Poselství preláta (19. března 2021)

U příležitosti zahájení Roku rodiny a slavnosti svatého Josefa nás Mons. Fernando Ocáriz zve, abychom věnovali zvláštní péči našemu domovu a také abychom vyšli vstříc druhým rodinám a lidem v nouzi.

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny.

Dnes začíná Rok rodiny, který papež František vyhlásil, aby podtrhl důležitost rodinné lásky a podnítil nás k tomu, abychom hledali nové způsoby doprovázení rodin na cestě ke svatosti. Tato iniciativa se bude po několik měsíců časově shodovat s Rokem sv. Josefa, který začal v prosinci minulého roku. Může to být dobrá příležitost, abychom sv. Josefa prosili za naše rodiny a za rodiny na celém světě, a také za to, aby mnozí mladí lidé objevili krásu manželského života a vnímali, že křesťanské rodiny mají evangelizační poslání.

Vlivem protipandemických opatření, která mnohé země v uplynulých měsících zavedla, jsme možná nuceni trávit značnou část svého času doma, obklopeni povinnostmi spojenými s chodem domácnosti. Snaha žít ve spojení s Pánem nám jistě pomáhá čelit s vírou a nadějí bolestným událostem, které nás mohly potkat v podobě utrpení nás samotných nebo mnohých našich příbuzných, smrti blízkých osob, osamělosti, nemoci nebo krize. Nepochybně se v takových chvílích snažíme podpírat navzájem modlitbou, péčí a láskou.

Současná situace rovněž představuje možnost starat se více o ostatní, zvláště o děti a starší lidi, a pomáhat svým blízkým v péči o rodinu. V křesťanské rodině by se, po vzoru nazaretské rodiny, měli všichni starat o potřeby druhých související s výchovou dětí, s péčí, s odpočinkem apod. I když samotné činnosti mohou být rozděleny různě, má pomoc každého člena rodiny nepostradatelnou a nenahraditelnou hodnotu. Může nám zde pomoci představa harmonického vztahu Josefa a Marie, kterým úměrně svému věku pomáhal i Ježíš.

Tento rok může být též příležitostí k tomu, aby se v centrech Díla a v rodinách všech mých synů a dcer pěstoval smysl pro rodinu a podporovala rodinná atmosféra. Spolu s tím bych vás chtěl povzbudit, abyste hledali způsob, jak pomáhat i jiným rodinám a potřebným a chudým lidem. Jsem si jist, že každá rodina přijde na nějaký kreativní způsob, jak se stát „rozsévači pokoje a radosti“ (Jít s Kristem, č. 30), tak jak si přál sv. Josemaría.

I těm z vás, kteří nemůžete mít děti, se nabízí široké pole možností apoštolátu v rodině: jste voláni k tomu, abyste svou vzájemnou láskou vytvářeli pro ostatní zářivý domov a aby u vás přátelé, příbuzní a známí měli vždy dveře otevřené, protože i tímto způsobem se podílíte na proměně našeho světa v lepší domov.

Pro příští Světové setkání rodin se Svatým otcem, které se bude konat přesně 26. června 2022, bylo vybráno motto „Rodinná láska jako povolání a cesta ke svatosti“, což nám živě připomíná učení sv. Josemaríi. Svěřme plody letošního Roku rodiny sv. Josefovi a prosme ho, aby nám udělil tu „největší milost: naše obrácení“ (František, Apoštolský list Patris corde, závěrečná modlitba) a pomáhal nám vydávat ve svém okolí a zvláště ve své rodině pravdivé svědectví o Boží lásce.

Z celého srdce vám žehná

váš Otec

Řím, 19. března 2021