Spolupracovníci Opus Dei na Slovensku

Úprimne sa odovzdávať v službe iným je také účinné, že to Boh odmeňuje pokorou plnou radosti. (Sv. Josemaría)

Kto je spolupracovníkom Opus Dei?

Spolupracovníci Opus Dei sú ľudia, ktorí pomáhajú rôznym spôsobom niektorou z foriem apoštolátu Opus Dei bez toho, aby boli členmi Prelatúry.

Ak sa niekto chce stať spolupracovníkom, nepotrebuje k tomu zvláštne Božie povolanie, ani nie je nutné, aby spĺňal nejaké konkrétne podmienky.

Spolupracovníci pochádzajú obvykle z okruhu príbuzných, priateľov a kolegov veriacich Prelatúry. Môžu to byť tiež ľudia, ktorým bol alebo je prospešný apoštolát alebo duchovné vzdelávanie, ktoré im Opus Dei ponúka.

Čo je úlohou spolupracovníka Opus Dei?

Cieľom apoštolátu Prelatúry je prehlbovať vedomie o všeobecnom povolaní ku svätosti na všetkých úrovniach spoločnosti, predovšetkým posväcovaním každodennej práce a rodinného života. Úlohou spolupracovníkov je podporovať toto úsilie Prelatúry.

Táto podpora môže byť duchovného alebo materiálneho charakteru. V duchovnom smere spolupracovníci preberajú záväzok, pokiaľ je to možné, denne sa modliť za Prelatúru a jej apoštolskú prácu. Po materiálnej stránke môže mať spolupráca formu finančných príspevkov alebo času a práce, ktorú spolupracovník venuje v prospech niektorej apoštolskej činnosti Prelatúry.

Čo získavajú spolupracovníci Opus Dei?

Veriaci Opus Dei sa denne modlia za tých, ktorí Prelatúre akokoľvek pomohli a kňazi Diela pri rôznych príležitostiach obetujú svätú omšu za večnú spásu duší zomrelých spolupracovníkov.

Svätá stolica udelila odpustky, ktoré spolupracovníci môžu získať v určité dni roka za obvyklých podmienok, ak tiež v zbožnosti obnovujú svoje povinnosti ako spolupracovníci.

Ako sa stanem spolupracovníkom Opus Dei?

Vymenovanie za spolupracovníka uskutočňuje regionálny vikár Opus Dei na návrh niektorého veriaceho Prelatúry. Deň vymenovania je deň jeho prijatia. V ten deň môže katolícky spolupracovník za obvyklých podmienok stanovených Katolíckou cirkvou získať plnomocné odpustky.

Každý spolupracovník obdrží kartičku podpísanú regionálnym vikárom s dátumom vymenovania a zoznam odpustkov, ktoré môžu získať katolícki spolupracovníci.