Poselství preláta (20. února 2021)

Na začátku postní doby nás Mons. Ocáriz zve, abychom se prostřednictvím půstu identifikovali na cestě chudoby s Kristem.

Milovaní, ať mi Ježíš ochraňuje mé dcery a syny.

Zahájili jsme postní dobu, přípravu na svatý týden, která nám připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti. Svým půstem a zkušeností pokušení nám Pán ukazuje, že stačí pouze Bůh. Praxe postu, almužny a modlitby nám pomáhají znovu se vnést do této reality.

Prostřednictvím půstu se snažíme identifikovat s Kristem na cestě chudoby: „Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě svého srdce, objeví Boží dar a pochopí, že jsme stvořeni k Božímu obrazu a podobě a v něm dojdeme plnosti“(papež František, Poselství k postní době 2021).

Jak víme, krása ctnosti chudoby nespočívá hlavně v odříkání se od stvořených statků, ale ve vzdání se nepořádku, který člověk zažívá, když tyto statky nejsou začleněny do Boží perspektivy. Chudoba ohlašuje a připomíná původní dobrotu stvoření a hmotných věcí a zároveň potvrzuje, že odpoutání je „projevem, že srdce se nespokojí se stvořenými věcmi, nýbrž že usiluje o Stvořitele“ (Rozhovory, č. 110).

Tato postní doba může být příhodnou chvílí pro opětovné nadšení s touto výzvou: zkoumat naše srdce a zjistit, jak hmotné věci, které máme k dispozici, přispívají k uskutečňování poslání, které nám Bůh svěřil. Budeme se tak moci snadněji odpoutat od těch věcí, které k tomu nevedou, a kráčet lehce jako Pán, který „nemá, kam by hlavu položil“ (Lk 9, 58). S chudobou se naučíme vážit si věcí světa, jakmile v nich uvidíme jejich hodnotu jako cestu sjednocení se s Ním a služby druhým, vědouce, jak se s radostí vzdát těch věcí, které dnes a nyní nejsou součástí této cesty.

S láskou vám žehná

Váš Otec

Řím, 20. února 2021