Veriaci v Opus Dei

Prelatúra má v súčasnosti asi 90.000 členov; z ktorých 98% tvoria laici, väčšinou muži a ženy žijúci v manželstve. Zvyšok, asi 2% z celkového počtu, tvoria kňazi prelatúry.

Opus Dei - Veriaci v Opus DeiVäčšina veriacich Opus Dei žije v rodine.

Laici a kňazi

Opus Dei tvoria prelát a kňazi (jeho presbytérium) i laici, tak muži, ako aj ženy. V Opus Dei neexistujú špeciálne vrstvy veriacich. Existujú len rôzne spôsoby, akými jednotlivý členovia žijú to isté kresťanské povolanie podľa svojich individuálnych životných okolností: slobodní, ženatí, zdraví, chorí, atď. 

Väčšina veriacich Opus Dei (v súčasnosti je to asi 70%) sú členovia označovaní ako supernumerári: vo všeobecnosti ide o mužov a ženy, ktorí žijú v manželstve, pre ktorých posväcovanie sa plnením si svojich rodinných záležitostí tvorí hlavnú súčasť ich kresťanského života. 

Zvyšok veriacich Prelatúry tvoria muži a ženy, ktorí sa odovzdávajú Bohu v celibáte pre apoštolské poslanie. Pridružení žijú so svojimi rodinami, keď si to vyžadujú ich rodinné alebo profesionálne dôvody.

 Numerári obyčajne žijú v centrách Opus Dei, nakoľko im ich životné okolnosti dovoľujú byť plne v dispozícii pre apoštolskú prácu a formáciu pre ďalších veriacich Prelatúry. Numerárky auxiliarky sa venujú správe a domácim prácam v centrách Prelatúry a vykonávajú ich ako svoju profesiu

  Kňazi Prelatúry pochádzajú z veriacich laikov Opus Dei: numerárov alebo pridružených, ktorí sa slobodne odovzdajú kňazskej službe po niekoľkých rokoch členstva v Prelatúre a po absolvovaní potrebného teologického štúdia sú pozvaní prelátom prijať kňazskú vysviacku. Ich kňazská služba sa odvíja hlavne ako služba veriacim Prelatúry a apoštolským aktivitám podnecovaným členmi Opus Dei. 

Rodinné prostredie

Jednou zo známych charakteristík Opus Dei je typicky rodinné prostredie. Tento rodinný duch je prítomný vo všetkých činnostiach organizovaných Prelatúrou. Rodinná atmosféra je charakteristická pre centrá Opus Dei, kde vládne jednoduchosť a dôvera vo vzájomnom kontakte a vo vzájomnej službe, porozumenie, takt a jemnocit v každodennom živote. 

Niekoľko štatistických údajov  V súčasnosti má Prelatúra viac ako 90 000 členov, z ktorých asi 2000 sú kňazi. Z celkového počtu veriacich asi polovicu tvoria ženy a polovicu muži. Ich zastúpenie na jednotlivých kontinentoch je približne následovné:

Afrika: 1.800

Ázia a Oceánia: 4.800

Amerika: 34.400

Európa: 49.000