Poselství preláta (25. května 2023)

Mons. Fernando Ocáriz nás vyzývá, abychom do rukou Panny Marie svěřili své úmysly i úmysly celého světa.

Milovaní, ať Ježíš opatruje mé dcery a syny!

V tomto měsíci, který chceme v Díle zaplnit poutěmi po celém světě, se mi v srdci ozývá velký projev díků a přesvědčení, že přímluva naší Matky přinese plody, když do jejích rukou svěříme tolik našich úmyslů.

Tyto plody Bůh jistě dává kdy chce a jak chce, a na prvním místě je uděluje nám samotným, neboť naše modlitba - i když je křehká - nás uschopňuje k přijetí všech darů, jež nám Pán chce darovat: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře (Mt 7, 7). Nebojme se prosit na našich poutích o početné dary milosti: prosit o mír na světě, o obrácení, o povolání. Takto si budeme stále více jisti, že Boha potřebujeme, a to je už první plod: uvědomění si, že je to on, kdo se stará. A aby nám pomohl, abychom věděli, že na nás čeká, nabízí nám cestu přímou, příjemnou, Pannu Marii: K Ježíši se vždy jde a k němu se „vrací“ skrze Marii (Cesta 495).

Toto poslání ve světě, o které se s námi chce Ježíš Kristus podělit - já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Mt 28, 20) -, být v jeho blízkosti, nás naplňuje radostí. Pokaždé, když jdeme s láskou navštívit jeho Nejsvětější Matku, můžeme tuto touhu stále, za každých okolností v sobě živit, při obtížích i radostech s vědomím, že nejsme sami: Královna apoštolů nás neopustí, neboť byla nablízku apoštolům už při prvních krocích církve (srov. Sk 1, 12-14). Pán ještě před svým vystoupením na pravici Boha Otce řekl svým učedníkům: „Jděte a učte všechny národy“, a to jim přineslo pokoj. Ale i tak ještě pochybují: nevědí, co mají dělat, a proto se spojují s Marií, Královnou apoštolů, aby se proměnili v horlivé hlasatele Pravdy, která zachrání svět (Brázda 232).

Nezapomeňte se ke mně připojit v modlitbě za dvacet pět nových kněží prelatury, kteří byli vysvěceni 20. tohoto měsíce v Římě.

S velikonoční radostí a veškerou láskou vám žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Řím, 25. května 2023