Vášnivo milovať Božie slovo

Známy biblista Scott Hahn zdôrazňuje Sväté Písmo ako mieru v spisoch sv. Josemaríu i jeho spôsob života, starý ako evanjelium, stále nový ako evanjelium. Uvádzame skrátený článok napísaný v Romana, Bulletine Prelatúry Svätého kríža a Opus Dei, č 35, júl-december 2002.

Svätý Josemaría a Písmo.

Dňa 6. októbra 2002 pápež Ján Pavol II. kanonizoval Josemaríu Escrivá a vyhlásil ho za hodného, aby ho na celom svete verejne uctievali a napodobňovali.

V istom zmysle môžeme lepšie spoznať to, čo sv. Josemaría dosiahol, a milosti, ktoré dostal, keď pochopíme, ako používal Sväté Písmo. V Opus Dei vypracoval dokonale biblickú spiritualitu; on sám vnímal Opus Dei ako inštitúciu postavenú na pevných základoch Písma. V azda najvýznamnejšom súhrne svojej spirituality, v homílii nazvanej Vášnivo milovať svet sv. Josemaría opakovane zdôrazňuje Bibliu ako svojho hlavného svedka: "Táto doktrína Svätého Písma, ako viete, sa nachádza v samotnom jadre ducha Opus Dei". "Toto učím ustavične, pomáhajúc si slovami Svätého Písma".

Ba povedal by som, že na Bibliu sa sv. Josemaría vždy odvolával ako na svoj hlavný referenčný zdroj. Hoci sa vynikajúco vyznal v učení cirkevných otcov a učiteľov, hoci bol zbehlý v scholastickej teológii a mal prehľad o trendoch v súčasnej teológii, bolo to Písmo, ku ktorému sa opäť a opäť sa vracal vo svojich kázňach a spisoch, a bolo to Písmo, ku ktorému viedol svoje duchovné deti v Opus Dei...

Azda nijaká veta sa v spisoch a v homíliách neobjavuje tak často ako výroky odvolávajúce sa na posvätné stránky: "Ako nám hovorí evanjelium...", "Ako radí evanjelium...", "Sväté Písmo nám hovorí...", "Evanjelium rozpráva...", "Spomeňte si na evanjeliový príbeh..."

Biskup Álvaro del Portillo, ktorý bol najvernejším synom, spovedníkom a následníkom sv. Josemaríu v riadení Opus Dei, píše: "Sám som bol vždy oslovený ľahkosťou, s akou vedel citovať spamäti celé vety zo svätej Biblie. Dokonca aj počas každodenných rozhovorov často začínal nejakým výstižným citátom, aby nás inšpiroval k hlbšej modlitbe. Žil z Božieho slova".

Písmo ako základ

Jeho vlastné čítanie evanjelia a Písma bolo vždy osvecované osobitnou zakladateľskou charizmou. Viedla ho k rozvíjaniu myšlienok, ktoré neboli predmetom záujmu teológie. Jeho prínosom je aj nový, resp. obnovený dôraz, aký kládol na určité pojmy nachádzajúce sa v Písme: napríklad univerzálne povolanie k svätosti a posväcovanie sa každodenného života. Znova a znova bol priťahovaný ku kontemplácii evanjeliových upozornení na tridsať rokov Ježišovho skrytého života. Dokonca v tomto relatívnom tichu našiel model "skrytého života" obyčajných ľudí pracujúcich vo svete.

Štúdium Písma tvorilo podstatu jeho osobnej spirituality a programu, ktorý vypracoval pre členov Opus Dei. Vychádzal z toho, že Písmo nielen umožňuje jeho čitateľom, aby Ježiša poznali, ale dáva im aj silu, aby ho napodobňovali. "V našom živote musíme napodobňovať Kristov život. Musíme ho spoznávať tým, že budeme Písmo čítať a meditovať o ňom"...

Túto myšlienku ďalej rozvinul, pričom opäť zdôraznil úsilie predstavivosti ako takmer zmyslovú skúsenosť: "Osvojte si zvyk zamiešať sa medzi postavy, ktoré sa objavujú v Novom zákone. Zachyťte vôňu týchto dojímavých scén, kde Učiteľ vykonáva práce, ktoré sú božské i ľudské. Rozpráva nám s ľudskými a božskými detailmi nádherný príbeh jeho odpúšťania voči nám a trvalej lásky k svojim deťom. Tieto náznaky neba sa dnes obnovujú, pretože evanjelium je vždy pravdivé: môžeme cítiť, nahmatať, dokonca povedať, že sa dotýkame svojimi vlastnými rukami Božej ochrany".

Spoliehajúc sa na Božiu otcovskú starostlivosť, sv. Josemaría dôveroval slovu Písma tak, ako dôveroval slovám svojho otca. Jeho synovská dôvera je príkladom večného kresťanského presvedčenia, že "všetky knihy tak Starého, ako aj Nového zákona i všetky ich časti sú posvätné a kanonické, pretože ich pôvodcom je Boh" (Dei Verbum, 11).

Čo u neho jasne zaujíma ústredné miesto, je stretnutie s Ježišom Kristom, identifikácia s Ježišom Kristom až tak, že sa stáva ipse Christus , samým Kristom. Tento cieľ musí byť dosiahnutý prostredníctvom určitých vymedzených prostriedkov, medzi ktoré patrí meditatívne čítanie evanjelií. Človek nemôže chápať ani žiť povolanie Opus Dei bez toho, aby aspoň netúžil po vysokom stupni poznania Biblie.