Novena šv. Chosemarijos užtarimu dėl darbo

Šv. Chosemarijos užtarimas padės prašyti Viešpaties pagalbos vienoje iš pamatinių mūsų gyvenimo sričių.

Atsisiųsti novenos tekstą PDF arba EPUB formatu.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu:

Dieve, Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei savo kunigui šv. Chosemarijai gausių malonių, pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti Opus Dei – tai kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš išmokčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės šviesa. Šv. Chosemarijos užtarimu suteik man šią malonę... (Pridėkite savo prašymą). Amen

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui - Tėvui.

PIRMOJI DIENA. DARBAS KAIP KELIAS Į ŠVENTUMĄ

ANTROJI DIENA. DARBAS, ATLIKTAS IŠ MEILĖS DIEVUI

TREČIOJI DIENA. DIRBTI TVARKINGAI IR NUOLAT

KETVIRTOJI DIENA. GERAI ATLIKTAS DARBAS

PENKTOJI DIENA. KIEKVIENAS SĄŽININGAS DARBAS YRA KILNUS

ŠEŠTOJI DIENA. DIRBTI DIEVO AKIVAIZDOJE IR SU GRYNA INTENCIJA

SEPTINTOJI DIENA. AUGTI DORYBĖSE DARBE

AŠTUNTOJI DIENA. DIRBTI – TAI TARNAUTI, PADĖTI KITIEMS

DEVINTOJI DIENA. APAŠTALAUTI DARBU

PIRMOJI DIENA. DARBAS KAIP KELIAS Į ŠVENTUMĄ

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Dar kartą atkreipiame dėmesį į pavyzdį Jėzaus, kuris trisdešimt metų praleido Nazarete dirbdamas, užsiimdamas eiline veikla. Jo rankose profesinis darbas, panašus į tą, kokį atlieka milijonai žmonių visame pasaulyje virto dieviška užduotimi, Atpirkimo dalimi, Išganymo keliu.. (Pokalbiai, 55)

Jūsų siekiai, jūsų darbas, jūsų meilė yra kasdienis jūsų susitikimas su Kristumi. (...) Mes turime tapti šventi pačių materialiausių žemės dalykų sūkuryje, tarnaudami Dievui ir žmonėms. (Homilija Ugningai mylėti pasaulįPokalbiai, 113-114)

A intencija. Rasti darbą

Viešpats, mūsų Dievas, teveda mane ieškant darbo ir tepalaimina, kad surasčiau sąžiningą, orų ir nuolatinį darbą. Kad suvokčiau, jog darbas yra kelias į šventumą bei tarnystė kitiems, kuriame Dievas Tėvas laukia manęs kiekvieną akimirką, kviesdamas kiekvienoje situacijoje sekti Jėzaus, dirbančio Nazareto dailide, pavyzdžiu.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Tepadeda Viešpats Dievas suvokti, jog darbas yra kelias į šventumą bei tarnystė kitiems, kuriame Dievas Tėvas laukia manęs kiekvieną akimirką, kviesdamas kiekvienoje situacijoje sekti Jėzaus, dirbančio Nazareto dailide, pavyzdžiu.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

ANTROJI DIENA. DARBAS, ATLIKTAS IŠ MEILĖS DIEVUI

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Didžioji žmogaus privilegija yra sugebėjimas mylėti ir peržengti trumpalaikius bei greitai praeinančius dalykus. (Kristus eina pro šalį, 48)

Viską, ką darote, darykite iš Meilės. Tada nebus mažų dalykų – viskas bus didinga. Atkaklumas mažuose dalykuose iš Meilės yra didvyriškumas. (Kelias, 813)

Kartoju, kad įprastinio darbo paprastume, monotoniškose kasdienybės smulkmenose tu turi atrasti nuo daugelio paslėptą didybės ir naujumo paslaptį – Meilę. (Vaga, 489)

A intencija. Rasti darbą

Viešpats Dievas tesuteikia malonę kuo greičiau surasti darbą, kuris užtikrintų saugumą mano šeimai. Kad suvokčiau, jog kiekvienam sąžiningam darbui vertę suteikia meilė, su kuria jį atlieku. Visų pirma - meilė Dievui, kuriam galiu savo darbą aukoti; ir meilė artimui, kuriam trokštu tarnauti ir būti naudingas.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Viešpats Dievas tepadeda man suvokti, kad kiekvienam sąžiningam darbui vertę suteikia meilė, su kuria jį atlieku. Visų pirma - meilė Dievui, kuriam galiu savo darbą aukoti; ir meilė artimui, kuriam trokštu tarnauti ir būti naudingas.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

TREČIOJI DIENA. DIRBTI TVARKINGAI IR NUOLAT

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Kokia trumpa mūsų kelionė žemėje! Šie žodžiai tikro krikščionio širdyje skamba kaip priekaištas dėl dosnumo stokos ir kaip nuolatinis kvietimas būti ištikimam. Iš tiesų trumpas yra mūsų laikas skirtas mylėti, duoti, atitaisyti skriaudas. Taigi, neprotinga švaistyti ir be atodairos eikvoti šį lobį: mums nevalia lengvabūdiškai leisti tą laiko tarpsnį, kurį Dievas skyrė kiekvienam iš mūsų šiame pasaulyje. (Dievo bičiuliai, 39)

Kai laikysiesi tvarkos, padaugės tau laiko, o tada galėsi atiduoti Dievui daugiau garbės, daugiau nudirbsi Jam tarnaudamas. (Kelias, 80)

Ir toliau tiksliai vykdyk dabartines pareigas. Šis triūsas – kuklus, monotoniškas, menkas – yra malda, išreikšta veiksmais, kuriais rengiesi priimti kito darbo malonę – svarbaus, didelio ir rimto darbo, apie kurį svajoji. (Kelias, 825)

A intencija. Rasti darbą

Kad su Švč. Mergelės Marijos pagalba rasčiau nuolatinį ir tinkamą darbą. O tada, kai Dievo gerumo dėka surasiu darbą, kad išmokčiau naudoti laiką kaip lobį bei dėti pastangas augti tvarkingumo dorybėje - dirbti punktualiau, intensyviau ir pastoviau, išvengti netvarkingumo ir atidėliojimų, laikantis gerai parengto tvarkaraščio, skiriant atitinkamą laiko tarpsnį kiekvienai pareigai: dvasiniam gyvenimui ir šeimai, kolegoms bei visuomenei, visur išlaikant pusiausvyrą.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Kad su Švč. Mergelės Marijos pagalba išmokčiau naudoti laiką kaip lobį bei dėti pastangas augti tvarkingumo dorybėje - dirbti punktualiau, intensyviau ir pastoviau, išvengti netvarkingumo ir atidėliojimų, laikantis gerai parengto tvarkaraščio, skiriant atitinkamą laiko tarpsnį kiekvienai pareigai: dvasiniam gyvenimui ir šeimai, kolegoms bei visuomenei, visur išlaikant pusiausvyrą.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

KETVIRTOJI DIENA. GERAI ATLIKTAS DARBAS

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Mes negalime Viešpačiui aukoti to, kas pagal mūsų žmogiškąsias išgales nekruopščiai, netobulai, nepareigingai padaryta, nors tai būtų patys smulkiausi dalykai: Dievas nemėgsta prastai atlikto darbo. Nesveikos atnašos neaukosite – perspėja mus Šventasis Raštas, – nes ji nebus tinkama jūsų labui (Kun 22, 20). Todėl kiekvieno mūsų triūsas, kuriam skiriame laiką ir jėgas, turi būti priimtina atnaša Kūrėjui, operatio Dei – Dievo darbas ir darbas Dievui: trumpai tariant, nepriekaištingai, gerai padarytas darbas. (Dievo bičiuliai, 55)

Visų pirma turime mylėti Mišias ir padaryti jas centriniu savo dienos įvykiu. Jeigu tinkamai dalyvausime Mišiose, aišku, jog likusią dienos dalį noriai mąstysime apie mūsų Viešpatį, visą laiką stengsimės išlikti Jo akivaizdoje, pasirengę dirbti taip, kaip Jis dirbo, ir mylėti taip, kaip Jis mylėjo. (Kristus eina pro šalį, 154)

A intencija. Rasti darbą

Kad, Dievo Motinos užtarimu, Viešpats padėtų man kuo greičiau surasti darbą ir, pradėjus dirbti, kuo geriau jį atlikti. Kad visada dirbčiau rūpestingai ir su įsitikinimu, jog tik meilės kupinas veiksmas pamalonina Viešpatį, o nerūpestingai atliktas darbas negali būti pašventintas.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Kad Viešpats padėtų man kuo geriau atlikti darbą. Kad visada dirbčiau rūpestingai ir su įsitikinimu, jog tik meilės kupinas veiksmas pamalonina Viešpatį, o nerūpestingai atliktas darbas negali būti pašventintas.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

PENKTOJI DIENA. KIEKVIENAS SĄŽININGAS DARBAS YRA KILNUS

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Laikas mums, krikščionims, imti labai aiškiai teigti, jog darbas yra Dievo dovana, ir nėra prasmės rūšiuoti žmones pagal jų užsiėmimą, lyg vieni darbai būtų kilnesni už kitus. Apskritai visi darbai liudija žmogaus orumą, jo viešpatavimą Dievo kūrinijoje. Darbas yra galimybė tobulinti savo asmenybę. Tai vienybės ryšys su kitais, būdas išlaikyti šeimą, priemonė padėti tobulinti visuomenę, kurioje mes gyvename, ir pastanga prisidėti prie žmonijos pažangos. (Kristus eina pro šalį, 47)

Dievo akivaizdoje joks užsiėmimas savaime nei didelis, nei mažas. Viskas įgyja meilės, su kuria jis atliekamas, vertę. (Vaga, 487)

Svarbu, kad grumiesi, kad paremi pečiu… Vis dėlto profesinius reikalus palik jų vietoje; tai tik priemonės tikslui pasiekti; niekada nevalia jų laikyti svarbiausiu dalyku. (Vaga, 502)

A intencija. Rasti darbą

Kad Viešpats suteiktų man džiaugsmą surasti darbą, kuriame būčiau naudingas ir kuriame galėčiau tobulinti savo gebėjimus. Kad priimčiau suteiktas galimybes atsakingai ir su pastangomis panašėti į Jėzų Nazareto dirbtuvėje, net jeigu surastas darbas neatitiktų mano pasirengimo ar lūkesčių.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Kad dirbčiau atsakingai ir su pastangomis panašėti į Jėzų Nazareto dirbtuvėje, net jeigu dabartinis darbas neatitiktų mano pasirengimo ar lūkesčių, net jeigu ieškočiau tinkamesnio darbo.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

ŠEŠTOJI DIENA. DIRBTI DIEVO AKIVAIZDOJE IR SU GRYNA INTENCIJA

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Niekad neprarask antgamtinio požiūrio. Išgrynink intenciją pataisydamas taip, kaip atviroje jūroje pataisomas laivo kursas: žvelgiant į žvaigždes, žvelgiant į Mariją. Ir būsi tikras, jog visada pasieksi uostą. (Kalvė, 749)

Kaip krikščionis, visuomet arti turėtum laikyti Krucifiksą. Pasistatyti jį ant savo darbo stalo. Ir bučiuoti jį prieš gulant poilsio ar pabudus. (Kelias, 302)

Ant darbo stalo, kambaryje, piniginėje laikyk Švenčiausiosios Mergelės atvaizdą ir nukreipk į jį žvilgsnį, imdamasis užduoties, atlikdamas ją ir užbaigęs. Patikinu, jog ji suteiks tau pakankamai jėgų, kad galėtum savo darbą paversti meilingu pokalbiu su Dievu. (Vaga, 531)

A intencija. Rasti darbą

Kad Viešpats suteiktų sąžiningą ir orų darbą bei atvertų man sielos akis padėdamas suvokti, jog Jis visada šalia manęs. Kad surasčiau tinkamas priemones nuolat prisiminti šią nuostabią tikrovę; pavyzdžiui, dažnai regimoje vietoje, vengiant atkreipti nereikalingą dėmesį, šalia savęs laikant nedidelį Nukryžiuotąjį arba Dievo Motinos ar man brangaus šventojo paveikslėlį.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Kad Viešpats atvertų man sielos akis padėdamas suvokti, jog Jis visada šalia manęs. Kad surasčiau tinkamas priemones nuolat prisiminti šią nuostabią tikrovę; pavyzdžiui, dažnai regimoje vietoje, vengiant atkreipti nereikalingą dėmesį, šalia savęs laikant nedidelį Nukryžiuotąjį arba Dievo Motinos ar man brangaus šventojo paveikslėlį.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

SEPTINTOJI DIENA. AUGTI DORYBĖSE DARBE

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Visa, kur mes, vargšeliai žmonės, galime dalyvauti, neišskiriant šventumo, yra tik audinys iš smulkmenų, kurios – priklausomai nuo intencijos grynumo – gali tapti puikiu didvyriškumo arba niekingumo kilimu; dorybių arba nuodėmių kilimu. (Kelias, 826)

Tai tikra pynė dorybių, išsiskleidžiančių, kai norime savo darbą pašventinti: tvirtumas, kad atkakliai darbuotumės, nepaisydami sunkumų, ir niekuomet nepultume į nusiminimą; susivaldymas, kad įveiktume patogaus gyvenimo pomėgį ir egoizmą; teisingumas, kad tinkamai atliktume pareigas Dievui, visuomenei, šeimai, kolegoms; išmintingumas, kad žinotume, ką reikia daryti kiekvienu atveju, ir neatidėliotume darbo... Ir visa tai, pabrėžiu, iš Meilės, jaučiant atsakomybę už darbo vaisius ir jo apaštališkąją svarbą. (Dievo bičiuliai, 72)

Bet kuris profesionalus darbas reikalauja išankstinio pasirengimo; vėliau – nuolatinių pastangų tobulinti savo išsilavinimą bei taikantis prie aplinkybių kaitos. (Pokalbiai, 90).

A intencija. Rasti darbą

Dievo Motina, padėk susirasti tokį darbą, kokio ieškau! Tada, kai atsidėsiu naujajam darbui, tepadeda man Viešpats tame darbe ugdyti krikščioniškąsias dorybes ir augti dvasiškai. Kad gebėčiau būti kantrus ir supratingas savo vadovams bei kolegoms, taip pat ir pavaldiniams; kad būčiau paprastas ir nuolankus, išvengčiau tuštybės ir polinkio atkreipti į save dėmesį... Trumpai tariant, kad viską daryčiau tyra širdimi!

B intencija. Gerai atlikti darbą

Tepadeda man Viešpats savo darbe ugdyti krikščioniškąsias dorybes ir augti dvasiškai. Kad gebėčiau būti kantrus ir supratingas savo vadovams bei kolegoms, taip pat ir pavaldiniams; kad būčiau paprastas ir nuolankus, išvengčiau tuštybės ir polinkio atkreipti į save dėmesį... Trumpai tariant, kad viską daryčiau tyra širdimi!

