Komuniké tlačovej kancelárie Prelatúry Opus Dei v Ríme

Po zverejnení apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus,

Po zverejnení apoštolskej konštitúcie Anglicanorum coetibus, ktorou sa zriaďujú osobné ordinariáty pre anglikánsky klérus a veriacich, ktorí vstupujú do plného spoločenstva s Katolíckou cirkvou, naša kancelária obdržala zo strany médií rôzne otázky týkajúce sa kanonickej a cirkevnej povahy Prelatúry Opus Dei. Akoodpoveď na tento záujem chceme v prvom rade zdôrazniť, že zverejnenie tejto apoštolskej konštitúcie je pre nás zdrojom hlbokej radosti a vďaky voči Svätému otcovi, Benediktovi XVI., za tento dôležitý krok smerom ku kresťanskej jednote. 

Pokiaľ ide o charakter Prelatúry Opus Dei, chceme opätovne poukázať na skutočnosť, že pozostáva z laikov na čele s prelátom, ktorému pomáha jeho vlastný presbyterát tak, ako je tomu aj v iných osobných cirkevných jurisdikčných celkoch. Prelatúra Opus Dei bola zriadená na základe apoštolskej konštitúcie Ut Sit (28. novembra 1982) a stanovami schválenými rímskym biskupom. V tejto súvislosti Ján Pavol II. pri príhovore veriacim Prelatúry poukázal na "tieto zložky, z ktorých je Prelatúra organicky zložená, t. j. na kňazov a laikov, mužov a ženy, na čele ktorých stojí ich vlastný prelát. Táto hierarchická štruktúra Opus Dei zriadená apoštolskou konštitúciou (Ut Sit), ktorou som zriadil túto Prelatúru ponúka východisko pre pastoračné úvahy plné praktického využitia. Predovšetkým by som rád zdôraznil, že členstvo laikov v ich vlastných partikulárnych cirkvách a v Prelatúre, do ktorej sú včlenení, umožňuje, aby plnenie osobitného poslania Prelatúry vyústilo do evanjelizačného úsilia každej partikulárnej cirkvi." (Príhovor zo dňa 17. marca 2001).

Tento nový dokument je aj pre všetkých katolíkov novým podnetom na obnovenie nášho modlitbového úsilia o jednotu kresťanov. 

Rím, 9. novembra 2009