Vad kan jag göra för freden?

Den helige Josemarías texter för att be och meditera över freden.

Den helige Josemarías texter för att be och meditera över freden.

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner (Jesu Kristi tal om saligprisningarna, Matt 5:1-12)

Freden, de kristnas uppdrag

Herren vill att hans barn skall gå längs alla världens hederliga vägar och så förståelsens, förlåtelsens, samlevnadens, kärlekens och fridens frön.

Vad gör du?

Smedjan, 373

En kristens uppgift är att dränka det onda i ett överflöd av det goda. Det är inte fråga om att göra kampanjer mot något eller att vara antinågonting. Tvärtom: vi bör leva positivt, vara fyllda av optimism, ungdomlighet, glädje och frid. Se med förståelse på alla, på dem som följer Kristus och på dem som överger honom eller som inte känner honom.

- Men förståelse innebär inte neutralitet eller likgiltighet, utan handling.

Plogfåran, 864

Ditt liv och ditt arbete får inte vara negativa, de får inte vara ”antinågot”. De är — de bör vara! — bejakande, optimism, ungdom, glädje och frid.

Smedjan, 103

När jag talar med dig om det ”goda exemplet”, menar jag, att också säga till dig, att du bör förstå, och urskulda och fylla världen med frid och kärlek.

Smedjan, 560

De där människorna ..., som ser fiender där det bara finns bröder förnekar genom sina handlingar den kristendom de bekänner sig till.

Plogfåran, 869

Med aggressiv polemik som förnedrar löser man sällan ett problem. Och självfallet kan man aldrig klargöra något om det bland dem som tvistar finns en fanatiker.

Plogfåran, 870

Med Guds nåd

Ett uppenbart kännetecken på att någon är en Guds man eller en Guds kvinna är själslig frid: den personen har ”frid” och skänker ”frid” till människorna i sin omgivning

Smedjan, 649

vi kristna måste ge oss ut längs alla världens stigar för att så frid och glädje genom våra ord och våra handlingar.

Fred, sanning, enhet, rättvisa. Vad svårt det ibland verkar vara att övervinna de barriärer som hindrar samvaron människor emellan! Och ändå är vi kristna kallade att förverkliga broderskapets stora underverk: att med Guds nåd få människor att behandla varandra kristet, bära varandras bördor, genom att leva kärleksbudet som är det band som ger fullkomlighet och sammanfattar lagen.

När Kristus går förbi, 157

I Kristi segerrika kärleks namn måste vi kristna ge oss ut längs alla världens stigar för att så frid och glädje genom våra ord och våra handlingar. Vi måste kämpa – i en kamp för fred – mot det onda, mot orättvisa och synd. Om vi gör det, förkunnar vi att människans nuvarande tillstånd inte är definitivt, och att Guds kärlek, som uppenbaras i Kristi hjärta, kommer att fira en ärorik andlig triumf åt människorna.

När Kristus går förbi, 168

I den heliga mässan denna söndag, i den blodlösa förnyelsen av Golgatas offer, kommer Jesus att offra sig själv - som präst och offer - för människornas synder. Må vi inte lämna honom ensam, må en brinnande önskan uppstå i våra hjärtan att vara med honom vid korset, må vårt rop till Fadern, den barmhärtige Guden, växa, så att han återställer freden i världen, freden i kyrkan, freden i samvetena.

Om vi uppför oss på detta sätt kommer vi att finna den heliga Maria, Guds moder och vår moder, bredvid korset. Ledda av henne når vi Jesus och genom honom Fadern i den helige Ande.

The Supernatural Aim of the Church, 17

Frid, frid! säger du till mig. Frid ... är för människor av ”god” vilja.

Vägen, 759

Hur tror du att du skall kunna uppnå frid om du låter dig ryckas med - trots nådens ”draghjälp” - av lidelser som du inte ens försöker kontrollera?

Himlen drar dig uppåt; du - bara du: leta inte efter några ursäkter! - drar dig nedåt ... Och på det sättet slits du sönder.

Plogfåran, 851

Göra Kristi hjärta rörd

Minns den scen som den helige Lukas återger, då Kristus befann sig i närheten av staden Nain. Jesus lägger märke till människornas sorg, när han möter dem av en händelse. Han hade kunnat gå förbi, eller vänta på att någon skulle kalla på honom, be honom om hjälp. Men han varken går sin väg eller väntar. Han tar initiativet, rörd av en änkas bedrövelse: hon hade förlorat det enda hon hade kvar, sin son. (...)

Men Herren handlar inte för att göra intryck på folkmassan, bara för att utföra en vacker gest. Han känner sig helt enkelt rörd av kvinnans lidande och kan inte annat än trösta henne. Så, han går fram till henne och säger: Gråt inte. Det är som om han skulle säga: Jag vill inte se dig i tårar, för jag har kommit för att skänka världen glädje och frid. Sedan sker miraklet, ett tecken på Kristi makt och på att Kristus är Gud. Men dessförinnan såg vi hans medlidande, ett uppenbart tecken på ömheten i Kristi hjärta och på att Kristus är människa.

När Kristus går förbi, 166

En kristen som lever förenad med Jesu hjärta kan inte ha några andra målsättningar än dessa: fred i samhället, fred i Kyrkan, frid i den egna själen

En kristen som lever förenad med Jesu hjärta kan inte ha några andra målsättningar än dessa: fred i samhället, fred i Kyrkan, frid i den egna själen, Guds frid som kommer att fullbordas när hans rike kommer.

När Kristus går förbi, 170

På samma sätt som Kristus vandrade omkring och gjorde gott längs Palestinas vägar, bör även ni utföra en väldig sådd av frid längs era mänskliga vägar i familjen, det civila samhället, i era vardagliga yrkesrelationer, i kulturlivet och på fritiden.

När Kristus går förbi, 166

Den som är våldsam förlorar alltid, även om han vinner det första slaget ..., för det slutar med att han blir ensam, omgärdad av sin oförståelses ensamhet.

Plogfåran, 867