Dopis preláta (6. října 2022)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v první polovině roku 2023 svolá mimořádný Generální kongres, který upraví Stanovy Díla dle pokynů motu proprio „Ad charisma tuendum“.

Milování, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

Jak jsem vás již dříve informoval, Generální rada a Centrální asesorie studují postup, jak realizovat žádost papeže ohledně přizpůsobení Stanov Díla pokynům motu proprio Ad charisma tuendum.

V Dikasteriu pro klérus nám bylo doporučeno, abychom se neomezovali jen na úvahy týkající se závislosti prelatury na tomto dikasteriu a na změnu četnosti vykazování zpráv o činnosti prelatury z pětileté na roční, které se předkládají Svatému stolci, ale abychom navrhli další možné úpravy Stanov, jež se nám ve světle motu proprio zdají vhodné. Bylo nám také doporučeno, abychom této záležitosti věnovali svůj čas a nikam nespěchali.

Protože se jedná o iniciativu Svatého stolce, není třeba svolávat Generální kongresy, jak se při změnách Stanov předpokládá (srov. č. 181, § 3). Na základě příznivého stanoviska Centrální asesorie a Generální rady přesto svolám mimořádný Generální kongres, který se bude konat v první polovině roku 2023 a bude mít přesně tento vymezený účel.

Pro přípravu práce účastníků kongresu se rovněž počítá s konkrétními připomínkami těch, kdo by si přáli, v dostatečném předstihu, nějaké podněty poslat. Brzy obdržíte pokyny, jak a kdy mi je zaslat, abychom studium těchto podnětů usnadnili.

Mějte na paměti, že jde o dodržování toho, co naznačil Svatý stolec, a ne o navrhování nějakých dalších změn, které by se nám mohly zdát zajímavé. Vedle snahy o věrnost dědictví našeho zakladatele je důležité vzít do úvahy obecné dobro, které přináší právní stabilita institucí.

Z textu motu proprio mohou samozřejmě vyplynout i další podněty, kromě těch, které se týkají stanov, a dát tak apoštolským pracím nový impuls. Budete o ně požádáni později, jakmile budou vyhlášeny „pracovní týdny“.

Svěřme toto vše přímluvě svatého Josemaríi, dnes, když slavíme 20. výročí jeho svatořečení. Prosme Pána, aby charisma, které Bůh svěřil našemu Otci ve službě církvi, přineslo v životě každého z nás plody s obnovenou silou, jak nás k tomu vybídl papež František.

Posílám vám své nejvřelejší požehnání.

Váš otec

Fernando Ocáriz

V Římě, 6. října 2022