Popiežių žodžiai apie palaimintąjį Josemarią bei Opus Dei

Opus Dei steigėjo kanonizacijos proga pristatom žodžius, kuriuos apie jį ištarė Romos vyskupai.

Opus Dei - Popiežių žodžiai apie palaimintąjį Josemarią bei Opus Dei

Jonas Paulius II

,,Akivaizdi Dievo Apvaizdos išraiška yra tie Kristui ištikimi vyrai ir moterys, kurie savo gyvenimu bei žinia nušviečia įvairias istorijos epochas. Tarp tų žymių asmenybių ypatingą vietą užima palaimintasis Josemaria, kuris, kaip pabrėžiau jo iškilmingą beatifikacijos dieną, priminė šiuolaikinam pasauliui visuotinį pašaukimą į šventumą ir kriksčionišką vertę, kurią gali įgyti profesinis darbas paprastose aplinkybėse’’. (Audiencija dalyvaujantiems kongrese apie palaimintojo Josemaria mokymą, 1993 m. spalio 14 d.)

,,Su antgamtine įžvalga palaimintasis Josemaria nenuilsdamas skelbė visuotinį pašaukimą į šventumą ir apaštalavimą. Kristus kviečia visus pasišventinti kasdieniniame gyvenime. Dėl to darbas yra asmeninio šventėjimo ir apaštalavimo priemonė, gyvenant vienybėje su Jėzumi Kristumi, nes Dievo Sūnus, tapdamas žmogumi, tam tikru būdu susivienijo su visa žmogiškąja realybe ir visa kūrinija (žr. Dominum et vivificantem, 50). Tokioje visuomenėje, kur nevaržomas troškimas turėti, materialines gėrybes paverčia stabais ir priežastimi nutolti nuo Dievo, naujasis palaimintasis primena, kad būtent tos tikrovės, Dievo bei žmogaus išmonės kūriniai, naudojant jas Kūrėjo garbei ir artimo pagalbai, gali būti keliu, vedančiu į susitikimą su Kristumi.” (Palaimintojo Josemaria Beatifikacijos ceremonija, 1992 m. gegužės 17 d.)

Jonas Paulius I

,,Escriva de Balaguer, remdamasis Evangelija, nuolat sakydavo: ,,Kristus neprašo šiek tiek gerumo, bet daug gerumo. Tačiau nori, kad tai pasiektume ne ypatingais, bet paprastais veiksmais, nors būdas juos atlikti neturėtų būti paprastas”. Ten, nel bel mezzo della strada, darbo kabinete, gamykloje mes tampame šventi, jeigu tik savo pareigas atliekame kompetetingai, dėl Dievo meilės ir džiaugsmingai, kad kasdienis darbas netaptų kasdienine tragedija, o kasdienine šypsena.” (Il Gazzettino, Venecija, 1978 m. liepos 25 d.)

Paulius VI

,,Jūsų žodžiuose mes matėme visos Institucijos, gimusios mūsų laikais kaip Bažnyčios amžinos jaunatvės išraiška, liepsnojančią ir dosnią dvasią. (...). Su tėvišku pasitenkinimu vertiname, ką Opus Dei nuveikė ir dabar daro dėl Dievo karalystės, troškimą daryti gera, kuris veda Opus Dei, karštą meilę Bažnyčiai bei jos matomai galvai, kuria jis pasižymi, degantį sielų troškimą, kuris skatina žengti sunkiais ir varginančiais pavyzdžio bei liudijimo apaštalavimo keliais visose šiuolaikinio gyvenimo srityse”. (Laiškas monsinjorui Josemaria Escriva de Balaguer, 1964 m. spalio 1 d.).