List preláta pri príležitosti vydania motu proprio „Ad charisma tuendum“

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, píše o motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charizmy") vydaným pápežom Františkom.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Dnes doobeda bolo zverejnené motu proprio pápeža Františka Ad charisma tuendum, ktorým sa menia niektoré body Apoštolskej konštitúcie Ut sit, aby sa tak prispôsobili normatíve určenej nedávnou Apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium o rímskej Kúrii. Ide o konkretizáciu rozhodnutia Svätého Otca zaradiť postavenie osobných prelatúr do dikastéria pre klérus, ktoré synovsky prijímame.

Svätý Otec nás povzbudzuje zamerať našu pozornosť na dar, ktorý Boh odovzdal svätému Josemáriu a naplno ho prežívali. Vyzýva nás strážiť charizmu Opus Dei, „aby sme podporovali evanjelizačnú činnosť jeho členov,“ a tak „šírili povolanie k svätosti vo svete cez posväcovanie práce, rodinných a sociálnych záležitostí“ (motu proprio Ad charisma tuendum). Želal by som si, aby toto pozvanie Svätého Otca silne zarezonovalo v každej a v každom z nás. Je to príležitosť na prehĺbenie v duchu, ktorého Pán vnukol nášmu zakladateľovi a podeliť sa s ním s mnohými ľuďmi v rodinnom, pracovnom a spoločenskom kruhu.

V súvislosti s usmerneniami  motu proprio o postavení preláta vám chcem zopakovať to, čo som povedal už mnohokrát: vzdávame vďaky Bohu za plody cirkevného spoločenstva, ktoré priniesli biskupstvá blahoslaveného Álvara a otca Javiera. Biskupské svätenie preláta však nebolo a stále nie je pre vedenie Opus Dei potrebné. Vôľa Svätého Otca zdôrazniť charizmatickú dimenziu Diela nás pozýva posilniť rodinnú atmosféru plnú láskavosit a dôvery: prelát má viesť, ale má byť predovšetkým otcom.

Týmito riadkami vás tiež prosím, aby ste sa modlili za prácu, o ktorú nás požiadal pápež František, aby sme prispôsobili partikulárne právo prelatúry pokynom motu proprio Ad charisma tuendum a zostali - ako nám Svätý Otec sám hovorí - verní našej charizme.

S veľkou láskou Vás žehná,

Váš otec

Fernando