Opus Dei maldos (Preces)

Kasdien Prelatūros tikintieji kelia savo širdis į Dievą per šias rinktines maldas, kuriomis jie šlovina, dėkoja ir maldauja Dievą Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje už savo ir kitų poreikius.

Opus Dei Preces

► Parsisiųsti Preces lotynų kalba: PDF formatu mobiliam telefonui. PDF formatu. ePub formatu. pdb formatu. Mobi formatu.

► Parsisiųsti Preces lotynų kalba su vertimu į lietuvių kalbą: PDF formatu (mobiliam telefonui). PDF formatu (A4).


Klausykis Opus Dei preces lotynų kalba


1930 m. gruodžio 10 d. šv. Chosemarija rašė savo asmeniniuose užrašuose: „šiomis dienomis gaminame Opus Dei tikinčiųjų maldų kopijas. Maldas patvirtino mano nuodėmklausys. Akivaizdu, kad Dievas – nes juk taip turi būti Dievo Darbe – norėjo, jog mes pradėtume su malda“ [1].

Šie Opus Dei steigėjo žodžiai yra ištikimas nuolatinio jo mokymo atspindys: „Malda yra dvasinio pastato pamatas“ [2], visų antgamtinių darbų ir bet kokio apaštalinio veiksmo pamatas; tai būtina priemonė norint judėti į priekį kovoje dėl šventumo [3]. Dievo Darbe praktiškas kelias įgyvendinti šį poreikį – bendrą visoms krikščionių sieloms [4] – slypi Preces (lotyniško žodžio prex – malda, maldavimas – daugiskaitos forma). Kasdien Prelatūros tikintieji kelia savo širdis į Dievą per šias rinktines maldas, kuriomis jie šlovina, dėkoja ir maldauja Dievą Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje už savo ir kitų poreikius. Taip mes, didelės šeimos – Bažnyčios – maža dalelė, atkartojame ankstyvosios krikščionybės laikų sceną, kurią aprašo šv. Lukas: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai, <...> visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos“ [5].

Šv. Chosemarija sukomponavo Preces pirmaisiais Opus Dei gyvavimo dešimtmečiais, naudodamasis tekstais iš šv. Rašto bei Valandų liturgijos. Kasdien melsdamiesi šias maldas Prelatūros tikintieji dėkoja Dievui už krikščioniško pašaukimo dovaną ir rodo visišką savo atsidavimą Dievo valios vykdymui. Preces pradedama žodžiu Serviam!, kuris yra nusiteikimo tarnauti Dievui santrauka ir išraiška, bei pasiryžimas plėsti Jo Karalystę visame pasaulyje, nieko nediskriminuojant. Toliau pašlovinę švč. Trejybę ir jai padėkoję, Dievo darbo tikintieji kreipiasi ad Iesum Christum Regem – į Jėzų Kristų, Karalių, – kuris siunčia juos atverti visiems vyrams ir moterims dieviškųjų žemės kelius.

Pasivesdami Dievo Gailestingumui, 27 psalmės žodžiais – VIEŠPATS yra mano šviesa ir išgelbėjimas, ko turėčiau bijotis? – su meile ir vaikų pasitikėjimu tikintieji taip pat kreipiasi užtarimo į švč. Mergelę Mariją – visų malonių tarpininkę; į šv. Juozapą – visuotinės Bažnyčios Globėją; į šventuosius Angelus sargus, kurių minėjimo dieną gimė Opus Dei; ir į šv. Chosemariją. Kreipinys į šv. Chosemariją buvo pridėtas 1992 m. gegužės 17 d., po jo beatifikacijos, ir buvo šiek tiek pakoreguotas 2002 m. spalio 6 d., kai popiežius Jonas Paulius II paskelbė Chosemariją šventuoju.

Vėliau Preces maldų rinkinyje eina visa eilė maldavimų. Natūralu, kad pirmiausia meldžiamės už Šventąjį Tėvą: Tegul Viešpats jį saugo, ir gaivina, ir padaro laimingą žemėje; po to, už vietos vyskupijos vyskupą. Toliau meldžiama vienybės apaštalavime – sekant Kristaus pavyzdžiu Paskutinės vakarienės metu: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, – ir už visus tuos, kurie iš meilės Dievui bendradarbiauja Prelatūros apaštalinėje veikloje. Maldavimai už Bažnyčios ganytojus yra tęsiami malda už Opus Dei Prelatą – artimųjų rate vadinamą „Tėvu“, – kurį Dievas paskyrė būti šios Dievo tautos dalelės galva. O kadangi tai yra šeimos malda, joje yra daug prašymų už prelatūros tikinčiuosius: už vis gyvuosius ir už tuos, kurie jau mirę.

