Regionálne zhromaždenia alebo pracovné týždne Opus Dei

Niekoľko otázok a odpovedí: Čo sú regionálne zhromaždenia alebo pracovné týždne Opus Dei? Kedy sa začali? Ako súvisia regionálne zhromaždenia so stým výročím Opus Dei? Ako sa na nich zúčastniť?

Semanas de trabajo o Asambleas regionales del Opus Dei

1. Čo sú regionálne zhromaždenia? 

Regionálne zhromaždenia, nazývané aj pracovné týždne, sú nástrojom, ktorý predpokladajú Stanovy Opus Dei (č. 162-170) pre každý územnoprávny obvod na štúdium najdôležitejších tém pre formáciu a apoštolské poslanie jeho členov a na zhodnotenie času, ktorý uplynul od predchádzajúceho zhromaždenia (č. 162).

Konajú sa každých desať rokov a zvoláva ich regionálny vikár z poverenia preláta (č. 164). Sú poradným nástrojom, ktorý umožňuje zhromaždiť úvahy a názory všetkých členov Diela s cieľom podporiť apoštolské práce v každej krajine a v každom historickom okamihu.

Počiatočná fáza, v ktorej sa podporuje široká účasť, spočíva v príprave skúseností, podnetov, návrhov atď. veriacimi prelatúry, spolupracovníkmi a priateľmi na navrhovanú tému (č. 167).

Na konci úvodnej fázy, ktorá by mala trvať aspoň dva mesiace, sa začína fáza kompilácie a syntézy všetkých predložených návrhov, ako aj návrhov tých, ktorí sa zúčastňujú na záverečnej fáze, s cieľom vypracovať pracovný dokument pre záverečné stretnutie (č. 168).

Po uplynutí najmenej jedného mesiaca sa začína záverečná fáza stretnutia zvolaných (č. 166) pod predsedníctvom preláta alebo jeho delegáta (č. 165).

Závery zhromaždenia sa posielajú prelátovi (č. 169); po jeho schválení sú záležitosťou riadneho vedenia územnoprávneho obvodu a majú veľký význam pre prípravu riadnych generálnych kongresov, ktoré sa konajú každých osem rokov s cieľom preskúmať stav prelatúry a navrhnúť opatrenia vedenia (č. 133).

2. Kedy sa začali konať regionálne zhromaždenia?

Opis začiatkov nájdete v článku "Las semanas de trabajo en los años fundacionales" ("Pracovné týždne v zakladateľských rokoch") uverejnenom v časopise Studia et Documenta Historického inštitútu Svätého Josemaríu.

Svätý Josemaría zvolal prvé pracovné týždne v roku 1943 v Madride, na ktorom sa zúčastnilo 16 ľudí; v prípade žien sa konali v roku 1948. Odvtedy sa konajú s určitou pravidelnosťou v každom obvode.

3. Ako súvisia regionálne zhromaždenia so stým výročím založenia Opus Dei?

Pri tejto príležitosti budú regionálne zhromaždenia nástrojom, ktorý umožní všetkým zúčastniť sa na príprave stého výročia - bude sa sláviť od roku 2028. Cieľom je povzbudiť ľudí z Opus Dei, spolupracovníkov a priateľov, aby sa zamysleli nad tým, ako prispieť k riešeniu výziev súčasnej doby v duchu Opus Dei a ako osláviť sté výročie na každom mieste.

4. Ako sa možno zúčastniť na regionálnych zhromaždeniach?

Svätý Josemaría od začiatku chápal dôležitosť účasti každého človeka, čo je vyjadrené v bode 167 Stanov. Každý región oznámi spôsob účasti a metodiku, ktorá bude formulovaná okolo rôznych modalít: rozhovor, formačné aktivity, skupinové stretnutia atď. tak, aby mal každý možnosť zúčastniť sa.