Poselství preláta (30. března 2023)

Prelát Opus Dei děkuje za modlitby za přípravu Mimořádného generálního kongresu a informuje o některých aspektech jeho organizace.

Drazí, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Jak víte, o velikonočním týdnu se bude konat Mimořádný generální kongres, jehož cílem je přizpůsobit Stanovy prelatury motu proprio Ad charisma tuendum. Velmi vám děkuji za vaše příspěvky v těchto měsících, za modlitby za tyto práce a také za přípravu a zaslání mnoha podnětů, které jsme dostali. Prosím vás, abyste se i nadále modlili za přípravu a průběh Generálního kongresu a za jeho výsledek, který nám pomůže obnovit naši touhu šířit Opus Dei ve službě Bohu a církvi na celém světě.

Aby se mohly Kongresu předložit konkrétní návrhy, byly v Římě připomínky s pomocí odborníků prostudovány. Ty, které se k požadavku Svatého stolce obsaženému v motu proprio nevztahovaly, mohou být, jak už jsem předem oznámil v poselství z října, během budoucích „pracovních týdnů“ - až budou svolány - zohledněny, a poslouží k přípravě příštího řádného Generálního kongresu v roce 2025. Je to velmi cenný materiál, za který bych vám chtěl ještě jednou poděkovat.

Během zmíněných dní budou souběžně probíhat setkání účastnic a účastníků Kongresu a já se spolu s vikáři obou těchto setkání zúčastním. Konat se budou v Římské koleji Santa Maria a v Římské koleji Santa Croce. Obě setkání začnou mší svatou. V následujících zasedáních se návrhy prostudují a poslední den se bude hlasovat o konečném znění. Zakončíme požehnáním Nejsvětější svátosti a recitací Te Deum.

Na rozdíl od jiných Generálních kongresů, ať už volebních - kde se volí prelát - nebo řádných - kde se stanovují určité apoštolské priority - nemůže v tomto případě dojít k okamžitému sdělení konečného výsledku, neboť ten musí být zaslán k prostudování Dikasteriu pro klérus Svatého stolce, které je zodpovědné za jeho schválení.

Všechny Generální kongresy jsou velmi zvláštními okamžiky jednoty celého Díla a jednoty Díla se Svatým otcem a s církví jako celkem. V těchto týdnech si přejeme, aby byla zvláště přítomna touha našeho Otce: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

S veškerou láskou vám žehná,

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 30. března 2023