Poselství preláta (14. června 2019)

I když se radost nemusí projevovat stejným způsobem ve všech chvílích a okolnostech, vždy můžeme žít radostně ve chvílích lidsky příjemných a také ve chvílích utrpení.

Opus Dei - Poselství preláta (14. června 2019)

Milovaní, ať Bůh chrání mé dcery a syny!

V tomto měsíci červnu oslavujeme slavnosti a svátky podstatné pro naši víru: od proběhnuvšího 2. června, kdy byla slavnost Nanebevstoupení Páně, až k následujícímu 29. červnu, slavnosti svatých Petra a Pavla. Všechny a každý se svými specifiky jsou pro nás příležitostí k hlubší vděčnosti Bohu za jeho nesmírnou lásku. Důsledkem toho nás tyto svátky vedou ke sdílení radosti, radosti z intenzivního rodinného života, jak v centrech Díla, tak v domovech přidružených a supernumerářů.

I když se radost nemusí projevovat stejným způsobem ve všech chvílích a okolnostech, vždy můžeme žít radostně ve chvílích lidsky příjemných a také ve chvílích utrpení. Tak jako apoštolům, i nám všem Ježíš říká: „aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15,11). A svatý Pavel nás povzbuzuje: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ (Flp 4,4).

V tomto smyslu ani zkušenost naší slabosti a našich hříchů by nás neměla naplňovat smutkem, protože jak zakusil marnotratný syn (srov. Lk 15,22-24), autentická radost se rodí z jistoty, že jsme vždy neskutečně milováni Bohem, který nám připravuje „velikou hostinu, hlubokou radost lítosti“ (Dopis 14-II-1974, č. 7).

Tak budeme moci být vždy s Ježíšem rozsévači pokoje a radosti.

S láskou vás žehná

váš otec