Baigėsi Opus Dei Neeilinis generalinis kongresas

274 Opus Dei tikintieji Romoje susitiko su mons. Fernandu Ocarizu ir jo vikarais, kad pritaikytų prelatūros įstatus motu proprio Ad charisma tuendum nuostatoms. Kongreso išvados bus pateiktos Dvasininkijos dikasterijai – Šventojo Sosto institucijai, atsakingai už asmenines prelatūras.

Motu proprio Ad charisma tuendum (2022 m. liepos 14 d.) pakeitė du apaštališkosios konstitucijos Ut Sit, kuria 1982 m. buvo įsteigta prelatūra, straipsnius, kad juos pritaikytų prie nuostatų, įtvirtintų neseniai paskelbtoje apaštališkojoje konstitucijoje Praedicate Evangelium (2022 m. kovo 19 d.) dėl Romos kurijos. 

Motu proprio taip pat nurodoma, kad Opus Dei įstatai „pačios prelatūros siūlymu bus atitinkamai pritaikyti, kad kompetentingi Apaštalų Sosto organai juos patvirtintų“. Atsižvelgdamas į tai, Opus Dei prelatas mons. Fernandas Ocarizas sušaukė neeilinį generalinį kongresą Romoje. Balandžio 12 d. prasidėjusiame neeiliniame generaliniame kongrese dalyvavo 126 moterys ir 148 vyrai. 

Per šv. Mišias, kurias mons. F. Ocarizas aukojo Kongreso pradžioje, komentuodamas šv. Mišių Evangeliją, prelatas paminėjo Emauso mokinių troškimą, kad Viešpats pasiliktų su jais. Mons. Ocarizas išreiškė troškimą, kad mūsų Viešpats savo malone vadovautų Kongreso darbui, kad būtų dirbama „su visiška ištikimybe šv. Chosemarijos gautai dvasiai. Vienybė su Romos Popiežiumi, regimuoju Bažnyčios vienybės principu, yra esminė šios dvasios dalis. Opus Dei yra būtent šios šventosios Bažnyčios dalis ir būtent jai, sekant šv. Chosemarijos pavyzdžiu, Opus Dei nori tarnauti taip, kaip ji pati nori, kad jai būtų tarnaujama.“

Šių dienų darbai ir išvados vėliau bus pateiktos Dvasininkijos dikasterijai, t.y., Šventojo Sosto institucijai, kurios kompetencijai priklauso asmeninės prelatūros. Vėliau Šventasis Sostas paskelbs galutinius įstatų pakeitimus, kuriuos patvirtins Popiežius.

Daugiau informacijos (anglų kalba) žr. Opus Dei - Ad charisma tuendum: Extraordinary General Congress