Opus Dei informacijos biuro Lietuvoje pareiškimas

Prelatūros informacijos biuras Lietuvoje pareiškimas reaguodamas į netikslius teiginius apie Opus Dei, pasirodžiusius vakar ir šiandien kai kuriose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse.

Reaguodamas į netikslius teiginius apie Opus Dei, pasirodžiusius vakar ir šiandien kai kuriose Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, prelatūros informacijos biuras Lietuvoje pareiškia, kad:

Opus Dei yra oficiali Katalikų Bažnyčios dalis, kuri visada ir visur veikė ir veikia tik su Bažnyčios hierarchų palaiminimu. Opus Dei turi asmeninės prelatūros juridinį statusą, Popiežiaus Jono Pauliaus II suteiktą 1982 metais. Prelatūros nuostatai yra patvirtinti Šventojo Sosto, ji atskaitinga Vatikano Vyskupų Kongregacijai, pats popiežius skiria jos vadovą (prelatą). Opus Dei įkūrėją, Josemarią Escrivą, Popiežius Jonas Paulius II paskelbė šventuoju 2002 metais.

Opus Dei veikia Lietuvoje nuo 1994 metų, palaikoma nuo pat pradžios Lietuvos vyskupų. Prelatūros ir jos narių iniciatyva jau atsirado jaunimo klubai ir studijų centrai Vilniuje ir Kaune, studenčių rezidencija Vilniuje, rekolekcijų namai Kaišiadorių vyskupijoje.

Opus Dei - tai maža Katalikų Bažnyčios dalis, kurios misija yra grynai dvasinio pobūdžio. Ji padeda eiliniams žmonėms gyventi tikėjimą atitinkantį kasdienį gyvenimą, tam tikslui teikia savo nariams bei kitiems pageidaujantiems dvasinio ugdymo. Ji skleidžia žinią, kad visi pakrikštytieji yra Dievo pašaukti siekti šventumo, ypač kasdieniniu darbu ir asmeninių, šeimyninių bei visuomeninių pareigų atlikimu. Konkrečios priemonės tai daryti yra paskaitos apie Katalikų Bažnyčios mokymą ir moralę, teologijos ir filosofijos kursai, rekolekcijos, asmeninis dvasinis vadovavimas.

Opus Dei nesikiša - ir pagal savo nuostatus negali kištis - į pasaulietinius reikalus tų žmonių, kurie dalyvauja organizacijos veikloje. Formuodamas savo politinius, socialinius ar ekonominius įsitikinimus kiekvienas, kuris prisiartina prie Opus Dei, yra visiškai laisvas, kaip ir kiti piliečiai katalikai, ir faktiškai tarp jų būna didelė nuomonių įvairovė. Opus Dei valdžia privalo susilaikyti net patarinėti šiais klausimais. Opus Dei nesikiša į savo narių profesinę, visuomeninę ar politinę veiklą ir neprisiima už ją jokios atsakomybės.

Opus Dei yra atvira visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų talentų, sugebėjimų ar socialinio statuso. Ugdymo ir apaštalavimo veikloje dalyvauja moterys ir vyrai, skirtingų amžių, profesijų, padėties ir pan. Pamatinis Opus Dei siekis yra skleisti visuotinį pašaukimą į šventumą, t.y. žinią, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas siekti šventumo, nesvarbu, kaip visuomenė vertina jo užimamas pareigas ir socialinę padėtį. Bendrosios Opus Dei apaštalavimo iniciatyvos (mokyklos, ligoninės ir kiti socialiniai projektai), suprantama, yra prieinamos visiems, nepaisant rasės, tautybės, religijos ar socialinės padėties. Mielai kviečiame žiniasklaidos atstovus, norinčius sužinoti daugiau apie „Opus Dei“ prigimtį, tikslus bei veiklą, kreiptis į prelatūros informacijos biurą.

Opus Dei informacijos biuras Lietuvoje

Jogailos g. 7-11,LT-01116 Vilnius

8-679-29635

vilnius@opusdei.org

www.opusdei.lt