Straipsnių kiekis: 69

Prelato laiškas (2015 m. gruodis)

Mons. Javier Echevarría šiuo laišku skatina rengtis švęsti Kristaus Gimimą – šventę, kuriai rengiantis atsiskleidžia gerumas, „slypintis žmogaus širdies gelmėje“.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2015 m. lapkritis)

Krikščioniškas žvilgsnis į mirtį yra geriausias priešnuodis suprantamam nerimui, kurį gali kelti šis nepažintas ir vis dėlto neišvengiamas žingsnis.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas dėl vikaro augziliaro ir generalinio vikaro paskyrimo (2014 m. gruodžio 10 d.)

Opus Dei prelatas mons. Ksaveras Ečevarija vikaru augziliaru paskyrė tėvą Fernandą Okarisą, anksčiau ėjusį generalinio vikaro pareigas. Naujuoju generaliniu vikaru paskirtas tėvas Marianas Fasijas, iki šiol - Argentinos regiono vikaras. Prelatas paaiškina pirmojo Opus Dei istorijoje vikaro augziliaro paskyrimo motyvus ir ragina žengti šį žingsnį Marijos vedamiems už rankos.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2013 m. vasaris)

Tapdamas žmogumi Dievo Sūnus visiškai prisiėmė žmogišką prigimtį. Šiuo laišku Prelatas kviečia pažinti, bendrauti ir mylėti šventą Jėzaus Kristaus žmogiškumą, atsiskleidusį jo viešajame gyvenime, kurį pažįstame iš Evangelijos pasakojimų.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas, 2013 m. sausis

Jėzus Kristus - tikras žmogus ir tikras Dievas. Tai yra sausio mėnesio Prelato laiško pagrindinė tema. Prelatas kalba apie Mergelės Marijos įsčiose Šventosios Dvasios veikimu įvykusį Dievo Sūnaus įsikūnijimą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. lapkritis)

Mons. Javier Echevarría Tikėjimo metų proga pradeda ciklą laiškų, kuriuose rašys apie tikėjimą ir analizuos Tikėjimo išpažinimą. Lapkričio mėnesį jis siūlo galvoti apie Dievą kaip Kūrėją ir Tėvą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. gruodis)

Mons. Javier Echevarría Tikėjimo metų proga tęsia Credo komentarų ciklą. Šiame laiške jis komentuoja žodžius: „Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo…”.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. spalis)

Spalio mėnesio laiške Prelatas ragina dėkoti Dievui už Opus Dei įsteigimą ir šv. Chosėmarijos kanonizaciją.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. rugsėjis)

„Nėra meilės be kančios, nėra kančios be savęs atsižadėjimo“. Šiuos Benedikto XVI žodžius Opus Dei prelatas komentuoja rugsėjo mėnesio laiške rašydamas apie Kristaus kryžių.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. liepa)

„Labai mylėkite Šventąjį Tėvą. Daug melskitės už popiežių. Labai labai jį mylėkite!“- šiais žodžiais liepos mėnesio laiške į mus kreipiasi Prelatas ir skatina itin uoliai melstis už popiežiaus intencijas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios