Novena šv. Chosemarijos užtarimu už ligonius

Novena šv. Chosemarijos užtarimu prašant Dievo išgydymo.

Atsisiųsti PDF formatu: Novena šv. Chosemarijos užtarimu už ligonius

Pirmoji diena. Dievas mus myli
Antroji diena. Jėzus yra mūsų draugas
Trečioji diena. Dievas girdi ligonių maldas
Ketvirtoji diena. Dievas padeda mums būti džiaugsmingiems
Penktoji diena. Dievas priima tuos, kurie priima Jo valią
Šeštoji diena. Jėzus mus moko kančią paversti meilės veiksmu
Septintoji diena. Dievas mums padeda suteikti džiaugsmo kitiems
Aštuntoji diena. Jėzus kviečia mus bendradarbiauti su Juo
Devintoji diena. Marija, mūsų Motina, yra su mumis


Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei savo kunigui šv. Chosemarijai gausių malonių, pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti Opus Dei – tai kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš išmokčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės šviesa. Šv. Chosemarijos užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui – Tėvui...


Pirmoji diena. Dievas mus myli

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Reikia įsitikinti, kad Dievas nuolat yra šalia mūsų. Gyvename, tarsi Viešpats būtų toli, ten, kur spindi žvaigždės, ir niekaip neįsisąmoniname, kad Jis visuomet yra greta. Jis yra lyg mylintis Tėvas – kiekvieną mūsų myli labiau, negu visos pasaulio motinos gali mylėti savo vaikus, myli padėdamas mums, įkvėpdamas, laimindamas... ir atleisdamas. Būtinai reikia įsidėmėti ir niekada nepamiršti, kad Viešpats, kuris yra su mumis danguje, yra Tėvas ir labai geras mūsų Tėvas. (Kelias, 267)

Kai tau atrodo, kad Viešpats tave apleido, neliūdėk; ieškok Jo dar atkakliau! Jis, Meilė, nepalieka tavęs vieno. (Kalvė, 250)

Jei atsiranda prieštaravimų, būk tikras, jog tai Tėvo meilės, kuria Viešpats tave myli, įrodymas. (Kalvė, 815)

Vaikas. Ligonis. Ar šiuos žodžius rašydamas nejauti pagundos pradėti juos didžiosiomis raidėmis? Juk mylinčiai sielai vaikai ir ligoniai yra Jis. (Kelias, 419)

A intencija:
Tesuteikia man Viešpats Dievas malonę tikėjimo akimis pamatyti, kad Jis visuomet yra su manimi kaip mylintis Tėvas, kuris niekada manęs neapleis. Tepadeda man suprasti, kad Jis yra Meilė ir trokšta man gero labiau nei bet kas kitas šiame pasaulyje. Tepadeda man visiškai pasitikėti dieviškuoju Gydytoju, Jėzumi Kristumi, kuris gali suteikti sveikatos mano kūnui, ir jei Jo tokia šventa valia, ramybę mano sielai.

arba B intencija:
Tesuteikia Dievas savo sūnui/ dukteriai ............ malonę priimti kančią su visišku tikėjimu, pasitikėjimu ir tikrumu, jog Jis yra jo/ jos pusėje, padėdamas jiems su didžia tėviška meile. Ir jei tokia Jo šventa valia, tepadeda jam/ jai pasveikti ir visiškai išgyti.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu


Antroji diena. Jėzus yra mūsų draugas

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Jėzus yra tavo Draugas. Draugas su žmogaus širdimi, tokia kaip ir tavo. Maloningomis akimis, kurios verkė Lozoriaus... Ir kaip Jis mylėjo Lozorių, taip myli ir tave. (Kelias, 422)

Ieškai bičiulystės draugų, kurie savo pokalbiais, prieraišumu, bendravimu palengvintų tau šio pasaulio tremtį..., nors draugai kartais ir išduoda. Nematau nieko blogo, kad ieškai. Bet... Kodėl nesieki kasdien dar stipresnės Didžiojo Bičiulio draugystės, pašnekesio su tuo, kuris niekad neišduoda? (Kelias, 88)

Štai Jėzus jau prikaltas prie medinio Kryžiaus. Budeliai negailestingai įvykdė nuosprendį, Viešpats su begaliniu romumu leido jiems atlikti savo darbą. Tokie kankinimai nebuvo būtini. Jis galėjo išvengti šio sielvarto, šių pažeminimų ir prievartos, šio neteisingo teismo bei gėdingos bausmės, vinių ir ieties... Bet Jis norėjo visai tai iškęsti dėl tavęs ir dėl manęs. O mes? Ar mes sugebėsime atsakyti tuo pačiu? (Kryžiaus kelias, vienuoliktoji stotis, 1)

A intencija:
Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Juozapas tesuteikia man malonę pajusti Kristaus draugystės jautrumą, paguodą ir džiaugsmą prisimenant, kad Jis mums yra pasakęs: „Jus aš draugais vadinu“. Jo draugystė tepadeda man lengviau priimti ir aukoti Dievui savo kentėjimus tiek, kiek Jis nuspręs, mąstant, kad Jėzus pasirinko patirti kančią iš meilės man.

arba B intencija:
Dievo Motinos ir Šventojo Juozapo užtarimu, Dievas tesuteikia savo sūnui/ dukteriai ............ malonę pajusti Kristaus draugystės švelnumą, paguodą ir džiaugsmą, kad būtų lengviau priimti ir aukoti Dievui savo kentėjimus, mąstant apie meilę, kurios vedinas Jėzus kentėjo už mus. Tegul jis/ ji neabejoja, jog Jėzus suteiks jam/ jai sveikatą, jei tai yra geriausia jo/ jos sielai.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu


Trečioji diena. Dievas girdi ligonių maldas

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Po kunigo ir konsekruotų mergelių maldų mieliausios Dievui yra vaikų ir ligonių maldos. (Kelias, 98)

Jėzus kalba: „Aš Jums sakau: prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta“. Melskis: kas gi žmogui žemėje galėtų gerau laiduoti sėkmę? (Kelias, 96)

Melstis – kelias įveikti visas blogybes, dėl kurių kenčiame. Turime tvirtai tikėti Tą, kuris mus gelbsti, tikėti dieviškąjį Gydytoją, kuris buvo siųstas, kad mus išgydytų; ir kuo sunkesnė ar beviltiškesnė mūsų liga, tuo stipriau tikėti. (Dievo bičiuliai, 193)

Su užtikrinta viltimi kartok: Viešpatie, pažvelk, kaip sergu; Viešpatie, Tu, kuris iš meilės numirei ant Kryžiaus už mane, ateik manęs gydyti. Pasitikėk, pabrėžiu: neatlyžk, šaukis Jo mieliausios Širdies. Kaip Evangelijos raupsuotiesiems Jis tau suteiks sveikatą. (Kalvė, 213)

A intencija:
Šventosios Dvasios malone teauga kasdien mano ištikimybė maldai ir tvirtam įsitikinimui, jog Dievas visada išklauso nuolankių bei kantrių savo vaikų maldas. Tesuteikia Jis malonių, labiausiai tinkančių mano šventėjimui ir išganymui. Kad prašydamas Jėzaus mane išgydyti, nepritrūkčiau pasitikėjimo, jog Jis tai įvykdys, jei tai bus mano labui.

arba B intencija:
Šventoji Dvasia tepadeda savo sūnui/ dukteriai ............ didžiai tikėti malda, rasti ramybę ir saugumą joje, būnant tvirtai įsitikinus, jog mūsų Viešpats pažadėjo išklausyti mūsų maldas, visada trokšta mums duoti tai, kas mums geriausia. Kad neprarastume drąsos su Mergelės Marijos pagalba prašyti šiam ligoniui sveikatos, jei tai yra jam/ jai geriausia.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu


