List Benedikta XVI. Prelátovi Opus Dei

Preklad listu, ktorý Jeho Excelencii Mons. Javierovi Echevarría napísal v latinčine Svätý otec Benedikt XVI. pri príležitosti 50. výročia jeho kňazskej vysviacky.

Ctěný bratr

Javier Echevarría Rodríguez

titulární biskup Cilibie

prelát Personální prelatury Svatého kříže a Opus Dei

S blížící se přešťastnou oslavou padesátého výročí začátku tvého kněžského života a kněžské činnosti jsme se dozvěděli, ctěný bratře, že budeš toto výročí oslavovat slavnostní formou, společně se členy Personální prelatury Svatého kříže a Opus Dei, přinášejíc Svaté Trojici díkůčinění za nevýslovný dar kněžství a za všechny její dary. S velkou radostí využíváme této jedinečné příležitosti, abychom ti blahopřáli k tomuto šťastnému jubileu a projevili ti naši úctu a lásku.

Když jsi byl mladý a zaslechl jsi nevtíravý hlas Boha, který tě povolal, následoval jsi ho bez váhání a vstoupil jsi do Opus Dei. Potom, co jsi dostal nezbytnou formaci, přijal jsi 7. srpna 1955 kněžské svěcení. Získal jsi doktorát v civilním a kanonickém právu. Rozvíjel jsi různé pastorální a akademické služby; dvacet dva let jsi byl sekretářem svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer, zakladatele Opus Dei. Nyní věrně vedeš jeho prozřetelnostní Dílo ve stejném duchu ty.

Když se podíváš na dlouhou kněžskou dráhu, kterou jsi dosud ušel, bezpochyby si vzpomeneš na bezpočet prací a obtíží, které jsi překonal s nadpřirozenou milostí; ale především si vzpomeneš na mnohé radostné události, které Bůh udělil tobě a tvé personální prelatuře. Když jsi byl v roce 1982 generálním sekretářem, byl jsi svědkem povýšení Opus Dei na personální prelaturu a okamžitě jsi se stal jejím generálním vikářem. Po dvanácti letech, po svaté smrti našeho ctěného bratra Álvara de Portilla, jsi byl zvolen prelátem Personální prelatury; téhož roku jsi byl jmenován titulárním biskupem Cilibie. V roce 1995, o slavnosti Zjevení Páně zde v Římě, ti náš milovaný předchůdce Jan Pavel II udělil biskupské svěcení jako zřejmý projev blahovůle a důvěry.

Při vedení Prelatury a kontemplaci v ní působící Boží milosti jsi nikdy nepřestal nabádat její členy - svým příkladem, svými spisy, svým slovem a svými pastorálními cestami - aby zůstávali Pánu celým srdcem věrni (Sk 11,23). Když podporuješ úsilí o osobní svatost a apoštolskou horlivost svých kněží a laiků, vidíš růst nejenom stádce, které ti bylo svěřeno, ale také poskytuješ účinnou pomoc církvi při naléhavé evangelizaci současné společnosti. Na poli kultury a vědy se snažíš šířit křesťanské poselství v každém prostředí, jak to zřetelně ukazuje nedávno založená Papežská univerzita Svatého kříže. V srdci máš zakořeněnu obranu života, rodiny a manželství a dbáš také na formaci a pastorální péči o mladé lidi.

Přijmi tedy, ctěný bratře, tento důkaz naší lásky a blahovůle, společně s prosbou o Boží milost a s apoštolským požehnáním, které z celého srdce udělujeme tobě i biskupům, kněžím, mužům a ženám, jež patří do milované Personální prelatury Svatého kříže a Opus Dei, i všem těm, kteří naplněni radostí oslavují toto významné jubileum.

Ve Vatikáně, dne 9. července 2005, prvního roku našeho pontifikátu.

Papež Benedikt XVI