Motu proprio „Ad charisma tuendum“ papeže Františka

Pracovní překlad motu proprio „Ad charisma tuendum“ („Na ochranu charismatu“)

motu proprio “Ad charisma tuendum”

APOŠTOLSKÝ LIST

„MOTU PROPRIO“

NEJVYŠŠÍHO VELEKNĚZE

FRANTIŠKA

Ad charisma tuendum“

Můj předchůdce, svatý Jan Pavel II., ustanovil v apoštolské konstituci Ut sit z 28. listopadu 1982 na ochranu charisma prelaturu Opus Dei a pověřil ji pastoračním úkolem zvláštním způsobem přispívat k evangelizačnímu poslání církve. Podle daru Ducha, který obdržel svatý Josemaría Escrivá de Balaguer, prelatura Opus Dei pod vedením svého preláta plní úkol šířit ve světě povolání ke svatosti prostřednictvím posvěcování práce a rodinných a sociálních závazků prostřednictvím kleriků, kteří jsou v ní inkardinováni, a za organické spolupráce laiků, kteří se věnují apoštolským činnostem (srov. kán. 294-296 CIC).

Můj ctihodný předchůdce prohlásil, že: „S největší nadějí obrací církev svou mateřskou péči a pozornost k Opus Dei (...), aby bylo vždy platným a účinným nástrojem spásného poslání, které církev plní pro život světa“1.

Cílem tohoto Motu proprio je potvrdit prelaturu Opus Dei v autenticky charismatické sféře církve a upřesnit její organizaci v souladu se svědectvím zakladatele svatého Josemaría Escrivá de Balaguer a s učením koncilní eklesiologie o osobních prelaturách.

Apoštolskou konstitucí Praedicate Evangelium z 19. března 2022, která reformuje organizaci Římské kurie, aby lépe podporovala její službu ve prospěch evangelizace, jsem považoval za vhodné svěřit Dikasteriu pro klérus kompetenci ke všemu, co se týká Apoštolského stolce, pokud jde o osobní prelatury, z nichž jediná, která byla doposud zřízena, je Opus Dei, vzhledem k přednostnímu úkolu, který v ní podle právní normy plní klerici (srov. kán. 294 CIC).

Proto si přeji chránit charisma Opus Dei a podporovat evangelizační činnost jeho členů ve světě a zároveň přizpůsobit ustanovení týkající se prelatury nové organizaci Římské kurie, nařizuji, aby byly dodržovány následující normy.

Čl. 1. Text čl. 5 apoštolské konstituce Ut sit se od nynějška nahrazuje tímto textem: „Podle čl. 117 apoštolské konstituce Praedicate evangelium je prelatura závislá na dikasteriu pro klérus, které podle předmětu posuzuje příslušné otázky s ostatními dikasterii Římské kurie. Dikasterium pro klérus při řešení různých otázek využívá kompetencí ostatních dikasterií prostřednictvím vhodných konzultací nebo předávání spisů“.

Čl. 2. Text čl. 6 apoštolské konstituce Ut sit se od nynějška nahrazuje tímto textem: „Prelát každoročně předkládá Dikasteriu pro klérus zprávu o stavu prelatury a o výkonu její apoštolské činnosti“.

Čl. 3. Na základě změn apoštolské konstituce Ut sit, které tento apoštolský list přináší, budou na návrh samotné prelatury vhodně upraveny vlastní stanovy prelatury Opus Dei, které schválí příslušné orgány Apoštolského stolce.

Čl. 4. Při plném respektování povahy specifického charismatu popsaného ve výše zmíněné apoštolské konstituci má posílit přesvědčení, že pro ochranu zvláštního daru Ducha je zapotřebí forma řízení založená více na charismatu než na hierarchické autoritě. Proto prelát nebude poctěn biskupským svěcením.

Čl. 5. Vzhledem k tomu, že pontifikální insignie jsou vyhrazeny těm, kdo jsou insignováni biskupským řádem, je prelátovi Opus Dei z titulu jeho úřadu uděleno právo užívat titul mimořádného apoštolského protonotáře s titulem ctihodného monsignora, a proto může užívat insignie odpovídající tomuto titulu.

Čl. 6. Od vstupu apoštolské konstituce Praedicate Evangelium v platnost se všemi záležitostmi projednávanými na Kongregaci pro biskupy, které se týkají prelatury Opus Dei, bude nadále zabývat a rozhodovat o nich Dikasterium pro klérus.

Nařizuji, aby tento apoštolský list ve formě Motu proprio byl vyhlášen zveřejněním v L'Osservatore Romano, aby vstoupil v platnost 4. srpna 2022, a poté zveřejněn v oficiálním komentáři Acta Apostolicae Sedis.

Dáno v Římě u svatého Petra 14. července 2022, v desátém roce pontifikátu.

FRANTIŠEK

1 Srov. preambule Ut sit.