Prelato žinia (2024 m. kovo 15 d.)

Artėjant Didžiajai savaitei, Opus Dei prelatas ragina apmąstyti, kaip savo gyvenimu padėti kitiems žmonėms susitikti Kristų.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Artėjanti Didžioji savaitė mus jau ragina įdėmiau žvelgti į Jėzų Kristų ant kryžiaus. Gavėnia liturgiškai padeda mums tai padaryti. Tai, kaip ir visas krikščioniškas gyvenimas, mus skatina susitapatinti su Jėzumi. Mano atmintin ateina šv. Chosemarijos žodžiai grupei savo sūnų: „Aiškiai parodykite, kad esate Kristus: savo gyvenimu, savo Meile, savo tarnystės dvasia, savo užsidegimu dirbti, savo supratingumu, savo uolumu dėl sielų“ (1974 m. birželio 13 d.). Su malonės pagalba, visada galėsime augti meilėje. Ji nesitenkina kažkuo paviršutiniško, o tampa regima, taipogi, rūpesčiu kitais žmonėmis. Tarnystės dvasia, veiksmingas troškimas darbais mylėti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra – su savo dorybėmis bei trūkumais – atskleidžia, nepaisant mūsų menkumo, Viešpaties veidą.

Dar vienas būdas parodyti Kristų yra paklusnumas. Per Didžiąją savaitę apmąstome, kaip Jėzus „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Raginu jus toliau apmąstyti laišką apie paklusnumą, kurį atsiunčiau jums praėjusį mėnesį. Kaip jums sakiau, turime puoselėti protingą paklusnumą, derantį su mūsų laisve. Taip nesileisime nešami srovės, o turėsime širdį, atidžią tam, ką Dievas nori mums pasakyti per žmones ar aplinkybes.

Po keleto dienų švęsime šv. Juozapo iškilmę. Apmąstydami jo gyvenimą, matome, kad greta džiaugsmo akimirkų, nestigo nė skausmo bei abejonių. Pasitikėdamas Dievo parengtais planais, jis atrado laimę, kuri priklausė ne tiek nuo išorinių dalykų, kiek nuo jo vienybės su Jėzumi ir su Marija. Galime prašyti jo, kad išmokytų mus geriau bendrauti su Jėzumi ir Marija ir taip turėti stiprybės bei džiaugsmo tarnauti kitiems žmonėms.

Kliaujuosi jūsų malda mano intencijomis. Tarp jų yra mūsų darbai su Šventuoju Sostu dėl statuto pritaikymo. Prieš keletą savaičių vyko susitikimas Dvasininkijos dikasterijoje šiltoje ir šeimyniškoje aplinkoje. Toliau su ramybe ir giedra melskitės už kitus šio darbo žingsnius.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2024 m. kovo 15 d.