„Nuo Romos iki žemės pakraščių“

Apie Popiežių ir Bažnyčią – šv. Chosemarijos žodžiais. Keletas minčių apmąstymui Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje akivaizdoje.

Šv. Paulius VI sveikinasi su šv. Chosemarija vizito į jaunimo ugydmo centrą Romoje metu 1965 m.

Kelios ištraukos iš Opus Dei steigėjo raštų apie meilę šv. Petro įpėdiniui ir vienybę su juo.

1.

"Svarbiausia Bažnyčioje yra ne tai, kaip atsiliepia žmonės, o matyti, kaip veikia Dievas. Būtent tai yra Bažnyčia: Kristus, esantis tarp mūsų; Dievas, ateinantis pas žmoniją, kad ją išgelbėtų, kuris mus šaukia savo apreiškimu, šventina savo malone, palaiko savo nuolatine pagalba mažose ir didelėse kasdienio gyvenimo kovose."

Kristus eina pro šalį, n. 131

2.

"Aukok maldą, atgailą ir veiksmą šiam tikslui: ut sint unum! – kad visi krikščionys turėtume tą pačią valią, tą pačią širdį, tą pačią dvasią: tegul omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! – kad visi, tvirtai susivieniję su Popiežiumi, eitume pas Jėzų per Mariją."

Kalvė, 647.

3.

"Marija nuolat ugdo Bažnyčią, vienija, palaiko ją tvirtą. Sunku puoselėti tikrą pamaldumą Mergelei Marijai ir nesijausti labiau susaistytu su kitais Mistinio Kūno nariais, labiau susivienijusiais su matoma Jo Kūno galva, Popiežiumi. Dėl to mėgstu kartoti: „omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!“, visi su Petru pas Jėzų per Mariją! Taip, matydami, kad esame Bažnyčios dalis, ir jausdamiesi broliais tikėjime, dar aiškiau atrasime brolystę, kuri mus vienija su visa žmonija, nes Kristus siunčia Bažnyčią visoms tautoms ir visiems žmonėms."

Kristus eina pro šalį, n. 139

4.

"Mūsų šventoji Motina Bažnyčia su didžiule meile skleidžia Evangelijos sėklą po visą pasaulį – nuo Romos iki žemės pakraščių.

"Kai tu dalyvauji šioje meilės sklaidoje visą pasaulį, tai ir tuos iš pakraščių vesk prie Popiežiaus, kad visa žemė pavirstų viena kaimene su vienu Ganytoju – vienu apaštalavimu."

Kalvė, 638.

5.

"Katalikų Bažnyčia yra „Romos“. Mėgaujuosi šiuo žodžiu: „Roma“! Jaučiuosi romietis, nes priklausyti Romai - tai būti visuotiniu, katalikišku; nes tai skatina mane labiau mylėti Popiežių, il dolce Cristo in terra, mieląjį Kristų žemėje, kaip mėgdavo kartoti šv. Kotryna Sienietė, kurią laikau brangia drauge.

"Stenkimės, kad visiems taptų dar akivaizdesnis šis apaštališkumas, su dar uolesne ištikimybe rodydami vienybę su Popiežiumi, nes tai yra vienybė su Petru. Meilė Romos Popiežiui mums turi tapti aistra, nes jame matome Kristų. Jeigu bendrausime su Viešpačiu maldoje, pragiedrėjusios mūsų akys leis mums visame kame atpažinti, net jeigu kartais ko nors nesuprastume, net jeigu kas nors keltų mums ašaras ir skausmą, Šventosios Dvasios veikimą."

Mylėti Bažnyčią, n. 28