Ketvirtoji diena. Dievas padeda mums būti džiaugsmingiems

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Tavo džiaugsmas turi būti ne toks, kurį galėtume vadinti fiziologiniu, sveiko gyvulio džiaugsmu, bet kitoks, antgamtinis, kuris kyla iš visko atidavimo ir visiško atsidavimo į Dievo, mūsų Tėvo, meilingas rankas. (Kelias, 659)

Džiaugsmas – būtinas dieviškosios įsūnystės padarinys, žinant, kad esame itin mylimi mūsų Tėvo Dievo, kuris mus priima, padeda mums ir atleidžia.– Gerai tai atmink: nors kartais atrodo, kad viskas žlunga, iš tikrųjų niekas nežlunga!, nes Dievas nepralaimi mūšių. (Kalvė, 332)

Noriu, kad žemėje būtum laimingas. Tačiau nebūsi, kol neatsikratysi tos skausmo baimės. Nes kol „keliaujame“, kaip tik skausme ir glūdi mūsų laimė. (Kelias, 217)

A intencija:
Tesuteikia man Dievas malonę patirti krikščioniško džiaugsmo stebuklą, Jėzaus duodamą mums kaip vieną iš Šventosios Dvasios vaisių, visiškai atsiduodant į Dievo rankas, kai esame apimti skausmo, ligų ir šio gyvenimo nemalonumų. Tepadeda man suvokti, kad laimė gimsta iš meilės. Meilės, kuri tampa tikra kaip auksas krosnyje – per išbandymus ir Kryžių.

arba B intencija:
Tesuteikia Dievas savo sūnui/ dukteriai ............ krikščioniško džiaugsmo dovaną, kurią Šventoji Dvasia duoda toms sieloms, kurios kaip vaikai visiškai atsiduoda į Dievo, jų Tėvo rankas. Šio džiaugsmo patirtis tepadeda jam/ jai suvokti, kad nėra didesnės laimės, nei daug mylėti sekant didžiule Meile, su kuria Jėzus Kristus dėl mūsų apkabino Kryžių.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Penktoji diena. Dievas priima tuos, kurie priima Jo valią

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Nuoširdus nusilenkimas Dievo Valiai reiškia džiaugsmą ir ramybę: Kryžiaus laimę. Tada pasirodo, kad Kristaus jungas švelnus, o Jo našta nėra sunki. (Kelias, 758)

Jėzus kenčia, kad įvykdytų Tėvo Valią. O tu, kuris irgi nori vykdyti Švenčiausiąją Dievo Valią, sekdamas Mokytojo pėdomis, ar galėsi dejuoti, jei kaip bendrakeleivę sutiksi kančią? (Kelias, 213)

Patiri didelę negandą? Slegia priešiškumas? Kartok, labai iš lėto, tartum skonėdamasis, šią stiprią ir vyrišką maldą: „Teįvyksta, teišsipildo, tebūna pagirta ir amžinai garbinama virš visų dalykų teisingiausia ir mieliausia Dievo Valia. Amen. Amen.“ Užtikrinu tave, kad atgausi ramybę. (Kelias, 691)

A intencija:
Kad Švenčiausiajai Mergelei Marijai padedant išmokčiau priimti Dievo valią su meile, kartu su Marija, viltimi ir meile tardamas: tebūnie. Kad niekada nepamirščiau, jog Dievo valia, net kai jos nesuprantu, man visada yra Dangaus malonė ir tikrasis gėris. Todėl pati tobuliausia malda, kurią galiu kartoti yra „teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje“.

arba B intencija:
Tepadeda Mergelė Marija savo sūnui/ dukteriai ............ priimti šventą Dievo valią su didžiu tikėjimu ir meile. O kaip pirmąjįšio susitaikymo vaisių, teatranda jis/ ji ramybę ir tepatiria tiesą Jėzus žodžiuose: „mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Šeštoji diena. Jėzus mus moko kančią paversti meilės veiksmu

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Kai sergi, su meile aukok savo kančias, ir jos pavirs Dievo garbei kylančiais ir tave pašventinančiais smilkalais. (Kalvė, 791)

Meilės kelias vadinasi Pasiaukojimas. (Kalvė, 768)

