Pastoračná cesta do Brazílie: ,,Priateľstvo zbližuje ľudské srdcia“

Pokračujúc v pastoračnej návšteve v Brazílii, Monsignor Ocáriz slávil svätú omšu veriacim prelatúry z rôznych miest po celej krajine, kde sa zameral na tému meditácie.

22. Január

Na letisku v meste Galeão sa Prelát stretol s monsignorom Vicente Ancona Lopez, regionálnym vikárom Opus Dei v Brazílii a malou skupinou veriacich prelatúry. Z letiska šli do Icatu, centra delegácie Opus Dei v Riu, kde ho privítalo niekoľko ľudí.

K dôvodu svojej cesty uviedol, že pred pol rokom bol pozvaný biskupmi, aby dal v Brazílii cyklus prednášok. Síce mal v Ríme veľa práce ale vtedajší prelát Opus Dei, biskup Javier Echevarría, ho vyzval, aby toto pozvanie prijal. "Takže za túto návštevu môžete ďakovať don Javierovi," povedal.

Neskôr pri počúvaní piesne poznamenal: "Čas na milovanie je krátky. Musíme využiť čas. A využitie času znamená, naplniť ho láskou k Bohu, a tým aj službou druhým. "

Popoludní, po stretnutí s rodinami, sa Mons. Ocáriz dostal do štúdia Šamára, kde prebieha kurz pre biskupov a kde bude prednášať až do piatku 26. januára.

Kurz pre biskupov s dlhoročnou tradíciou

Prelát bol pozvaný kardinálom donom Oranim Tempestom, aby sa zúčastnil 27. kurzu biskupov. Téma tohto roku je: "Ateizmus. Súčasné formy a výzvy pre evanjelizáciu. "Spolu s prelátom, ďalšími sú učiteľmi otec Rafael José Stanziona de Moraes, profesor Francesco Botturi a Fray Francisco Patton z OFM. Na konci kurzu bude prelát tráviť čas s veriacimi z Opus Dei v Rio de Janeiro (26. - 30. januára) a São Paulo (od 30. januára do 4. februára).

Arcidiecéza v Rio de Janeiro organizuje kurz biskupov v Brazílii už od roku 1990. Inauguračný príhovor mal kardinál Joseph Ratzinger. Cieľom každoročného zhromaždenia je ponúknuť biskupom možnosť zdieľanie spoločného štúdia, modlitby a odpočinku v bratskej atmosfére.

26. Január

Minercina prišla z Montes Claros so svojím manželom a niekoľkými jej deťmi. V Rio de Janeiro sa stretla bratrancami, ktorí prišli z Brazílie a São Paula. Najmladšia z nich, Maria Cristina, má Downov syndróm; dala Prelátovi špeciálne mydlo, vyrobené v jej meste a plagát s fotografiami príbuzných, ktorí nemohli ísť s nimi.

Nazaret prišla zo São Paula, aby sa stretla so svojou sestrou Andreou. Andrea a jej manžel Daniel majú päť detí, z ktorých sú dve adoptované. Povedali Prelátovi, že teraz očakávajú svoje šieste dieťa.

Po večeri sa konalo rodinné stretnutie kde Monsignor Ocáriz počul niekoľko príbehov o živote Rafaela Llano Cifuentesa, biskupa emeritov Novej Friburga, ktorý nedávno zomrel a ktorý pomohol začať apoštolskú prácu Opus Dei v Rio de Janeire.

Prelát zdôraznil, aké je dôležité ukázať ľuďom radosť, ktorá pochádza z vedenia kresťanského života. Takéto svedectvo je často presvedčivejšie, než racionálne vysvetlenia a argumenty.

27. Január

V sobotu ráno monsignor Fernando Ocáriz sa počas kázne zamýšľal nad evanjeliom z dnešnej sv. omše, kde Ježis skrotil Galilejské jazero. Túto situáciu môžem pripodobniť životu každého jedného z nás ale aj životu Cirkvi. Niekedy sa môže zdať, že náš Pán spí a je veľmi náročné vnímať Jeho prítomnosť, ale On je stále s nami. "Prelát z Opus Dei dodal, že spolu s Božou prítomnosťou musíme požiadať nášho Pána, aby nás navštevoval cnosťami viery, nádeje a lásky.

