„Išmokau tarnauti Bažnyčiai iš šv. Josemarios“

Interviu su monsinjoru Philippe Jourdan, „Opus Dei“ kunigu ir naujuoju Estijos apaštaliniu administratorium, kuris rugsėjo 10d. buvo įšventintas į vyskupus Talino Šv. Olafo bažnyčioje. Ceremonijoje dalyvavo monsinjoras Javier Echevarria.

Monsinjore Jourdan, Jūs esate pirmasis katalikų vyskupas, gyvenantis Estijoje, po antrojo pasaulinio karo. Dabar dauguma šalies gyventojų yra liuteronai. Kaip priimate savo misiją?

Išmokau iš šv. Josemarios Bažnyčiai tarnauti taip, kaip Jai reikalinga, mylėti Ją visa širdimi tokią, kokia Ji yra – visuotinę Romos Bažnyčią. Mano patirtis Estijoje dar labiau sustiprino šį nusistatymą, o be to išmokė mane mylėti brolius, kurie dar nėra prisijungę prie Bažnyčios. Mano vyskupiškas šūkis (Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam – Visi su Petru pas Jėzų per Mariją, kurį irgi išmokau iš „Opus Dei“ įsteigėjo), man atrodo labai tinkamas parodyti kokia meilė gali mus suvienyti Estijoje, liuteronų ir pravoslavų tradicijos šalyje: Kristaus ieškojimas, pasitikėjimas Marijos globa ir noras, kad visi būtume viena kaimenė, vedama vieno ganytojo.

Jūs esate prancūzas, bet gyvenate Estijoje. Kaip dabar jaučiatės?

Esu pilnas dėkingumo savo gimtinei. Ypatingai didžiuojuosi tuo, kad mano šalies Vyskupų Konferencija siuntė oficialų atstovą, tėvą Bernard Hayet, į mano įšventinimą. Palaikau ir visada palaikysiu labai glaudų ryšį su Prancūzijos Bažnyčia, kuri mane maitino tikėjimu.

O kalbant apie auklėjimą, kurį gavau iš savo tėvų, nerandu žodžių išreikšti padėkai už jų pasiaukojimą. Jų dėka atradau savo pašaukimą. Iš trijų brolių du esame kunigai. Tai, be abejo, yra didelė Dievo dovana, kurios linkiu daugybei šeimų. Tuo pačiu tai rodo ir krikščionių tėvų dosnumą.

Ką Jūs pasakytumėte Estijos katalikams? Ar bus šios iškilmės švenčiamos su dideliu džiaugsmu?

Bažnyčia Estijoje išgyvena istorinį momentą. Rugsėjo 10 d. pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo šalyje bus įšventintas vyskupas. Tai didelis įvykis šios Bažnyčios gyvenime, ir rodo popiežiaus pasitikėjimą mumis: tapome pilnamečiai!

Prieš savo mirtį popiežius Jonas Paulius II nusprendė paskirti mane Estijos vyskupu. Dėl to norėjau, kad ceremonija sutaptų su dvyliktosiomis jo apsilankymo mūsų šalyje metinėmis. Taip dar labiau galėjome pagerbti jo atminimą.

Troškau, kad šiame vyskupo įšventinime mane prie altoriaus palydėtų visa Estijos katalikų bendruomenė. Dėl to ceremonijai buvo pasirinkta didelė istorinė šventovė – Talino Šv. Olafo bažnyčia. Kai katalikas aplanko šią vietą, jis jaučiasi tarsi grįžtų namo, nors žinom, jog tai nėra mūsų namai.