom a katolíkom. Naďalej patrí do svojej diecézy a môže sa zúčastniť na akýchkoľvek kultúrnych, náboženských či politických aktivitách podľa svojho rozhodnutia. Záväzok medzi členom a Prelatúrou má zmluvný charakter a vylučuje sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ktoré sú typické pre rehoľné spoločenstvá.

Členstvo v Opus Dei nemení nič na jeho predchádzajúcom živote: človek vykonáva tú istú prácu a vedie ten istý spoločenský život, ako mal vo zvyku. Nežije sa mimo sveta, ale práve uprostred neho. Povolanie k Opus Dei spočíva práve v tom, že sa človek naučí stretávať s Bohom uprostred každodenného virvaru, doma, na ulici, v práci a druhým vydáva svedectvo o živote, v ktorom na prvom mieste je Pán. 

Preto Opus Dei povzbudzuje svojich veriacich, aby sa usilovali o svätosť a pomáhali aj svojim blížnym pátrať po jej cez maličkosti každého dňa, v ich pracovných povinnostiach, protivenstvách života, vo všednosti každodenného života... Ako občania katolíckeho vierovyznania žijú veriaci Opus Dei svoje povolanie prirodzene, bez zbytočnej ostentatívnosti, ale aj bez zamlčovania svojej príslušnosti k Opus Dei. Ich každodenná práca a kresťanské ohlasovanie viery má byť prirodzeným odrazom ich lásky k Bohu.

Povolanie do Opus Dei spočíva práve v tom, že sa človek naučí stretávať s Bohom uprostred každodenného virvaru, doma, na ulici, v práci a druhým vydáva svedectvo o živote, v ktorom na prvom mieste je Pán.

Záväzky

Veriaci Opus Dei dostávajú rôzne vzdelávacie prostriedky duchovného, náboženského a apoštolského charakteru prispôsobené ich potrebách a životným okolnostiam. Teologické a filozofické vzdelanie sa riadi nariadeniami Katolíckej cirkvi.

Každý člen Opus Dei má svoj životný plán —t. j. čas vyhradený pre stretnutie s Bohom, ktorý zvyčajne spočíva v účasti na svätej omši, sv. prijímaní, častom pristupovaní k sviatosti zmierenia, čítaní Svätého písma a inej duchovnej literatúry, modlitbe sv. ruženca a rozjímaní. 

Radostný život je dôsledkom odovzdávania sa Bohu a službe iným, v ktorom sa veriaci usilujú objať Kristov kríž, ktorý je prítomný vo všetkých momentoch dňa. Veriaci Opus Dei si uvedomujú svoju zodpovednosť, ktorá prislúcha všetkým kresťanom za šírenia Kristovho posolstva tým, s ktorými žijeme svoj každodenný život. Táto “apoštolská zodpovednosť” je podstatnou súčasťou kresťanského povolania, a rovnako aj povolania do Opus Dei.

 Opus Dei povzbudzuje svojich veriacich, aby žili tieto záväzky s duchom úplnej slobody. 

Začlenenie do Prelatúry

Človek, ktorý prejaví vôľu začleniť sa do Opus Dei, robí to na základe Božieho volania, ktoré je špecifickou konkretizáciou jedného z možných kresťanských povolaní, ktorých základ sa nachádza v krste a ktoré ho vedie usilovať sa o svätosť a mať účasť na poslaní Cirkvi podľa ducha, ktorým Boh inšpiroval svätého Josemaríu. 

  Členstvo v Opus Dei si vyžaduje, aby o to záujemca slobodne požiadal v osobnom presvedčení, že ho Boh povoláva a že zodpovedné autority Prelatúry túto jeho žiadosť akceptujú. Táto žiadosť sa podáva v písomnej forme a prijatie nasleduje po uplynutí doby najmenej šiestich mesiacov.    

Počas doby trvajúcej najmenej jeden rok sa záujemca môže dočasne začleniť do Prelatúry formou vyhlásenia, ktoré má zmluvný charakter a ktoré sa obnovuje každý rok. V súlade s kanonickým právom sa právne do Prelatúry nemôže začleniť nikto, kto nedosiahol najmenej 18 rokov. Definitívne začlenenie môže nastať až po uplynutí doby najmenej 5 rokov od dočasného začlenenia, t. j. vo veku min. 23 rokov.

Začlenenie sa do Opus Dei predpokladá zo strany Prelatúry záväzok poskytovať záujemcovi pravidelné vzdelanie v katolíckej viere a v duchu Opus Dei, ako aj pastoračnú službu zo strany kňazov Prelatúry.  

Zo strany záujemcu nesie so sebou záväzok chcieť zostať pod jurisdikciou Preláta v záležitostiach súvisiacich s poslaním Prelatúry a dodržiavať právne normy, ktorými sa Prelatúra riadi.   

Zväzok s Prelatúrou končí uplynutím doby platnosti zmluvy alebo skôr, ak si to záujemca želá so súhlasom vedenia Prelatúry.Odchod z Prelatúry nesie so sebou zánik vzájomných práv a povinnosti.