Neskôr sa Monsignor Ocáriz stretol s veľkou skupinou veriacich z Prelatúry pochádzajúcich z rôznych miest v Brazílii a Paraguaji. Témy stretnutia zahŕňali osobnú zodpovednosť, posväcovanie práce a akceptovanie utrpenia. Pri odpovedi na otázku o úlohe pocitov v našom živote Prelát povedal, že silné pocity sú dobré a že kresťan nemôže byť človek bez srdca. Ale mali by sme sa snažiť dať naše pocity do služby nášho Pána a pýtať sa Ho, ako ich zahrnúť do svojho každodenného života v rozumnej miere.

V popoludňajších hodinách sa Prelát stretol s odborníkmi a študentami, ktorí navštevujú aktivity formácie, ktoré ponúka Opus Dei v Rio de Janeiro. Pripomenul ľuďom slová Benedikta XVI.: "Nič nie je krásnejšie ako byť prekvapený evanjeliom," stretnutím sa s Kristom a pomoci ostatným Ho spoznať. A dodal: "Naše osobné stretnutie s Kristom nás bude viesť k tomu, aby sme boli veľkodušní v našom apoštoláte, v našej túžbe priviesť našich priateľov k Bohu."

Jednou z otázok bolo aj rešpektovanie slobody druhých "V otázkach otvorených na diskusiu," citoval svätého Josemaríu, "je dobré, že existuje pluralita a že kresťania majú odlišné názory."

Neskôr pri stretnutí s mladými ľuďmi, padla o’tazka ako byť viac štedrí k Bohu. Nástupca svätého Josemariu povedal, že Boh zvyčajne neukazuje úplne jasne to, čo od nás chce. "Dáva nám smernice, aby sme zistili, akú cestu by sme mali nasledovať, Boh v nás vždy zanechá istú mieru neistoty, pretože chce, aby sme v Neho dôverovali a slobodne sa rozhodovali."

28. Január

Ráno Monsignor Ocáriz kázal veriacim Opus Dei: Povedal im "Sme v Božích rukách,". "Keď sme presvedčení o tejto skutočnosti, nie je žiadna ťažkosť, ktorú náš Pán nemôže prekonať." Zdôraznil tiež, že Ježiš je prejavom najdôležitejšej Pravdy zo všetkých: Božej, nekonečnej lásky k nám.

Prelát sa stretol s viacerými členmi Opus Dei, vrátane tých, čo prišli z Argentíny a Uruguaja.

"Všetko, najcennejšie v kresťanskom živote človeka pracujúceho v Diele pochádza z Cirkvi a je to Cirkev".

Jeden z prítomných sa spýtal, ako zosúladiť slobodu s opatrnosťou, pokiaľ ide o výchovu detí. "Priateľstvo s nimi je zásadné. Vy rodičia potrebujete vedieť, ako kombinovať autoritou s úprimným záujmom o vaše deti. "

Tiež odporúčal ľuďom, aby sa nenechali odradiť vlastnými nedostatkami. "Nemôžeme sa vzdať, keď čelíme našim vlastným nedostatkom, pretože náš Pán je ten, ktorý nás vedie a dáva nám silu, aby sme ich prekonali." Musíme poďakovať Bohu za všetky milosti, ktoré nám dáva. "Je dobré cítiť zodpovednosť za talenty, ktoré každý dostal a využiť ich, aby prinášali ovocie." Prelát trval na potrebe byť veselý, pri šírení Kristovho evanjelia.

Popoludní veriaci prelatúry a spolupracovníci, ktorí sa zúčastňujú na činnosti kresťanskej formácie, ktorú ponúka Opus Dei v Petropole, sa podelili o správy z ich mesta a požiadali o modlitby. Prelát im povedal, že majú "zvláštnu povinnosť modliť sa za pápeža, pretože Petropolis je "Petrovo mesto" a pápež je nástupcom svätého Petra."

Jeden z prítomných sa pýtal, ako sa čo najlepšie pripraviť na 90. výročie založenia Opus Dei, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roku. Monsignor Ocáriz navrhol, aby sa slúžilo viac sv. omší v priebehu roka, vediac, že sú sprevádzané modlitbou tisícov ľudí.