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

AŠTUNTOJI DIENA. DIRBTI – TAI TARNAUTI, PADĖTI KITIEMS

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Atminkite, jog atsakingai atlikdami profesinę pareigą jūs ne tik patenkinate savo materialinius poreikius, bet tiesiogiai prisidedate prie visuomenės raidos, palengvinate kitų naštą, paremiate daugybę vietinio ar pasaulinio lygio darbų atskirų žmonių ir menkiau išsivysčiusių tautų labui. (Dievo bičiuliai, 120)

Pabaigęs savo darbą, imkis savo brolio darbo, padėdamas jam dėl Kristaus taip jautriai ir paprastai, kad nė jis pats nepastebėtų, jog darai daugiau nei pagal teisingumą privalėtum. Štai kur iš tiesų Dievo sūnui pritinkanti dorybė! (Kelias, 440)

A intencija. Rasti darbą

Dievas, mūsų Viešpats, tesuteikia man darbą, kurio meldžiu su didžiu pasitikėjimu! Tesužadina mano sieloje troškimą paversti darbą daugeliui naudinga tarnyste. Kad padėtų man įsitikinti, jog tarnavimo kitiems idealas suteiks mano gyvenimui naują, kilnesnę ir džiaugsmingesnę prasmę.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Tesužadina Viešpats mano sieloje troškimą paversti savo darbą daugeliui naudinga tarnyste. Kad padėtų man įsitikinti, jog tarnavimo kitiems idealas suteiks mano gyvenimui naują, kilnesnę ir džiaugsmingesnę prasmę.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu

DEVINTOJI DIENA. APAŠTALAUTI DARBU

Apmąstymas. Šv. Chosemarijos žodžiai:

Profesinis darbas taip pat yra apaštalavimas, galimybė tarnauti kitiems, atskleisti jiems Kristų ir vesti juos pas Dievą Tėvą. (Kristus eina pro šalį, 49)

Gyvenk įprastą gyvenimą; dirbk, kur tau skirta, stenkis atlikti tau patikėtas pareigas, visada užbaik savo darbą, kasdien tobulėdamas, augdamas. Būk sąžiningas, supratingas kitiems ir reiklus sau. Būk apsimarinęs ir džiaugsmingas. Tai ir bus tavo apaštalavimas. Ir tada nesistebėk, kodėl šalia tavęs esantys žmonės nori su tavim, tokiu varganu, pasišnekėti, ir jūs pakeliui iš darbo, šeimos rate, autobuse, pasivaikščiojimo metu ar kitur kalbėsitės apie rūpesčius, kamuojančius kiekvieno žmogaus sielą, nors kartais kai kas to nenori suvokti – jie tai geriau supras, kai pradės iš tikrųjų ieškoti Dievo. (Dievo bičiuliai, 273)

A intencija. Rasti darbą

Dievas, Mergelei Marijai užtariant, tepadeda man surasti gerą darbą, kuriame tobulėčiau profesiškai ir kurį dirbdamas būčiau naudingas. Kad suvokčiau savo darbo aplinką kaip plačią dirvą apaštališkajai misijai, kurią Dievas pavedė visiems pakrikštytiesiems. Kad išnaudočiau Viešpaties suteikiamas galimybes padėti atrasti krikščioniškojo tikėjimo grožį savo kolegoms, draugams, klientams ir kitiems žmonėms.

B intencija. Gerai atlikti darbą

Tepadeda man Viešpats suvokti savo darbo aplinką kaip plačią dirvą apaštališkajai misijai, kurią Dievas pavedė visiems pakrikštytiesiems. Kad išnaudočiau Viešpaties suteikiamas galimybes padėti atrasti krikščioniškojo tikėjimo grožį savo kolegoms, draugams, klientams ir kitiems žmonėms.

Malda šv. Chosemarijos užtarimu


Sudarė kun. Francisco Faus (San Paulas, Brazilija)

Imprimatur

J.E. Benedito Beni de Santos

San Paulo vyskupas augziliaras

2004 m. gruodžio mėn. 20 d.

Visus, kurie gauna kokių nors malonių šv. Chosemarijos užtarimu, prašome apie tai pranešti Opus Dei prelatūros atstovybei Lietuvoje:

Jogailos g. 7-14, Vilnius, LT-01116

El. paštas: vilnius@opusdei.org