Končí Mimořádný generální kongres Opus Dei

274 věřících Opus Dei se v Římě sešlo s Mons. Fernandem Ocárizem a s jeho vikáři, aby upravili stanovy prelatury podle motu proprio „Ad charisma tuendum“. Závěry se předloží následně Dikasteriu pro klérus, subjektu Svatého stolce, do jehož kompetence osobní prelatury spadají.

Motu proprio Ad charisma tuendum (14. 7. 2022) upravilo dva články apoštolské konstituce Ut Sit, kterou se zřídila prelatura v roce 1982, a přizpůsobila je tak normám stanoveným v nedávné apoštolské konstituci Praedicate Evangelium (19. 3. 2022) o římské kurii.

Motu proprio kromě toho předepsalo, aby se Stanovy Opus Dei „vhodně adaptovaly na návrh samotné prelatury a byly schválené příslušnými orgány apoštolského stolce“. S tímto předpokladem svolal do Říma prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, Mimořádný generální kongres. Mimořádného generálního kongresu, který začal 12. dubna, se účastnilo 126 žen a 148 mužů.

Při kázání při mši svaté na začátku kongresu prelát komentoval evangelium, ve kterém Emauzští učedníci prosili Pána, aby s nimi zůstal. Tutéž prosbu učinil Mons. Ocáriz - aby Pán svou milostí vedl práci kongresu, která se má uskutečnit „v naprosté věrnosti duchu přijatého od svatého Josemaríi, což nutně znamená jednotu s římským papežem, viditelným principem jednoty církve. Tato svatá církev, jíž je Opus Dei součástí a které chce sloužit - následujíc příklad svatého Josemaríi - tak, jak si ona přeje, aby se jí sloužilo“.

Závěry několikadenní práce účastníků se předloží Dikasteriu pro klérus, subjektu Svatého stolce, do jehož kompetence osobní prelatury spadají. Následně Svatý stolec sdělí konečné úpravy stanov, které papež, jenž v těchto záležitostech zákony kodifikuje, schválil.

Další informace naleznete na zvláštní stránce Mimořádného generálního kongresu.