Na konci dňa sa konalo stretnutie s mladými ľuďmi, ktorí sa podieľajú na formácii v rôznych mestách po celej Brazílii. Jeden študent z Brazílie sa spýtal preláta, aký je to pocit byť "otcom" takej veľkej rodiny. Odpovedal, že si vyžaduje veľa pokory pochopiť to, že je sprevádzaný modlitbou tisícov ľudí.

29. Január

Prelát Opus Dei odcestoval do São Paula neskoro popoludní. Predtým, ako sa rozlúčil s Río de Janeirom, strávil chvíľu s rodinami a veriacimi prelatúry.

Pred odchodom zdôraznil, že je dôležité zostať zjednotení v spoločenstve svätých: "S Ježišom, Bohom, Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktorý sú v každom z nás. Žijeme zjednotení v Bohu."

Tiež povedal, že aj napriek vzdialenosti ako kresťania zostávame zjednotení prostredníctvom oddanosti Ježišovi v Eucharistii: "Keď ste v oratóriu, zamyslite sa nad skutočnosťou, že Pán, ktorý je vo svätostánku, je ten istý Ježiš, ku ktorému sa modli aj Prelát. Táto jednota je skutočná. Dôvod, prečo naše lúčenie nie je definitívne je práve ten že žijeme zjednotení spolu v modlitbe."

30. Január

Monsignor Ocáriz začal deň slávením svätej omše v regionálnom centre Opus Dei, ktoré riadi ženskú sekciu v Brazílii.

Vo svojej krátkej homílii rozobral dnešné evanjelium a okrem iného povzbudil tých, ktorí sú prítomní, aby boli ľuďmi viery v každodennom živote a aby sa nenechali odrádzať malými neúspechmi každodenného života: " Najdôležitejšie pre nás, by mala byť práve Božia láska k nám a nie naše ťažkosti a obmedzenia."

"Požiadajme nášho Pána, aby nám vždy poskytoval silnú vieru s istotou, že nás sprevádza, že nás miluje a má s nami svoj plán. Spolieha sa na našu slobodu, lebo práve ňou vieme odpovedať na Jeho lásku. "

Popoludní sa Monsignor Ocáriz stretol so skupinou mladých ľudí v konferenčnom centre Rebouças. Mnoho otázok sa týkalo používania digitálnych technológií. Otec pripomenul svojim poslucháčom veľký potenciál, ktorý tieto nástroje majú a ako môžu byť použité na konanie dobra alebo zla.

"Nemôžeme sa nechať ovládať prostriedkami, ktoré používame. Musíme byť tí, ktorí ich ovládajú, takže sú pre nás skutočnou pomôckou. "Navrhol tiež, aby sme si stanovili čas kedy budeme použivať mobilný telefón a počítač, aby tieto prostriedky prispeli k nášmu osobnému rastu a mali sme aj priestor slobodne slúžiť druhým.

16-ročny Rodrigo sa podelil s Prelátom o svoju radosť nad nedávnym prijatím krstu, prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania: " Potom, ako som začal navštevovať prednášky katechizmu, ktoré tu Dielo ponúka, zmenil sa mi život. Ako môžem splatiť túto pomoc, ktorej sa mi dostalo?"

Monsignor Ocáriz zdôraznil, že nikdy nebudeme schopní splatiť Bohu všetky dary, ktoré sme dostali. "A aj keby sme mohli, dary, ktorými disponujeme sme dostali práve od Neho. Tieto dary by nám mali pomôcť lepšie spoznať Krista a šíriť ho na všetky miesta a medzi všetkých ľudí."

Na záver popoludnia, pri stretnutí s veriacimi z Prelatúry, spomenul niektoré slová svätého Josemaríu: "Keď náš Pán plánuje niečo pre nás ľudí, najprv premýšľa o ľuďoch, ktorých by použil ako svoje nástroje. "Dodáva, že pre ľudí v Diele by sa slová sv. Josemaríu dali vyložiť aj takto: Boh myslí na každého jedného z nás a preto že chce aby sme boli šťastnými daroval nám Opus Dei.

