Poselství preláta (11. března 2020)

Jako přípravu na slavnost svatého Josefa navrhuje Mons. Ocáriz, abychom se obraceli na sv. Josefa, který byl věrným Božím služebníkem, stále s Ježíšem.

Opus Dei - Poselství preláta (11. března 2020)

Milovaní, ať mi Ježíš opatruje mé dcery a syny!

S blížící se slavností sv. Josefa bych vám rád navrhl, abyste se intenzivněji zaměřili na příklad tohoto patriarchy, který byl „věrným Božím služebníkem, stále s Ježíšem“ (Jít s Kristem, č. 56).

Vidíme, že sv. Josef je od okamžiku, kdy se Bůh chtěl více zpřítomnit v jeho životě, připraven být jeho věrným služebníkem: tváří v tvář tajemství Vtělení, při útěku do Egypta, při návratu do Nazareta a když ztracený Ježíš zůstal v chrámě. Sv. Josef se v těch chvílích snaží pohotově reagovat na to, oč ho Bůh prosí, i přesto, že to mělo být něco jiného, než zpočátku zamýšlel, a že to pro něj mohlo znamenat nejistou budoucnost.

Sv. Josemaría nás vedl k tomu, abychom rozjímali také nad tím, že „v různých životních situacích se patriarcha Josef nevzdává přemýšlení ani své zodpovědnosti“ (Tamtéž, č. 42). Snažme se, aby naše oddaná poslušnost Boží vůli byla vždy uvážlivá a odpovědná, i kdybychom jí někdy ne zcela rozuměli. Rozumět jí možná nemusíme, můžeme ji však milovat, protože máme jistotu, že Bůh chce naše dobro. Necháme-li se vést tímto přesvědčením, budeme jednat se svobodou ducha.

Sv. Josef zasvětil celý svůj život tomu, že se s otcovskou láskou staral o Ježíše, který se od něho, jakožto muže, mnohému naučil, zvláště při práci. Kolik toho však současně odpozoroval sv. Josef od Dítěte, které bylo Bůh! Všechno se učíme od Ježíše. On sám nám říká: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,28). Kéž nám sv. Josef pomůže pozorně se dívat na Ježíše – v evangeliu a ve svatostánku –, abychom, s mateřskou přímluvou Panny Marie, byli tišší, pokornější a naplněnější láskou. Naše srdce tak s pomocí Ducha svatého bude moci více milovat Boha i lidi.

V posledních měsících bylo mnoho lidí zasaženo epidemií, která se rozšířila v různých částech světa. Zvu vás, abychom se, jak nás nedávno poprosil Svatý otec, „v těchto těžkých chvílích opírali o sílu víry, jistotu naděje a horlivost lásky“ (František, 8. března 2020). Obraťme se na sv. Josefa a prosme ho, aby nad celým světem držel svou otcovskou ruku.


S láskou vám žehná

váš Otec
Řím, 11. března 2020