Stredná a severná Európa tvoria nový región prelatúry

Prelát Opus Dei, mons Fernando Ocáriz, rozhodol 1. mája 2023 zjednotiť sedem krajín do jedného regiónu prelatúry: Poľsko, Slovensko, Českú republiku, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a Fínsko.

Prelát Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz, sa 1. mája 2023 rozhodol spojiť sedem krajín v jednom regióne prelatúry: Poľsko, Slovensko, Českú republiku, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a Fínsko. V týchto krajinách žije celkovo viac ako tisíc veriacich Diela. Za regionálneho vikára so sídlom vo Varšave bol vymenovaný Stefan Moszoro Dąbrowski a v organizácii apoštolskej práce mu budú pomáhať dve rady: Asesoria pre ženy (regionálnou sekretárkou bude Carmen López-Urrutia) a Komisia pre mužov. Členovia oboch rád pochádzajú z rôznych zemí nového regiónu.

Toto rozhodnutie je súčasťou procesu reorganizácie regiónov prelatúry, ktorý vyplýva z uznesení Generálneho kongresu v roku 2017. Prelát rozhodol o tejto zmene po vypočutí predstaviteľov z uvedených krajín, po spoločnej analýze a s nádejou, že tento krok dá nový impulz apoštolskej práci.

Nový región vznikol spojením štyroch pôvodných regiónov. Vo všetkých začalo Opus Dei svoju apoštolská činnosť pomerne nedávno. Opus Dei je najdlhšie prítomné vo Fínsku (od roku 1987) a v Poľsku, kam prví ľudia z Diela prišli v roku 1989. V niekdajšom Československu bol apoštolát Opus Dei najprv iniciovaný z Viedne a v roku 1991 sa niekoľko členov Opus Dei usadilo v Prahe.

Krátko po tom, čo sa Československo v roku 1993 rozdelilo, prví členovia Diela rozbehli trvalú apoštolskú činnosť v roku 1996 aj v Bratislave. V tom istom roku sa začala apoštolská práca aj v Estónsku. Opus Dei pôsobí v Litve od roku 1994 a o desať rokov neskôr, v roku 2004, začalo v Lotyšsku.

Realitu týchto krajín a rozvoj Diela mali z prvej ruky možnosť spoznať pri apoštolských cestách traja preláti Opus Dei. Blahoslavený Álvaro del Portillo napríklad navštívil Prahu v roku 1992. V roku 2016 navštívil vtedajší prelát Opus Dei Javier Echevarría Fínsko a Estónsko, iba dva mesiace pred svojou smrťou. O Ježišovi Kristovi hovoril stovkám ľudí. Súčasný prelát navštívil v lete minulého roka Poľsko, kde mu bol udelený čestný doktorát od Pápežskej teologickej fakulty Vratislavskej univerzity.