Koks mielas su Tavimi, Jėzau, skausmas ir kokia šviesi tamsybė! Pažvelk, kaip meiliai Jis apkabina Kryžių. Mokykis iš Jo. Jėzus neša Kryžių dėl tavęs: tu... jį nešk dėl Jėzaus. Bet nevilk Kryžiaus... nešk pakėlęs, nes tavo Kryžius, jei jį taip neši, bus ne bet koks Kryžius... Tai bus šventas Kryžius. Nenešk Kryžiaus su rezignacija. Rezignacija nėra kilnus žodis. Mylėk Kryžių. Jei tikrai Jį mylėsi, tavo Kryžius bus Kryžius be Kryžiaus. (Šventasis Rožinis, ketvirtasis Kančios slėpinys)

A intencija:
Teišmoko mane Viešpats Dievas suvokti skausmą ir ligą ne kaip bausmę, bet kaip dalinimąsi Kristaus Kryžiumi, kad pamilčiau Kryžių taip, kaip Jis jį mylėjo. Kad išmokčiau Jį priimti ir aukoti Dievui be neigimo ar nusiskundimo. Kad susivienijęs su Jo valia, nepaliaučiau su pasitikėjimu melsti Dievą išgijimo malonės.

arba B intencija:
Tepadeda Viešpats Dievas savo sūnui/ dukteriai ............ suprasti, kad skausmas ir kančia nėra bausmė, bet būdas dalintis Kristaus Kryžiumi, apkabinti jį ta meile, su kuria Jis nešė šį Kryžių į Kalvariją. Kad niekada nepavargtume melstis su pasitikėjimu ir nusižeminimu, kad Dievas išgydytų jo/ jos ligą.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Septintoji diena. Dievas mums padeda suteikti džiaugsmo kitiems

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Nepamiršk, kad kartais svarbu greta savęs matyti besišypsančius veidus. (Vaga, 57)

Delikačiai venk visko, kas gali sužeisti kito širdį. (Vaga, 807)

Tu turi ryžtis eiti savęs atsižadėjimo keliu: Kryžius ant tavo pečių, šypsena tavo lūpose ir šviesa tavo sieloje. (Kryžiaus kelias, antroji stotis, 3)

Visa, dėl ko dabar esi susirūpinęs, sutelpa į vieną šypseną, šyptelėtą iš meilės Dievui. (Vaga, 89) Turi stengtis, kad ten, kur esi, būtų ta „gera nuotaika“, tas džiaugsmas, kuris yra vidinio gyvenimo vaisius. (Kalvė, 151)

A intencija:
Teperkeičia Viešpats Dievas mano širdį, kad pamirščiau savo kentėjimus ir su meile nukreipčiau dėmesį į kitų poreikius bei rūpesčius. Tesuteikia Jis man humoro jausmo ir mandagumo, kad būčiau dėmesingas kitiems, skleisčiau optimizmą visiems tiems, kurie mane lydi ir man padeda – artimiesiems, draugams, slaugytojams, kunigams, lankytojams ir kitiems žmonėms.

arba B intencija:
Viešpats Dievas tepadeda savo sūnui/ dukteriai ............ per ligą drąsiai priimti kentėjimus, kad savo didžiadvasiškumo ir pasiaukojimo pavyzdžiu būtų šviesos ir džiaugsmo šaltinis kitiems – spinduliuojančia šypsena, gera nuotaika, ugningu tikėjimu ir karšta meile.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Aštuntoji diena. Jėzus kviečia mus bendradarbiauti su Juo

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Skausmo ir išpirkimo valandą atmink: Kryžius – Kristaus Atpirkėjo gairės. Jis liovėsi buvęs blogio simboliu, kad taptų pergalės ženklu. (Kalvė, 782)

Taigi, jei Dievo valia mums būtų suduotas kančios smūgis, priimkite tai kaip ženklą, jog Jis laiko mus subrendusiais, kad glaudžiai suvienytų mus su savo atperkančiuoju Kryžiumi. (Dievo bičiuliai, 124)

