22. februára: Katedra sv. Petra

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť. Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Peter sa presťahoval do Ríma a tam ustanovil sídlo primátu, Kristovho vikára.

Ježiš mu povedal: "Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi" (Mt 16, 18-19).

Rím, Apoštolský stolec

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť (...). Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev (Mt XVI, 18). Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov (Lk XXII, 32). Peter sa presúva do Ríma a zriaďuje tam sídlo primátu, Kristovho vikára. Preto je práve v Ríme najlepšie vidieť apoštolskú postupnosť, a preto sa nazýva apoštolským stolcom par excellence. Milovať Cirkev, 29.Láska k rímskemu pápežovi, krásna vášeň

Prispievame k tomu, aby toto apoštolstvo bolo v očiach všetkých zjavnejšie tým, že s dokonalou vernosťou prejavujeme svoje spojenie s pápežom, ktoré je spojením s Petrom. Láska k rímskemu pápežovi musí byť v nás krásnou vášňou, pretože v ňom vidíme Krista. Ak budeme pristupovať k Pánovi v modlitbe, budeme kráčať s nezakaleným pohľadom, ktorý nám umožní rozoznať aj v udalostiach, ktorým niekedy nerozumieme alebo ktoré nám spôsobujú plač či bolesť, pôsobenie Ducha Svätého. Milovať Cirkev, 30.

láska k rímskemu pápežovi musí byť v nás krásnou vášňou, pretože v ňom vidíme krista

Vždy viac "rímsky"

Táto Katolícka Cirkev je rímska. Vychutnávam si toto slovo: rímska! Cítim sa rímsky, pretože rímsky znamená všeobecný, katolícky; pretože ma to vedie k nežnej láske k pápežovi, il dolce Cristo in terra, ako rada hovorievala svätá Katarína Sienská, ktorú mám za najdrahšiu priateľku. Milovať Cirkev, 28.

Každým dňom by si mal rásť vo vernosti Cirkvi, pápežovi a Svätej stolici… S láskou stále viac teologickou! Brázda, bod 353.

Všetci s Petrom k Ježišovi skrze Máriu!

Mária neustále buduje Cirkev, zjednocuje ju, udržiava ju súdržnou. Sotva môže mať niekto pravú úctu k Panne Márii, ak sa súčasne necíti byť pevnejšie zviazaný s ostatnými údmi tohto Mystického Tela, užšie zjednotený s jeho viditeľnou hlavou, pápežom. Preto tak rád opakujem: omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! — všetci s Petrom k Ježišovi skrze Máriu! Tým, že sa pokladáme za súčasť Cirkvi a za povolaných byť bratmi vo viere, s väčšou hĺbkou objavujeme bratstvo, ktoré nás zjednocuje s celým ľudstvom. Cirkev bola totiž poslaná ku všetkým národom, ku všetkým ľuďom. Ísť s Kristom, bod 139.

Každým dňom by si mal vo vernosti Cirkvi, pápežovi a Svätej stolici... s láskou stále viac teologickou!

Pre mňa v hierarchii lásky po Najsvätejšej Trojici a našej Matke Panne Márii je pápež. Nemôžem zabudnúť, že to bol Jeho Svätosť Pius XII. kto schválil Opus Dei, keď sa táto cesta spirituality mnohým zdala byť herézou; nemôžem zabudnúť ani na to, že prvé slová náklonnosti a lásky, ktoré som dostal v Ríme v roku 1946, mi povedal vtedajší Mons. Montini. Do pamäti sa mi vryl aj láskavý a otcovský šarm Jána XXIII. vždy, keď som mal možnosť ho navštíviť. Raz som mu povedal: "V našom Diele si všetci ľudia, či už katolíci alebo nie, vždy našli priateľské miesto: ekumenizmu som sa nenaučil od Vašej Svätosti...". A Svätý Otec Ján sa dojatý zasmial. Čo na to povedať? Rímski pápeži, všetci, vždy preukazovali Opus Dei porozumenie a náklonnosť. Rozhovory, 46.