Aktivity prelatúry

Prelatúra poskytuje svojim veriacim a všetkým, ktorým záleží na svojom duchovnom raste a ktorí sa chcú aktívne podieľať na novej evanjelizácii okrem iného duchovné vedenie a duchovné obnovy, organizuje prednášky o katolíckej vierouke a katechézy. Tieto aktivity sa organizujú buď v centrách Opus Dei, kostoloch, či farnostiach alebo v súkromných zariadeniach a sú vždy otvorené pre všetkých.

Aktivity prelatúry
Opus Dei - Aktivity prelatúryVzdelávacie aktivity Opus Dei sú otvorené pre všetkých.

Podľa zakladateľa Opus Dei “spočíva hlavná činnosť Opus Dei v poskytovaní duchovnej formácie svojim veriacim a osobám, ktoré o ňu prejavia záujem, aby mohli žiť ako dobrí kresťania uprostred sveta.”

Vzdelávacie prostriedky

Veriaci Prelatúry sa raz do týždňa zúčastňujú na stretnutiach, ktoré sa bežne nazývajú krúžkami a na ktorých sa preberajú doktrinálne a asketické témy. Raz mesačne sa zúčastňujú na duchovnej obnove, ktorej cieľom je venovať aspoň raz v mesiace niekoľko hodín osobnej modlitbe a rozjímaniu o témach týkajúcich sa kresťanského života. Okrem toho sa raz ročne zúčastňujú aj na duchovných cvičeniach, ktoré zvyčajne trvajú tri až 5 dní.    

 Na podobných vzdelávacích podujatiach sa majú možnosť zúčastňovať aj spolupracovníci Prelatúry a mladí ľudia, ktorí sa podieľajú na apoštolských úlohách Prelatúry, ale aj každý, kto o ne prejaví záujem. 

Duchovné vzdelávanie prebieha v centrách Opus Dei, ako aj na iných, na to vhodných miestach. Napríklad krúžok sa môže konať aj v dome niektorej alebo niektorého z participujúcich. Duchovné obnovy sa môžu konať v niektorom kostole alebo kaplnke, ak s tým súhlasí miestny kňaz a pod.

Apoštolát

Najdôležitejším apoštolátom Prelatúry, ktorý je súčasťou novej evanjelizácie, je osobný apoštolát, ktorý sa každý veriaci Prelatúry usiluje uskutočňovať vo svojou okolí. Ide hlavne o osobné svedectvo viery, o pomoc v práci a v bežných okolnostiach, v ktorých sa odohráva život každého človeka.  

“ Hlavná činnosť Opus Dei spočíva v poskytovaní duchovnej formácie pre svojich členov a osoby, ktoré o ňu prejavia záujem, aby mohli žiť ako dobrí kresťania uprostred sveta”, podľa sv. Josemariu.

Z toho vyplýva, že apoštolské činnosti, ktoré vykonávajú členovia Opus Dei, sa neobmedzujú na niektorú špecifickú oblasť, ako je napríklad školstvo, zdravotníctvo, starostlivosť o sociálne odkázaných a pod. Prelatúra opakovane hlása, že kresťania, bez ohľadu na to, akej sekulárnej činnosti sa venujú, majú povinnosť spolupracovať na riešení spoločenských problémov v kresťanskom duchu a vydávať trvalé svedectvo viery na svojom mieste.  

Korporatívne diela

Tzv. korporatívne diela sú apoštolskými iniciatívami veriacich Opus Dei a spolupracovníkov Opus Dei spolu s ostatnými osobami a za ich kresťanskú duchovnú orientáciu a formáciu zodpovedá Prelatúra. Sem spadajú také neziskové občianske iniciatívy, ktorých cieľom je apoštolské pôsobenie a služba iným.

Medzi takéto korporatívne diela patria vzdelávacie inštitúcie ako sú univerzity, vzdelávacie centrá pre ženy, zdravotnícke strediská v rozvojových oblastiach, školy pre mládež z vidieckych oblastí, odborné inštitúty, študentské domovy, kultúrne centrá, atď. Prelatúra sa nezaoberá obchodným podnikaním, politikou, ani ostatnými ziskovými podnikmi.   

Plnú zodpovednosť za činnosť týchto apoštolských korporatívnych diel nesú vždy ich promótori, a nie Prelatúra Opus Dei, ktorá je výhradne zodpovedná za ich kresťanskú a duchovnú orientáciu. Tieto iniciatívy sú financované podobným spôsobom ako všetky podobné projekty tohto druhu, t. j. dobrovoľnými príspevkami sponzorov, darmi, grantmi a pod. 

Veľmi často sú tieto apoštolské korporatívne diela stratové práve kvôli činnosti, ktorú vykonávajú a pretože sú neziskové. Práve z toho dôvodu zvyknú dostávať – okrem finančných darov veriacich Opus Dei a iných osôb – dotácie od verejných inštitúcií, ktoré podporujú činnosti zamerané na sociálnu oblasť, ako od aj súkromných nadácií a firiem.

  Medzi korporatívnami dielami sú stredné a vysoké školy, lekárske kliniky v rozvojových krajinách, školy pre farmárov, inštitúty pre profesionálne vzdelanie a študentské domovy. Niektorými príkladmi sú:

·        Univerzita v Navarre, založená v Pamplone, v Španielsku v roku 1952. Pamplonska vysoká škola má 20 katedier a zahŕňa univerzitnú nemocnicu. Škola Biznisu, Inštitút pre Pokročilé Štúdia Biznisu (IESE), je situovaná v Barcelone. Iné študijne odbory vysokoškolského vzdelania zahŕňajú Univerzitu Pirua (Peru), Univerzita La Sabana (Kolumbia) a Univerzita Ázie a Pacifiku (Filipíny).

·        Monkole v Kinshasa (Demokratická republika Kongo) je nemocnica ktorá sa každoročne stará o tisíce ľudí v situáciách urgentnej pomoci. Lekárska pomoc je tiež poskytovaná v ambulanciách na dvoch iných miestach mimo hlavného mesta (Eliba Kimbondo). Pri Monokole je pridružený tiež Vysokoškolský Inštitút Ošetrovateľstva, ktorý pripravuje mladé konžské ženy na profesiu zdravotnej sestry. 

·        Punlaan, v Manile, je profesionálna škola špecializovaná na štúdium turistického priemyslu. Vyučovací systém zahŕňa priamy kontakt s hotelmi a reštauráciami a v posledných rokoch 100% mladých žien, ktoré študovali v Pulaane, bolo schopných nájsť si vyhovujúce zamestnanie.

·        Midtown Sports and Cultural Center v Chicagu situované v multirasistickej štvrti, kde mnoho mladých ľudí žije, ponúka  programy poskytujúc akademickú, ľudskú, duchovnú a športovú formáciu. Programy pomáhajú vynahrádzať niektoré nedostatky miestneho sociálneho prostredia. 95% študentov z Midtown ukončí strednú školu a 60% – číslo značne presahujúce priemer mladých ľudí všeobecne v tejto oblasti – pokračuje v štúdiu. 

·        Toshi, na západ od Mexico City je náučný inštitút pre ženy žijúce vo vidieckych oblastiach, ktoré sú obývané mnohými etnickými skupinami. Spomedzi rôznych aktivít, ponúka administratívne školenie, ktoré pomáha ženám nájsť miesto v pracovnom a verejnom živote v neďalekých mestách.