Jei suvoki, kad šios kančios, kūno ar dvasios, yra apsivalymas ir nuopelnas, laimink jas. (Kelias, 219)

Argi ne tiesa, kad vos tik nustoji bijojęs Kryžiaus, to, ką žmonės vadina kryžiumi, ir tavo valia paklūsta Dievo Valiai, tu esi laimingas, ir išnyksta visi tavo rūpesčiai, visos fizinės ir moralinės tavo kančios? (Kryžiaus kelias, antroji stotis)

A intencija:
Tepadeda man Dievas būti dėkingam už Jo dovanotą kryžių ir pamatyti, kas jis iš tikro yra – Dievo pasitikėjimo manimi veiksmas. Tepadeda suvokti, kad mūsų Viešpats, per šią ligą patikėdamas man savo Kryžių, suteikia puikią progą skaistinti ir šventinti mano sielą, padarydamas mane savo bendradarbiu pasaulio išganymo darbe. Kad suvokčiau, jog skausmas yra auka, kurią galiu aukoti už savo šeimos ir draugų dvasinę gerovę, už Bažnyčią, už nusidėjėlius, nusigręžusius nuo Dievo, už kenčiančius ir daugelį kitų.

arba B intencija:
Tepadeda Jėzus savo sūnui/ dukteriai ............ suvokti, kad kryžius bei kančia gali tapti dievišku ir šventu lobiu, kurį su pasitikėjimu ir meile jungiant su atperkančiąja Kristaus auka yra nuskaistinama ir brandinama jo/ jos siela, prie Dievo priartinamos daugelio artimųjų, draugų ir kitų žmonių sielos.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Devintoji diena. Marija, mūsų Motina, yra su mumis

Apmąstymas - šv. Chosemarijos žodžiai:

Mano Motina! Žemės motinos su didesne meile prižiūri silpniausią, labiausiai paliegusį, ribočiausią savo vaiką, vargšą luošį... Dievo Motina, žinau, kad tu esi labiau Motina negu visos motinos kartu... O kadangi esu tavo vaikas... Ir kadangi esu silpnas ir paliegęs... ir luošas... ir negražus... (Kalvė, 234)

Jeigu būčiau raupsuotas, mano motina mane apkabintų. Be jokios baimės ir nedrąsos bučiuotų mano žaizdas. Na, o Švenčiausioji Mergelė? Jausdami, kad turime raupų, kad esame žaizdoti, turime šaukti: Motin! Ir mūsų Motinos globa yra kaip bučinys žaizdoms, parūpinantis išgydymą. (Kalvė, 190)

Su tikru patiklumu kasdien kreipkis į Švenčiausiąją Mergelę. Ji sustiprins ir atgaivins tavo sielą ir tavo gyvenimą. Ji atvers tau savo širdyje saugomus lobius, nes „amžiais nėra girdėta, kad Ji apleistų bent vieną, kas bėga prie Jos, šaukiasi Jos pagalbos ir prašosi užtariamas“. (Vaga, 768)

A intencija:
Tedovanoja man Dievas dar didesnį pamaldumą Mergelei Marijai, mano Švenčiausiajai Motinai ir visišką pasitikėjimą Jos užtarimu bei motiniška globa. Tepadeda suvokti, jog tam, kad gaučiau prašomų malonių – nuo kančios pašventinimo iki pagijimo iš savo ligos ir visiško išgijimo – švelnus ir patikimas būdas yra prašyti Mergelės Marijos užtarimo, ypač per kasdienę Šventojo Rožinio maldą.

arba B intencija:
Tepadeda Viešpats savo sūnums/ dukterims ............ atsiduoti į Marijos, Dievo ir visų mūsų Motinos, rankas su visišku sūnišku atsidavimu ir pasitikėjimu. Tepajunta jie Marijos motinišką pagalbą bei artumą ir niekada nepamiršta prašyti Jos pagalbos pašventinti kančią ir greitai pagyti. Tesilaiko jie švento įpročio kasdien kalbėti Rožinio maldą.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu