Svatý růženec

Jak se modlit růženec Panny Marie?

Jak se modlit svatý růženec

Kdy se začal modlit růženec?

Původ růžence sahá až do 9. století, kdy vznikla modlitba Zdrávas Maria jako modlitba k uctění Panny Marie, Matky Boží. Zdá se, že růženec vznikl v řádu svatého Benedikta a rozšířil se působením dominikánů.

Měsíc říjen je v církvi tradičně zasvěcen Panně Marii. Dnešní 7. říjen, památka Panny Marie Růžencové, je dobrou příležitostí ke zbožnější modlitbě růžence a k zbožnému rozjímání o tajemstvích, ze kterých se skládá.

Papež František vysvětluje, že „modlitbou Zdrávas Maria jsme vedeni k rozjímání o ústředních okamžicích jeho (Ježíšova) života, aby se stejně jako pro Marii a svatého Josefa stal středem našich myšlenek, naší pozornosti a našeho jednání“.

Povzbudivá mohou být také slova svaté Terezie od Dítěte Ježíše: „Co je pro mě velmi obtížné (stydím se to přiznat), je recitace růžence... Přiznávám, že se ho modlím tak špatně! Marně se snažím rozjímat o tajemstvích růžence, těžko se soustředím. Dlouhou dobu jsem si před tímto nedostatkem zbožnosti zoufala, což mě překvapilo, protože když tolik miluji Nejsvětější Pannu, mělo by být tak snadné odříkávat k její cti modlitby, které ji tolik těší. Nyní se už tolik netrápím, neboť si myslím, že Královna nebes, která je mou MATKOU, musí vidět mou dobrou vůli a být s ní spokojená.“

Odříkávání a rozjímání tajemství svatého růžence umožňuje věřícímu lépe pochopit tajemství Pánova života a díky tomu i tajemství vlastního života protkaného radostí, bolestí, světlem víry a pravdy, a nadějí na věčnou slávu.

Jak se modlit svatý růženec?

V./ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

V./ Otčenáš.

Třikrát Zdrávas Maria. Po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:

1. v kterého věříme.

2. v kterého doufáme.

3. kterého milujeme.

V./ Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

L./ Jako bylo na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Následují jednotlivé desátky skládající se z modlitby Páně, desetkrát Zdrávas Maria, chvalozpěvu Sláva Otci a modlitby: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

V každém desátku modlitby Zdrávas Maria se po jménu Ježíš postupně přidává pět růžencových tajemství: radostná v pondělí a sobotu, bolestná v úterý a pátek, slavná ve středu a neděli a světla ve čtvrtek.

I. Tajemství radostná (pondělí a sobota), pět desátků

1. ...Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala.

2. ...Ježíš, s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila.

3. ...Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.

4. ...Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.

5. ...Ježíš, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

II. Tajemství bolestná (úterý a pátek), pět desátků

1. ...Ježíš, který se pro nás krví potil.

2. ...Ježíš, který byl pro nás bičován.

3. ...Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

4. ...Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

5. ...Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

III. Tajemství slavná (středa a neděle), pět desátků

1. ...Ježíš, který z mrtvých vstal.

2. ...Ježíš, který na nebe vstoupil.

3. ...Ježíš, který Ducha svatého seslal.

4. ...Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal.

5. ...Ježíš, který tě, Panno, v nebi korunoval.

IV. Tajemství světla (čtvrtek), pět desátků

1. ...Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

2. ...Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

3. ...Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

4. ...Ježíš, který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.

5. ...Ježíš, který ustanovil eucharistii.

Na konci růžencových tajemství je modlitba:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

v tomto slzavém údolí.

A proto, orodovnice naše,

obrať k nám své milosrdné oči

a Ježíše, požehnaný plod života svého,

nám po tomto putování ukaž,

ó milostivá,

ó přívětivá,

ó přesladká, Panno Maria!

V./ Oroduj za nás, královno posvátného růžence,

L./ aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.

L./ Amen.

Litanie loretánská:

Pane, smiluj se. L./ Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče. Smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa. Smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý. Smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný. Smiluj se nad námi.

Svatá Maria. L./ Oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko

Svatá Panno panen

Matko Kristova

Matko Církve

Matko milosrdenství

Matko božské milosti

Matko nejčistší

Matko nejcudnější

Matko neporušená

Matko neposkvrněná

Matko láskyhodná

Matko obdivuhodná

Matko dobré rady

Matko ustavičné pomoci

Matko Stvořitelova

Matko Spasitelova

Panno nejmoudřejší

Panno úctyhodná

Panno chvályhodná

Panno mocná

Panno dobrotivá

Panno věrná

Zrcadlo spravedlnosti

Trůne moudrosti

Příčino naší radosti

Stánku Ducha svatého

Stánku vyvolený

Stánku zbožnosti

Růže tajemná

Věži Davidova

Věži z kosti slonové

Dome zlatý

Archo úmluvy

Bráno nebeská

Hvězdo jitřní

Uzdravení nemocných

Útočiště hříšníků

Útěcho migrantů

Těšitelko zarmoucených

Pomocnice křesťanů

Královno andělů

Královno patriarchů

Královno proroků

Královno apoštolů

Královno mučedníků

Královno vyznavačů

Královno panen

Královno všech svatých

Královno, počatá bez poskvrny hříchu dědičného

Královno nanebevzatá

Královno posvátného růžence

Královno rodin

Královno míru

V./ Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.

L./ Odpusť nám, Pane.

V./ Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.

L./ Vyslyš nás, Pane.

V./ Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.

L./ Smiluj se nad námi.

Pod ochranu tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Za potřeby Církve a státu.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva.

Za osobu a záměry biskupa této diecéze.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva.

Za duše v očistci.

Otčenáš, Zdrávas.

V./ Ať odpočívají v pokoji.

L./ Amen.

Svatý růženec k rozjímání

I. Radostná tajemství

 1. Kterého jsi z Ducha Svatého počala
  I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: »Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!« A anděl od ní odešel (Lk 1,36-38).
 2. S kterým jsi Alžbětu navštívila
  Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána! (Lk 1,44-45).
 3. Kterého jsi v Betlémě porodila
  Anděl jim řekl: »Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán (Lk 2,10-11).
 4. Kterého jsi v chrámě obětovala
  Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu (Lk 2,22).
 5. Kterého jsi v chrámě nalezla
  Odpověděl jim: »Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?« (Lk 2,49).

II. Tajemství světla

 1. Který byl pokřtěn v Jordánu
  Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj (Mt 3,16).
 2. Který zjevil v Káně svou božskou moc
  Jeho matka řekla služebníkům: »Udělejte všechno, co vám řekne« (Jn 2,5).
 3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
  Od té doby začal Ježíš hlásat: »Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království« (Mt 4,17).
 4. Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
  Z oblaku se ozval hlas: »To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!« (Lk 9,35).
 5. Který ustanovil eucharistii
  Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy: »Vezměte, jezte. To je mé tělo« (Mt 26,26).

III. Bolestná tajemství

 1. Který se pro nás krví potil
  Řekl: »Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš« (Mk 14,36).
 2. Který byl pro nás bičován
  Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován (Mt 27,26).
 3. Který byl pro nás trním korunován
  Upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: »Buď zdráv, židovský králi!« (Mt 27,29).
 4. Který pro nás nesl těžký kříž
  Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jmenoval se Šimon. Toho přinutili, aby mu nesl kříž (Mt 27,32).
 5. Který byl pro nás ukřižován
  Když Ježíš přijal ocet, řekl: »Dokonáno je!« Pak sklonil hlavu a skonal (Jn 19,30).

IV. Slavná tajemství

 1. Který z mrtvých vstal
  Navečer toho prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: »Pokoj vám!« (Jn 20,19).
 2. Který na nebe vstoupil
  A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha (Lk 24,51-53).
 3. Který Ducha svatého seslal
  A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali (Sk 2,3-4).
 4. Který tě, Panno, do nebe vzal
  Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí (Vstupní antifona, Vigilie. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie).
 5. Který tě, Panno, v nebi korunoval
  Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy (Zj 12,1).

Elektronická kniha ke stažení:

ePub ► Svatý růženec

AZW ► Svatý růženec

PDF  ► Svatý růženec