Poselství preláta (25. listopadu 2021)

Prelát Opus Dei nás zve, abychom prožívali realitu smrti s nadějí, důvěřovali Boží lásce a obraceli se na Pannu Marii.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

V těchto listopadových týdnech se modlíme zejména za všechny zemřelé. Vzpomínáme zvláště na mnohé věřící Díla, kteří opustili tento svět, na zesnulé v našich rodinách a na ty, které jsme poznali během jejich pobytu na této zemi.

Na druhou stranu víme, že smrt nemá poslední slovo. Jak velkolepou naději v nás probouzí víra! Naděje v nebeskou slávu je „naděje, která neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5). Je to „Boží dar, který nás přitahuje k životu, k věčné radosti. Naděje je kotva, kterou máme na druhé straně“ (František, 2-XI-2020).

Je však pochopitelné, že tváří v tvář realitě smrti může někdy do duše vstoupit neklid nebo stín sklíčenosti. Snažme se tedy pohotově reagovat a obraťme se k Marii, Matce naděje a příčině naší radosti. Potom budeme moci s radostnou nadějí přijatou od Boha nabrat sil a sloužit druhým.

Děkujme Pánu za nedávné vysvěcení čtyřiadvaceti nových jáhnů prelatury; modleme se za ně i za všechny, kdo se v církvi připravují na kněžství.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 25. listopadu 2021