Motu proprio „Ad charisma tuendum“: otázky a odpovede

Otázky a odpovede pripravené Informačnou kanceláriou Opus Dei v súvislosti s vydaním motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Otázky a odpovede o motu proprio „Ad charisma tuendum“.

1. Aký je účel tohto motu proprio?

2. Čo toto motu proprio znamená pre život veriacich prelatúry?

3. Prečo sa toľko zdôrazňuje charizma? Sú charizma a hierarchia dve protikladné skutočnosti?

4. Ako sa dopĺňa charizma a hierarchia v Opus Dei?

5. Zmenilo sa niečo v riadení prelatúry?

6. Čo sú to Stanovy a prečo sú pre prelatúru tak dôležité?

7. Prečo sa uvádza, že prelát nebude biskupom?

8. Čoho sa týka titul mimoriadneho apoštolského protonotára, ktorý sa v motu proprio zmieňuje?

1. Aký je účel tohto motu proprio?

  Moto proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charizmy") rozvíja a konkretizuje zmenu, ktorú priniesla Apoštolská konštitúcia „Predicate Evangelium“, ktorou sa prenášajú kompetenciu v oblasti osobných prelatúr z biskupského dikastéria na dikastérium pre klérus. Tak názov ako aj úvod vyjadrujú odhodlanie Svätého Otca, aby bola táto zmena uskutočnená s plným rešpektom k charizme Opus Dei.

  2. Čo toto motu proprio znamená pre život veriacich prelatúry?

   Motu proprio je výzvou k uvedomeniu si potenciálu charizmy Opus Dei v poslaní Cirkvi. Ako hovorí Svätý Otec, „podľa daru Ducha, ktorý dostal svätý Josemária de Balaguer, prelatúra Opus Dei plní pod vedením preláta úlohu šíriť vo svete povolanie k svätosti cez posväcovanie práce a rodinných a spoločenských povinností“. Vzhľadom na to, že túto zodpovednosť pripomína sám Pápež, budú členovia Opus Dei vedení k tomu, aby sa stále viac prehlbovali v tejto charizme a vo svetle Ducha Svätého rozlišovali, ako ju vteliť do nových situácií nášho sveta.

   3. Prečo sa toľko zdôrazňuje charizma? Sú charizma a hierarchia dve protikladné skutočnosti?

    Ako hovorí II. vatikánsky koncil, hierarchické a charizmatické dary používa Duch Svätý k vedeniu Cirkvi (Lumen Gentium, č.4). Toto motu proprio potvrdzuje charizmu Opus Dei, ktorú prijal svätý Josemária Escrivá, a jej poslanie pri budovaní Cirkvi. Niektoré dary slúžia niektorým, iné zasa iným, a všetky sú potrebné v Cirkvi, ktorá s múdrosťou postupne nachádza najlepší spôsob, aby sa navzájom obohacovali a dopĺňali. V motu proprio sa pripomína, že vedenie Opus Dei musí byť v službe charizmy - ktorej správcovia, no nie vlastníci, sme všetci - aby stále rástla a prinášala dary dôverujúc, že je to Boh, kto robí všetko.


    4. Ako sa dopĺňa charizma a hierarchia v Opus Dei?

     Charizma Opus Dei spočíva v duchovnej pomoci všetkým ľuďom, mužom aj ženám, zo všetkých prostredí a profesií, aby sa posväcovali tam, kde sú a aby im pomohli šíriť všeobecné povolanie k svätosti uprostred sveta plnúce z toho, že sú pokrstení.

     Charizma Opus Dei potrebuje kňazskú službu, a tu zasahuje hierarchia. Z tohto dôvodu, ako teraz pripomína pápež František, „môj predchodca svätý Ján Pavol II. v apoštolskej konšitúcii Ut sit z 28. novembra 1982 ustanovil prelatúru Opus Dei a zveril jej pastoračníú úlohu špeciálnym spôsobom prispievať k evanjelizačnému poslaniu Cirkvi“. S postupným dozrievaním a osvojovaním konciljného učenia o hierarchických a charizmatických daroch bude stále jasnejšie, že v Opus Dei nie sú vo vzájomnom protiklade ale že sa vzájomne dopĺňaj

     5. Zmenilo sa niečo v riadení prelatúry?

      Zmena sa týka vzťahov so Svätým Otcom. Motu Pňproprio priamo nezavádza zmeny v režime prelatúry ani vo vzťahoch orgánov prelatúry s biskupmi. Súčasne stanovuje, že Opus Dei môže navrhnúť prispôsobenie Štatútov konkrétnym pokynom motu proprio.

      6. Čo sú to Stanovy a prečo sú pre prelatúru tak dôležité?

       Kódex kanonického práva predpokladá, že Svätá Stolica v okamžiku vzniku osobnej prelatúry vydá Stanovy, čo sú normy, ktoré vymedzujú rozsah prelatúry, jej konkrétne pastoračné poslanie, ktoré odôvodňuje jej existenciu a určujú formu jej riadenia. Spolu s pápežským dokumentom, ktorý ich zavádza, sú teda ústavnými normami entity. V prípade Stanov prelatúry Opus Dei obsahujú okrem definície poslania (podpora svätosti uprostred sveta) a prehlásenia o jeho univerzálnom charaktere aj popis charizmy - „dar Ducha, ktorý obdržal svätý Josemária Escrivá de Balaguer“,- o ktorom hovorí pápež František - a prostriedkoch, ktorými majú veriaci Opus Dei žiť svoje poslanie. Stanovy popisujú organizáciu riadenia prelatúry. Okrem ustanovení o vikároch a radách, ktoré priamo pomáhajú prelátovi, Stanovy upravujú, že výkon vlády sa má uskutočňovať podľa dvoch zásad, ktoré si svätý Josemária výslovne prial: kolegialita pri rozhodovaní a dôležitá účasť laikov (mužov i žien).

       7. Prečo sa uvádza, že prelát nebude biskupom?

        Ide o iniciatívu a rozhodnutie Svätej stolice v rámci reštrukturalizácie riadenia kúrie s cieľom posilniť - ako hovorí motu proprio - charizmatický rozmer.

        8. Čoho sa týka titul mimoriadneho apoštolského protonotára, ktorý sa v motu proprio zmieňuje?

         Udeľuje postave preláta čestný titul a oslovenie, ktoré potvrdzuje jeho sekulárny stav, čo je ústredným bodom charizmy Opus Dei a ktoré ho špeciálnym spôsobom spája so Svätým Otcom ako súčasť takzvanej „pápežskej rodiny“. Hovorí sa „mimoriadny“ aby sa toto oslovenie odlíšilo od tých, ktorí sú notármi vo Svätej stolici.