31. Január

Pri spoločnom stretnutí s kňazmi z rôznych brazílskych diecéz Prelát pripomenul, že svätý Josemaria radí, aby Eucharistiu umiestnili do stredu každého kresťanského života. Kňazi majú na to zvláštny dôvod, pretože dostali poslanie, aby urobili zo svojich farností skutočné Kristovo telo: "Cirkev je ľud, ktorý žije ako Kristovo telo, ľud, ktorý sa stáva Kristovým telom v Eucharistii . "

Zdôraznil, že je dôležité, aby kňazi boli vždy spojení s biskupom a milovali svojich bratov kňazov. Toto spoločenstvo s biskupom prežíva "predovšetkým prostredníctvom modlitby; potom, keď sme k dispozícii pre čokoľvek, o čo nás kto požiada. Biskup nie je šéf, ale otec. "

Taktiež vyzval kňazov, aby prehĺbili svoje teologické vedomosti. "Táto formácia nie je iba vecou informácií, pretože nám pomáha lepšie sa identifikovať s Kristom." Tiež im pripomenul úlohu podporovať nové povolania ku kňazstvu. "Pastorácia pri hľadaní nových povolaní spočíva predovšetkým v modlitbe a žiadaní iných, aby sa modlili za tento zámer. Nemôžeme sa báť nastoliť otázku povolania ľuďom, ktorí môžu mať požadované kvality a priamo sa ich spýtať: "Uvažoval si o tom že sa staneš kňazom?"

Na záver jeden z prítomných poďakoval monsignorovi Ocárizovi v mene všetkých, za pomoc, ktorú Dielo poskytuje kňazom, obzvlášť za "povzbudenie, aby boli zjednotení s pápežom a modlili sa za neho."

Popoludní, v sídle biskupa, kardinál Odilo Scherer prijal Preláta s ktorým sa pozná už niekoľko rokov. Ich priateľský rozhovor zahŕňal výmenu pamätných medailónov z diecézy svätého Pavla a Prelatúry Opus Dei. Nakoniec sa spoločne modlili za nadchádzajúcu arcidiecéznu synodu.

1. Február

Vo svojej rannej meditácii uvažoval monsignor Ocáriz nad evanjeliom dnešného dňa, v ktorom Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby ho sprevádzali na opustené miesto, aby si chvíľu odpočinuli (Mk 6,31). Prelát povedal: " Zanechajme všetko to čo nám môže zobrať náš pokoj." Aby sme toho boli schopní, je dôležité "vždy sa usilovať odpočívať v Bohu; skutočný odpočinok je vždy ovocím vnútorného života. "

"Keď vystúpil a videl obrovský dav, prišlo mu ho ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera." Prelát vyzval prítomných, aby sa podelili o Kristovu horlivosť. "V ťažkých časoch svätý Josemaría zachoval to, čo nazval" istotou nemožného. "Aj my by sme sa mali uistiť že, chceme dosiahnuť nemožné veci: svätosť a radosť z nasmerovania sveta k Bohu. "

Neskôr ráno sa Monsignor Ocáriz stretol s veľkou skupinou Supernumerárov a spolupracovníkov Opus Dei zo São Paula a ďalších blízkych regiónov. Preberali sa otázky na rôzne témy, vrátane charity, apoštolátu, božskej príbuznosti, manželstva atď.

Cristiane sa spýtala, ako rešpektovať slobodu detí, a pritom správne uplatňovať rodičovskú autoritu. Prelát zdôraznil význam počúvania svojich detí a povzbudil rodičov, aby "rešpektovali slobodu, čo je veľmi dôležitý prejav lásky. Sloboda je veľkým darom od Boha. "

Keď sa Leticia z Porto Alegre spýtala otázku, prelát jej povedal, že ľudia z jej mesta majú osobitnú povinnosť byť veselí ("Alegre" znamená "veselý" v portugalčine). Odpovedala, že keďže je jej meno Leticia (čo znamená "radosť"), musí sa snažiť o to viac. Taktiež vyjadrila túžbu priviesť veľa ľudí k Bohu, ktorý je prameňom skutočnej radosti.

