Duchovná obnova - február 2021

Spravte si duchovnú obnovu doma. Situácia, ktorú prežívame, nie je bežná, no sv. Josemaría nás naučil vidieť za všetkým milujúcu Božiu ruku, ktorá i zo zla môže vyťažiť dobro.

Čo je duchovná obnova

Duchovná obnova sa spravidla koná raz mesačne. Je to čas venovaný Bohu, ktorý umožňuje pokročiť na ceste k svätosti, k prehĺbeniu kresťanského života. Inými slovami, je to nástroj prehĺbenia nášho priateľstva s Ježišom Kristom a zlepšenia mnohých prirodzených stránok nášho života.

Rozjímanie

Duchovné čítanie

Dávame na výber dva texty na duchovné čítanie

Konať a učiť

Piť Pánov kalich

Spytovanie svedomia

Uvedomme si Božiu prítomnosť!

1. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. (Lk 22,19) Uvedomujem si obrovský dar Eucharistie, ktorý sme dostali od Boha? Ako často chodím na sv. omšu a na sv. prijímanie?

2. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. (Jn 6,58) Usilujem sa ďakovať Bohu po tom, ako som ho prijal v Eucharistii? Stýkam sa s Ježišom ako s kráľom, lekárom, majstrom a priateľom? Vkladám do jeho rúk moje radosti, žiale a ťažkosti tým, že ich spojím s Kristovou obetou vo sv. Omši?

3. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. (1Kor 11,26) Som si vedomý toho, že vo sv. Omši sa sprítomňuje Kristova obeta na Kalvárii za spásu sveta? Hľadám Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia pravidelne a vždy, keď je to potrebné? Používam prostriedky majúce na dosah ruky, aby som uľahčil prístup k sv. spovedi tým, ktorí to potrebujú predtým, ako pôjdu na sv. prijímanie? Snažím sa v kostole pred sv. omšou o sústredenosť a vnútornú modlitbu?

4. Prví učenníci sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. (Sk 2,42) Robím to, čo môžem, aby som chodil na sv. omšu s celou svojou rodinou? Modlím sa za rodinu, za celú Cirkev, za pápeža, biskupov, za Dielo a jeho apoštolské aktivity, za moje konkrétne potreby?

5. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. (Mk 1,15) Prosím Boha - obzvlášť v čase pôstu - o tú milosť, aby som sa do neho viac zamiloval? Uvažujúc o Kristovom umučení obnovujem v sebe túžbu už viac nehrešiť? Odprosujem Boha, keď vidím, že ho iní urážajú?

6. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6,17-18) Hľadám malé umŕtvovania, ktoré druhým spríjemňujú život? Snažím sa zvyčajne usmievať? Prijímam s radosťou nepríjemnosti a ťažkosti, ktoré ma postretnú?

7. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! (Kol 3,13) Snažím sa neprikladať veľkú váhu malým sporom a nedorozumeniam, ktoré sa u mňa doma môžu vyskytnúť. Vyhýbam sa hádkam pred deťmi, aby si nevytvorili zlý úsudok? Počítam s pomocou anjelov strážnych pri predvídaní potrieb mojej manželky a mojich detí? Stojí ma námahu odpustiť?

8. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! (Kol 3,23)

Snažím sa v práci z lásky k Bohu dobre dokončiť svoje úlohy? Objavil som hodnotu skrytej práce, ktorú vidí iba Boh?

9. A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. (Mt 6,28-29) Dbám príliš na poslednú módu, snažím sa mať len to najnovšie, pripúšťam si nejaké rozmary? Žijem striedmo? Snažím sa vychovávať svoje deti tak, aby boli zodpovedné a aby sa vedeli zčasu načas zriecť svojich chúťok, pohodlia atď.? Zaujímam sa o to, ako sa obliekajú a učím ich obliekať sa vhodne podľa okolností a prostriedia, v ktorých sa nachádzajú?

10. Náš Pán nadviazal rozhovor s mladíkom, ktorý mal veľký majetok. Hovorím s mladými ľuďmi o Bohu a ukazujem im svojím príkladom, že byť štedrý voči Bohu sa vypláca? Povzbudzujem ich, aby boli solidárni s tými, ktorí to potrebujú napríklad tak, že im venujú zo svojho času? Prosím o pomoc anjelov strážnych pri prekonávaní hanby, pohodlnosti a strachu z toho povedať niečo, čo by mohlo vyznieť zle?

11. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč. (Lk 2,35) Uvedomujem si prítomnosť Panny Márie - Ježišovej i mojej Matky - vo sv. omši a počas celého dňa? Milujem ako ona Božiu vôľu?

Vzbuďme si ľútosť

Modlitba svätého ruženca

Odporúčame sa pomodliť svätý ruženec. Jeho modlitba v rodine je spojená s možnosťou získať plnomocné odpustky.

Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla znova nastať radosť a oslava po tejto chvíli skúšky.

Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, riadiť sa dôsledne vôľou Otca a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia.

Amen.