Pressmeddelande från prelaturen Opus Deis informationsbyrå i Rom

med anledning av offentliggörandet av den apostoliska konstitutionen ”Anglicanorum coetibus” den 9 november 2009

Med anledning av offentliggörandet av den apostoliska konstitutionen ”Anglicanorum coetibus” för inrättandet av personalordinariaten för anglikaner, som får den fullständiga gemenskapen med den katolska kyrkan, har olika medier förfrågat sig vid Opus Deis informationsbyrå angående Opus Deis rätts – och organisationsform.

Först och främst konstaterar vi, att offentliggörandet av den apostoliska konstitutionen är ett viktigt steg för de kristnas enhet och därmed en orsak till stor glädje och till tacksamhet gentemot påven Benedikt XVI.

Som de övriga kyrkliga jurisdiktionsområdena av personal art består prelaturen Opus Dei av katolska lekmän under ledning av sin överherde, som vid sin sida har sitt prästerskap. Det är fastställt i den apostoliska konstitutionen ”Ut sit” liksom även i de stadgar, som påven utfärdat. I denna anda talade påven Johannes Paulus II själv inför en grupp troende från prelaturen om ”lemmarna, av vilka prelaturen organiskt är sammansatt, alltså präster och lekmän, män och kvinnor, med den egna prelaten som huvud. Denna hierarkiska natur hos Opus Dei, som genom den apostoliska konstitutionen, med vilken jag inrättat den som prelatur, skapats (jfr Apost. Konst. Ut sit, 28/11 1982), ger anledning till pastorala överväganden, som är rika på praktiska användningar. Jag skulle framför allt vilja understryka, att lekmännens tillhörighet såväl till den egna lokala kyrkan som till prelaturen, i vilken de är inlemmade, har till följd, att prelaturens särskilda kallelse mynnar ut i varje lokal kyrkas evangeliseringsbemödanden”. (Anförande 17/03 2001)

Måtte det nya dokumentet av den Helige Fadern vara en anledning för alla katoliker att be för de kristnas enhet.

Rom 11/09 2009