Baigiamosiose maldose tikintieji dar sykį kreipiasi į Dievą, būdami tikri, kad bus išgirsti ir pasitikėdami Jo gailestingumu prašo, kad šventosios Dvasios liepsna uždegtų jų širdis ir juos pačius. Jie taip pat meldžia Dievą įkvėpti ir padėti užbaigti visus jų veiksmus: darbą, maldą ir daugybę skirtingų profesinių darbų. Po to tikintieji prašo džiaugsmo ir ramybės – vidinės kovos vaisių, o kartu ir tikros atgailos laiko, Šventosios Dvasios malonės ir paguodos bei ištvermės Opus Dei.

Galiausiai, tikintieji kreipiasi Dievo Darbo apaštalinių iniciatyvų Globėjų užtarimo: šv. Archangelų: Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo. Ir apaštalų: šv. Petro, šv. Pauliaus ir šv. Jono. Kai maldoje dalyvauja kunigas, jis teikia palaiminimą prašydamas: Viešpats tebūna jūsų širdyse ir jūsų lūpose. Malda baigiama pasveikinimu, perteikiančiu žmogišką ir antgamtinę ankstyvųjų krikščionių šilumą: Pax, in aeternum – ramybė, per amžius.

J. Yaniz


[1] Cituota Vazquez de Prada, The Founder of Opus Dei , Vol 1, Princeton 2002, p. 277.

[2] Kelias , nr. 83.

[3] cf. 1 Tes 4,3.

[4] Katalikų Bažnyčios katekizmas , nr. 2744–2745.

[5] Apd 1,14, 4,32.


PRECES

Sérviam!

V /. Ad Trinitatem Beatíssimam.

R /. Grátias tibi, Deus, grátias tibi: vera et una Trínitas, una et summa Déitas, sancta et una Unitas.

V /. Ad Iesum Christum Regem.

R /. Dóminus Iudex noster; Dóminus Légifer noster; Dóminus Rex noster. Ipse salvabit nos.

V /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

R /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

V /. Exsurge, Christe, ádiuva nos.

R /. Et líbera nos propter nomen tuum.

V /. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?

R /. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proélium, in hoc ego sperabo.

V /. Ad Beatam Vírginem Mariam Mediatricem.

R /. Recordare, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspectu Dómini, ut loquaris pro nobis bona.

V /. Ad Sanctum Ioseph Sponsum Beatae Mariae Vírginis.

R /. Fecit te Deus quasi Patrem Regis, et dóminum universae domus eius: ora pro nobis.

V /. Ad Angelos Custodes.

R /. Sancti Angeli Custodes nostri, deféndite nos in proélio ut non pereamus in tremendo iudício.

V /. Ad Sanctum Iosephmariam Conditorem nostrum.

R /. Intercede pro fíliis tuis ut, fideles spirítui Operis Dei, laborem sanctificemus et ánimas Christo lucrifácere quaeramus.

V /. Oremus pro Beatíssimo Papa nostro N.

R /. Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et beatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicorum eius.

V /. Oremus et pro Antístite huius dioecesis.

R /. Stet et pascat in fortitúdine tua, Dómine, in sublimitate nóminis tui.

V /. Oremus pro unitate apostolatus.

R /. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

V /. Omne regnum divisum contra se, desolábitur.

R /. Et omnis cívitas vel domus divisa contra se non stabit.

V /. Oremus pro benefactóribus nostris.

R /. Retribúere dignare, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V /. Oremus pro Patre.

R /. Misericórdia Dómini ab aeterno et usque in aeternum super eum: custodit enim Dóminus omnes diligentes se.

V /. Oremus et pro frátribus nostris Operis Dei, vivis atque defunctis.

R /. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V /. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.

R /. Et de Sion tuere eos.

V /. Réquiem aeternam dona eis, Dómine.

R /. Et lux perpétua lúceat eis.

V /. Requiescant in pace.

R /. Amen.

V /. Dómine, exaudi orationem meam.

R /. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdos, si Preces moderatur, exsurgit et addit Dóminus vobiscum, stans etiam dum recitat orationem.

V /. Dóminus vobiscum.

R /. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Deus, cui próprium est misereri semper et párcere: súscipe deprecationem nostram. Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Actiones nostras, quaésumus Dómine, aspirando praéveni et adiuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dóminum nostrum.

R/. Amen.

Omnes dicunt:

Gáudium cum pace, emendationem vitae, spátium verae poeniténtiae, grátiam et consolationem Sancti Spíritus atque in Opere Dei perseverántiam, tríbuat nobis Omnípotens et Miséricors Dóminus.

V /. Sancte Míchaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Gábriel.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ráphaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Petre.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Paule.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ioannes.

R /. Ora pro nobis.

Cum adsit aliquis Sacerdos, dignior ait:

Iube, Domne, benedícere.

Sacerdos benedicit:

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábiis vestris, in nómine Patris + et Fílii et Spíritus Sancti.

R /. Amen.

V /. Pax.

R /. In aeternum.