Prelato žinia (2023 m. spalio 21 d.)

Opus Dei prelatas prašo maldos už vyskupų sinodą ir apmąsto Bažnyčią.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Per vyskupų sinodą, kaip ir galima tikėtis, žiniasklaidoje skelbiamos įvairiausios naujienos ir komentarai. Ankstesnėje žinioje raginau jus melstis už šį Bažnyčios įvykį. Dabar norėčiau pasiūlyti trumpai apmąstyti kai kuriuos Bažnyčios – žmogiškos ir dieviškos tikrovės – aspektus.

Prieš pradėdamas, norėčiau kai ką priminti mūsų Tėvo žodžiais: „tarp mūsų esantis Kristus – štai kas yra Bažnyčia. Ji yra Dievas, kuris prisiartina prie žmonių ir juos gelbėja, kuris kviečia juos apreiškimu ir šventina savo malone, kuris palaiko nuolatine pagalba didesniuose ir mažesniuose kasdienio gyvenimo mūšiuose“ (Kristus eina pro šalį, 131). Suvokiant Kristaus susitapatinimą su Bažnyčia, suprantame stiprius šv. Kiprijono žodžius: „Niekas negali turėti Dievo kaip Tėvo, kas neturi Bažnyčios kaip Motinos“ (Apie katalikų Bažnyčios vienybę, 6).

Bažnyčia yra Kristus, o mes taipogi esame vyrai ir moterys, krikštu tapę Kristaus Kūno dalimi. Čia, kartu su šventumu, dažnai sutinkama ir žmogiško silpnumo apraiškų. Savas ir kitų žmonių silpnumas neturi susilpninti mūsų tikėjimo, kai išpažįstame „unam,sanctam,catholicam et apostolicam Ecclesiam“ [vieną, šventą, visuotinę, apaštalinę Bažnyčią].

Mūsų meilė Dievo Darbui būtinai lemia meilę Bažnyčiai. Mūsų Tėvas, su katalikišku, visuotiniu suvokimu, sako mums: „Mano vaikai, negalime žiūrėti tik Darbo, pirmiausia ir visada žiūrėkime šventosios Bažnyčios“ (Laiškas, 1951 m. rugsėjo 14 d., 27).

Šv. Augustinas sakė, kad „Bažnyčia – tai sutaikintas pasaulis“ (Pamokslas 96, 6). Tai yra – Bažnyčia skleidžiasi sutaikindama pasaulį su Dievu. Tai didi visų apaštalinė misija Bažnyčioje, suderinama su nuostabia institucijų bei iniciatyvų įvairove. Pasaulio sutaikinimas su Dievu atneša taiką šiam pasauliui, veriamam karų ir susiskaldymų, kaip tebesitęsiantis karas tarp Ukrainos ir Rusijos bei neseniai prasidėjęs karas Šventojoje Žemėje. Likime labai vieningi su visa Bažnyčia melsdami taikos. To meldžiau lankydamasis Fatimoje spalio 5 d. Konkrečiai, spalio 27 d. su dosnumu prisidėkime prie pasninko ir maldos dienos, kurią paskelbė popiežius Pranciškus.

Nepaliaukite meldęsi ir už tebesitęsiantį darbą dėl Dievo Darbo statuto, kaip prašiau jūsų rugsėjo mėnesį.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2023 m. spalio 21 d.