„Didžiojo ketvirtadienio slėpinys“

Turime perimti ir įsisavinti šiuos Jėzaus žodžius: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum – trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę. Nėra geresnio būdo išreikšti savo didžiausią rūpestį ir meilę šventajai Aukai, nei kruopščiai iki mažiausių smulkmenų laikantis Bažnyčios išminties nurodytų liturginių apeigų.

Be šio Meilės, mus taip pat turi skatinti „būtinybė“ supanašėti su Jėzumi Kristumi, ne tik vidumi, bet ir išoriškai, judant – plačiose krikščioniško altoriaus erdvėse – tuo klusnaus šventumo ritmu ir harmonija, kurie sutampa su Kristaus Sužadėtinės valia, taigi, su paties Kristaus Valia. (Kalvė, 833)

„Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda Jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.“ Ši Evangelijos pagal Joną vieta leidžia skaitytojui suprasti, kad artėja didžios svarbos įvykis. Įžanga, pilna švelnaus meilės jaudulio, primena tai, ką randame Evangelijoje pagal Luką: „Trokšte troškau – sako mūsų Viešpats, – valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas.“

Pradėkime nuo čia ir melskime Šventąją Dvasią suteikti malonę, kad suprastume kiekvieną Kristaus žodį ir gestą. Juk norime gyventi antgamtinį gyvenimą – pats mūsų Viešpats troško atiduoti save, kad pamaitintų mūsų sielas. Ir mes pripažįstame, jog tiktai Jis turi „amžinojo gyvenimo žodžius“.

Tikėjimas įgalina mus Simono Petro žodžiais tarti: „Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis.“ Būtent toks tikėjimas, lydimas atsidavimo, leidžia mums drąsa varžytis su Jonu – prisiglausti ir ilsėtis ant Mokytojo krūtinės. Mokytojo, taip karštai pamilusio savuosius, pasiryžusio, kaip ką tik girdėjome, jiems parodyti savo meilę iki galo.

Visos mūsų pastangos bent šiek tiek žodžiais paaiškinti Didžiojo Ketvirtadienio paslaptį bus per menkos. Tačiau iš dalies nesunku įsivaizduoti Jėzaus širdies jausmus, būnant su draugais, tą Jo paskutinį vakarą prieš Kalvarijos auką. (Kristus eina pro šalį, 83)

Gauti žinutes el. paštu

email