Kristína hovorila o úspešnom pokroku, ktorý prebieha v centre Velerose pre profesionálnu formáciu "Všimli sme si, ako sa dievčatá zlepšujú mnohými malými spôsobmi: učia sa mierovo riešiť konflikt; zlepšili sa ich známky v matematike atď. "Prelát ich povzbudil, aby vložili svoje srdce do týchto apoštolských úsilí: "Toto je vaše dielo, pretože Opus Dei je takisto Vaše, rovnako ako je aj moje."

Napokon Flávia z Campinasu požiadala o radu ohľadom rodinného života. Prelát pripomenul, ako sv. Josemaría radí párom, aby sa každý deň milovali viac: "Mali by ste sa navzájom milovať a navzájom akceptovať svoje chyby."

2. Február

V centre pre vysokoškolských študentov Jacamar, prelát rozprával o liturgickom sviatku obetovania Pána a povzbudil prítomných, aby premýšľali o Ježišovi keď sa modlila, pretože on je cieľ nášho celého duchovného života.

Odvolávajúc sa na slová apoštola Ježiša apoštolovi Filipovi ("Ukáž nám Otca a to nám postačí."), Prelát hovoril o tom, ako Ježiš s láskyplným pohľadom a s úsmevom odpovedal: "Bol som s tebou tak dlho a ešte ma nepoznáš? Kto vidí mňa, vidí Otca. "

"Snažme sa o to, aby sme boli kontemplatívnymi dušami. Rozmýšľajme o Kristovi: pozrime sa na neho a spoznávajme ho každý deň o trochu viac, "navrhol. So slovami sv. Josemaríu, ktoré boli prevzaté z knihy, ktorú nám Kristus ponúka povedal: "Všetko, čo Kristus mal, má transcendentálnu hodnotu, čím nám ukazuje podstatu Boha. " Prelát pokračoval:" Ježiš nám umožňuje spoznať, kto je Boh a aký je. Kto je teda Boh? Boh je láska."

V stredu popoludní sa Prelát stretol v University Extension Center so ženami, ktoré sa starajú o centrá Opus Dei. "Vaša práca podporuje všetkých apoštolov tohto diela," povedal. V diskusii padli otázky o oddanosti k Eucharistii, veselosti, dobročinnosti, slobode, o sv. Josemaríovi atď. Jedna osoba hovorila o Ascensióne, jednej z prvých numerárok, ktorá začala šíriť dielo v Brazílii a nedávno zomrela. Aj keď jej choroba spôsobila veľa utrpenia, vložila sa do Božích rúk. Monsignor Ocáriz povedal, že "Z ľudského pohľadu môžeme povedať že, utrpenie a ťažkosti nám môžu zobrať našu radosť, ale ak sa budeme snažiť, s Božou pomocou, môžeme byť šťastní aj napriek utrpeniu." Spôsob, ako nájsť zmysel utrpenia, je ponúknuť ho nášmu Pánovi a stotožniť sa s jeho krížom.

Na konci dňa sa konalo stretnutie so ženami z viac ako 10 miest po celej krajine. Prelát na začiatku spomenul dnešný sviatok Pánovho obetovania a obzvlášť sa zameral na evanjeliový text, v ktorom Lukáš rozpráva, ako malý Ježiš "rástol a stal sa silným". A dodal: "Ježiš by mal rásť v nás. Mali by sme sa s Ním ešte viac identifikovať. Nie hľadaním ľudskej dokonalosti, ale práve s túžbou milovať Boha. "

Akemi z Campinas sa spýtala, ako môže pomôcť svojim priateľom priblížiť sa ešte viac k Bohu. Pripomínajúc rady sv. Josemariu, prelát odpovedal: "kde existuje skutočné priateľstvo, tam môžeme ukazovať Boha v našom vnútri. A pokiaľ je to sprevádzané náklonnosťou, práve takéto priateľstvo môže posúvať srdce ľudí. "

Ďalšia osoba sa pýta, ako zabrániť tomu aby sme kritizovali ostatných. "Musíme prosiť nášho Pána, aby nám dal milosť lásky. Najväčší boží dar je schopnosť odpustiť každému, kto nám ublížil. "Keď je niečo, čo nás oddeľuje od niekoho, máme požiadať nášho Pána, aby nás naučil milovať, " povedal Prelát.